SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning;

SOSFS 1992:16 (M)

Beslutade den 1 september 1992
Utkom från trycket den 18 november 1992
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Gunnar Fahlberg


Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller.

På Internet återges originalversionen av föreskrifter och allmänna råd utan senare ändringar eller tillägg. För information om ändringar och tillägg: se författningssamlingens register (ej sökbart via Internet för tillfället).


 

 

Sjukfrånvarons hälsoeffekter
Frånvaro från arbetslivet till följd av sjukdom, arbetsskada och sjukbidrag eller förtidspensionering, det s. k. ohälsotalet, har ökat under de senaste tio åren. Det är samhällets strävan att minska ohälsotalet. Därför har användningen av sjukskrivningen stor betydelse. Den påverkas bl.a. av patientens, läkarens, försäkringskassans och arbetsgivarens agerande.

Passiv sjukskrivning, dvs. långvarig sjukskrivning utan rehabiliterande insatser, har visat sig kunna leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

En stor del av sjukfrånvaron betingas av omständigheter som inte enbart är medicinska. Även sociala, psykologiska och arbetsrelaterade faktorer, försäkringssystemets uppbyggnad och läget på arbetsmarknaden har en betydande inverkan.

Sjukskrivning får inte ses som en neutral åtgärd utan måste ses med patientens totala situation som utgångspunkt. Sjukskrivning kan, som all annan behandling, "över- och underdoseras".

Endast läkare och i vissa fall tandläkare har rätt att sjukskriva, dvs. intyga "arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom".

Samhällsekonomiska konsekvenser av sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ekonomiska konsekvenser för samhället. Omkring 15% av BNP satsas på sjukvård och sjukförsäkring. Kostnaderna för sjuklön, sjukpenning, förtidspensioner och sjukbidrag uppgick år 1990 till sammanlagt ca 72 miljarder kronor.

En tredjedel av alla som är inskrivna i försäkringskassan har ingen sjukdag under ett år. Hälften av alla försäkrade har mindre än en veckas sjukfrånvaro per år.

Långtidssjukskrivningarna svarar för den största andelen av kostnaden för samhället. Den som p.g.a. sjukdom är frånvarande 90 dagar eller längre definieras som långtidssjuk. De långtidssjukskrivna utgör 2% av sjukfallen men svarar för hälften av sjukpenningkostnaden.

En del av långtidssjukskrivningarna leder till förtidspension. Det finns ca 360 000 förtidspensionärer. En mycket vanlig orsak till förtidspensionering är problem från rygg, leder och muskler samt psykisk ohälsa.

Sjukskrivningstraditioner
I läkarutbildningen har sjukskrivningsproblematiken relativt sällan berörts. Läkarens möjligheter till en konstruktiv användning av sjukskrivningen har inte diskuterats. Sjukskrivning eller inte är ofta ett svårt ställningstagande som inte bara kräver kunskap om patientens medicinska tillstånd. Information om aktuella arbetsförhållanden kan även i många fall underlätta ett ställningstagande. Därför behöver läkare och patient smidiga kontaktvägar till arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar för sina medarbetare måste vara tydligt. Så har inte alltid varit fallet, men genom ny lagstiftning har det förtydligats.

Ett annat sätt att sjukskriva
Socialstyrelsen startade hösten 1990 ett projekt om sjukskrivning som behandlingsmetod. Målet var att initiera modeller för utbildning av läkare om sjukskrivning, socialförsäkring och rehabilitering. Utbildningen förväntas leda till att sjukskrivning används på ett adekvat sätt.

En modell för en två-dagars utbildning plus uppföljningsdag har tagits fram av Socialstyrelsen i samråd med Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Svenska Arbetsgivareföreningen och de fackliga organisationerna (Bil. 1). Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Riksförsäkringsverket har gemensamt rekommenderat utbildningsmodellen och en ansvarsfördelning för denna (Bil. 2). Ett flertal försäkringskassor har i samarbete med sina landsting redan genomfört utbildningen.

Mot bakgrund av genomförda utbildningar har Socialstyrelsen beslutat utge allmänna råd om sjukskrivningens effekter och hur negativa konsekvenser kan motverkas. De allmänna råden är i första hand avsedda för läkare men också övrig sjukvårdspersonal, politiker och administratörer kan ha nytta av dem.

Den onödiga sjukfrånvaron
För de flesta människor är arbetet och gemenskapen på arbetsplatsen en betydelsefull del i tillvaron. Erfarenheterna har visat att det går fort att tappa kontakten med arbetsplatsen under en sjukskrivning. Ju längre tid som går, desto större är risken för att arbetsmotivationen bryts. En kritisk gräns går någonstans vid 3–6 månader. Motiveringen för att arbeta faller därefter drastiskt och sannolikheten för att den sjukskrivna senare återupptar sitt förvärvsarbete försämras.

En tidig rehabilitering har större förutsättningar att lyckas och kräver mindre resurser än om insatserna görs senare. Det är därför viktigt att behovet av rehabilitering kartläggs och initieras så tidigt som möjligt.

Nya regler för sjuklön och rehabilitering
Från och med den 1 juli 1991 respektive den 1 januari 1992 gäller nya regler i arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen (1991:1047) om sjuklön för arbetsmiljö, sjuklön och rehabilitering. Arbetsgivarens, patientens, läkarens, försäkringskassans och företagshälsovårdens ansvar har förändrats. Det finns också medel för rehabilitering hos försäkringskassan och i Arbetslivsfonden. Även arbetsförmedlingens roll har förändrats.

Arbetsgivarens ansvar
Från och med 1992 svarar arbetsgivaren för bedömningen av rätten till och utbetalningen av sjuklön till anställda under de första fjorton dagarna av en sjukperiod. Arbetsgivaren har såväl det administrativa som det ekonomiska ansvaret under sjuklöneperioden. Som kompensation har arbetsgivaravgiften sänkts. Läkarintyg medför inte automatiskt rätt till sjuklön utan det utgör, som vid bedömning av rätt till sjukpenning, en del av beslutsunderlaget.

Arbetsgivaren har även fått ett klart ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Efter fyra veckors sjukskrivning eller ett flertal frånvarotillfällen per år skall behov och möjligheter till rehabilitering i arbetet utredas om det inte är uppenbart obehövligt. Utredningen skall skickas in till försäkringskassan inom åtta veckor. Arbetsgivaren är också skyldig att inom ramen för den egna verksamheten rehabilitera långtidssjuka arbetstagare. Det är på den egna arbetsplatsen som förutsättningarna i allmänhet är störst för en lyckad rehabilitering.

Patientens ansvar
Patienten har skyldighet att medverka i rehabiliteringsutredningen och att bidra till att den information som behövs kommer fram. Dessutom skall patienten medverka aktivt i sin egen rehabilitering. Rätten till sjukpenning och eventuell rehabiliteringsersättning förutsätter denna aktiva medverkan. Det är en klar skillnad mot den passiva roll som den enskilde hittills haft i försäkringssystemet.

Läkarens ansvar
Den som är sjukskriven skall senast då sjukperioden pågått i fyra veckor lämna ett läkarutlåtande till försäkringskassan. Utlåtandet skall innehålla uppgift om behovet av rehabilitering, pågående och planerad behandling eller rehabiliteringsåtgärd och om möjligt beräknad återstående sjukdomstid.

Uppgifterna skall lämnas under punkt tre på sjukskrivningsblanketten "intyg/utlåtande för bedömning av arbetsförmåga". Det är viktigt att läkaren noga besvarar alla frågor för att utlåtandet skall kunna utgöra en så bra grund som möjligt för vidare ställningstaganden om rätt till sjukpenning och möjlighet till rehabilitering.

Socialstyrelsen får i detta sammanhang även hänvisa till sina föreskrifter (SOSFS 1981:25) för hälso- och sjukvårdspersonalen om avfattande av intyg m.m.

Med hänsyn till arbetsgivarens och patientens ansvar är det lämpligt att läkaren vid behov tillsammans med eller via patienten tar kontakt med arbetsplatsen. På så sätt kan sekretess- och integritetsfrågorna hanteras bäst. När arbetsförmågan är helt nedsatt är läkarens uppgift att sjukskriva patienten på heltid. Om arbetsförmågan är nedsatt och läkaren bedömer att patienten inte kan återgå i arbete utan särskilda rehabiliteringsåtgärder, bör kommunikation ske med arbetsplatsen för rehabilitering. Även om patienten har en god kontakt med sin arbetsplats, kan det emellertid i många fall vara berättigat med en direktkontakt mellan läkaren och arbetsgivaren. Med hänsyn till sekretessbestämmelserna får emellertid inte läkaren mot patientens vilja ta kontakt med arbetsgivaren. Det är därför lämpligt att läkaren tar upp den frågan med patienten och får dennes samtycke att diskutera rehabiliteringen med arbetsgivaren.

När det av olika skäl inte går att få kontakt direkt med arbetsgivaren eller när patienten kan förväntas ha svårt att föra sin talan bör läkaren kontakta försäkringskassan. Även detta förutsätter patientens medgivande.

Försäkringskassans ansvar
Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ner den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Den som har en anställning får sjukpenning fr.o.m. den 15:e dagen i sjukperiod, medan den som inte omfattas av lagen om sjuklön kan få sjukpenning fr.o.m. sjukperiodens första dag. Ett utfärdat läkarintyg innebär inte automatiskt att patienten får sjukpenning. Det är försäkringskassan som beslutar om rätt till sjukpenning.

Enligt huvudregeln i lagen om sjuklön och Riksförsäkringsverkets föreskrifter krävs läkarintyg fr.o.m. 7:e dagen efter sjukanmälningsdagen. För rätt till sjuklön behöver inte intyget innehålla uppgift om diagnos, utan endast ett intygande av att arbetsförmågan är nedsatt p. g. a. sjukdom. Försäkringskassan kan, om särskilda omständigheter motiverar det, besluta att den försäkrade skall visa läkarintyg fr.o.m. första sjukskrivningsdagen för att styrka nedsättning av arbetsförmåga, s.k. läkarintygsföreläggande. Även arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal, som ger denna möjlighet, kan fatta ett sådant beslut.

Ett läkarintygsföreläggande från första sjukdagen kan vara en kontrollåtgärd. Det kan även ingå som ett led i rehabiliteringsarbetet om någon har många sjukfall och är sjukskriven av flera olika läkare under olika diagnoser. Ovanstående kan även vara tecken på andra bakomliggande faktorer som t.ex. sociala problem, psykisk ohälsa eller arbetsrelaterade faktorer. Om det är så, bör patienten erbjudas kontinuitet i vården och eventuell hjälp från t.ex. arbetsplatsen och samhällsorgan.

Försäkringskassan har ansvar för att de försäkrade som är sjukskrivna får den rehabilitering de behöver. Även arbetsgivaren har ansvar för rehabilitering av sjukskrivna. I samråd med den som är sjukskriven skall – om det inte är uppenbart obehövligt – arbetsgivaren göra en rehabiliteringsutredning senast efter fyra veckors sjukskrivning. Detta gäller även då en anställd haft flera korta sjukskrivningar eller när en anställd begär det.

Med en av försäkringskassan godkänd rehabiliteringsplan som grund kan rehabiliteringsersättning utges. Denna är 100% av den sjukpenninggrundande inkomsten plus ersättning för eventuella extra kostnader som den enskilde har i samråd med rehabiliteringen.

En ny möjlighet att i vissa fall förebygga och förhindra framtida sjukfrånvaro finns fr.o.m. 1992. Sjukpenning kan nu även betalas ut till den som genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering i förebyggande syfte. Som villkor för rätt till sjukpenning gäller att behandlingen/rehabiliteringen ordinerats av läkare och ingår i en behandlingsplan som godkänts av försäkringskassan. Vid förebyggande medicinsk behandling krävs att läkaren på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet har konstaterat att det föreligger en förhöjd sjukdomsrisk och att sjukdomen som kan uppkomma kan leda till nedsättning av arbetsförmågan.

Företagshälsovårdens ansvar
Många arbetsplatser, främst de större, har tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovårdens uppgift är att fungera som konsult för arbetsgivare och anställda på arbetsmiljöområdet. Förutom kompetens att medverka i det förebyggande arbetsmiljöarbetet har företagshälsovården ofta också kompetens för medverkan i rehabilitering och arbetsanpassning ute på arbetsplatserna. Personalen i företagshälsovården kan ha såväl teknisk som beteendevetenskaplig eller medicinsk utbildning.

Företagshälsovården kan de närmaste åren väntas genomgå stora förändringar beträffande arbetssätt, finansiering, organisationsformer m.m. En statlig utredning av företagshälsovårdens organisation och finansiering är tillsatt och skall vara klar under 1992. Generellt kan sägas att de lokala variationerna kommer att bli större, beroende på växlande förutsättningar vid enskilda arbetsplatser. Företagshälsovårdens roll och arbetsuppgifter vid den enskilda arbetsplatsen kommer mer än hittills att bestämmas av hur arbetsgivaren i samråd med sina anställda väljer att lösa de uppgifter som lagstiftningen på arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet anger.

Arbetsförmedlingens roll
Arbetsförmedlingens resurser används numera normalt bara till den som är varslad, uppsagd eller saknar arbete. Däremot kan arbetsförmedlingens tjänster köpas in av arbetsgivare eller försäkringskassan.

Sjukskrivning som behandlingsmetod
Sjukskrivningen bör ske utifrån medicinska ställningstaganden; inte av sociala eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Detta gäller vid bedömningen av såväl yngre som äldre arbetskraft.

Beslut om sjukskrivning grundar sig på en bedömning av patientens arbetsförmåga i det aktuella arbetet. För den bedömningen krävs såväl medicinska kunskaper som kunskaper om socialförsäkringssystemet samt de krav som arbetssituationen ställer. Genom att samråda med t.ex. arbetsledande personal, avdelning eller företagsläkare kan läkare i sjukvården inhämta den information som behövs som komplement till den egna kompetensen.

Samråd bör helst ske så snart det går att förutse att det kan behövas särskilt stöd för att patienten skall kunna återuppta sitt arbete. Läkarutlåtandet bör innehålla uppgift om rehabiliteringsbehov efter fyra veckors sjukskrivning. Det är inte läkarens uppgift att bedöma vad som faktiskt kan göras i form av arbetsanpassning i det aktuella arbetet. Läkaren bedömer vilken funktionsförmåga patienten har och beskriver detta så nöjaktigt som möjligt. Möjligheterna till lösning av problemet ute på arbetsplatsen är arbetsgivarens och i viss mån patientens ansvar.

Patienten kan ibland ha svårt att få gehör för sin situation hos arbetsgivaren. Läkaren kan därvid underlätta detta för patienten antingen genom att han är så tydlig som möjligt i sitt läkarutlåtande eller genom att med patientens samtycke ta kontakt med arbetsgivaren.

När det framkommer psykosociala problem, där läkaren bedömer att annan kompetens behövs för att komplettera utredningen, bör psykolog eller kurator kontaktas. Vid behov bör läkaren också kontakta annan rehabiliteringspersonal t.ex. sjukgymnast eller arbetsterapeut alt. en rebabiliteringsenhet inom sjukvården t.ex. syncentral eller hörselvårdsavdelning.

Att beakta vid sjukskrivning
Sjukskrivning är en betydelsefull behandlingsmetod. För att underlätta ställningstagande ger Socialstyrelsen nedan förslag till frågor som bör ställas av läkaren vid varje sjukskrivningstillfälle.

Det är speciellt angeläget att läkaren inför första sjukskrivningen tar ställning till om patienten behöver sjukskrivning och i förekommande fall i vilken omfattning. Det är viktigt att informera om negativa konsekvenser av sjukskrivning t.ex. depression eller social isolering.

 • Är arbetsförmågan nedsatt i sådan grad att arbetsfrånvaron helt eller delvis är nödvändig?
 • Vilka arbetsuppgifter kan patienten utföra trots sin sjukdom?
 • Hur lång arbetstid har patienten?
 • Kan patienten arbeta deltid?
 • Kan arbetsresor med taxi göra det möjligt för patienten att återgå i sitt arbete?

När det blir aktuellt att förlänga en sjukskrivning finns ytterligare aspekter att ta ställning till. Läkaren bör informera patienten om möjligheten att själv avbryta sjukskrivningen om tillfrisknandet går fortare än beräknat.

 • Kan patienten trots sjukskrivningen besöka sin arbetsplats?
 • Behöver arbetsledare eller företagshälsovård konsulteras för att bedöma patientens möjlighet att återuppta sitt arbete eller få ett lämpligare arbete?
 • Finns särskilda riskfaktorer med långvarig sjukskrivning t.ex. beträffande alkohol/tablettmissbruk, kost eller motion?

Genom att utnyttja möjligheterna till deltidssjukskrivning blir en successiv återgång till arbetet möjlig. Tidig återgång i arbete är i många fall den bästa behandlingen även om patienten inte är helt återställd.

Läkaren kan också överväga att sjukskriva patienten t.ex. måndag till torsdag, så att en vecka avslutas med en arbetsdag men följs av en helg. Läkaren bör diskutera med patienten dennes situation och informera om riskerna med för lång sjukskrivning. Läkaren bör också överväga att sjukskriva korta perioder i stället för en lång sammanhängande period.

Patientens ansvar och engagemang för sin egen situation och sjukskrivning bör öka. Den sjukskrivna är skyldig att ta aktiv del i sin egen rehabilitering. Aktivitet under sjukskrivning underlättar återgång i arbete. En behandlingsplan bör upprättas. Läkaren kan i rutan föreskrifter/förhållningsregler på intyget/utlåtandet ange t.ex. besök på arbetsplatsen, sjukgymnastik, psykolog- eller kuratorskontakt.

Läkare under utbildning bör, då de inser att behov av långvarig sjukskrivning av en patient kan uppkomma, samråda med en mer erfaren kollega.

Det är angeläget att samspelet mellan sjukvård, försäkringskassa, arbetsgivare och företagshälsovård och i förekommande fall arbetsförmedling och socialtjänst fungerar bra. Det är också viktigt att väntetider till undersökningar, behandlingar och funktionsträning så långt som möjligt undviks eller förkortas.

Socialstyrelsen

OLOF EDHAG

Marianne Wedin
(Primärvårds-, tandvårds- och psykiatrienheten)

Bilaga 1

KURSMODELL

Syfte: Att genom utbildning skapa en gemensam plattform för bättre samverkan och effektivare rehabilitering med målsättningen minskad sjukskrivning.

Målgrupp: Distriksläkare och företagshälsovårdsläkare.

Dag 1

 • Sjukskrivningens effekter och biverkningar
 • Rätten till sjukpenning
  Definition av begreppet sjukdom.
 • Definition av begreppet arbetsförmåga/arbetsoförmåga
  Flexibel sjukskrivning – nivåer i sjukpenningförsäkringen samt
  reseersättning i stället för sjukpenning diskuteras
 • Arbetsskadeförsäkringen

Dag 2

 • Samverkan – utveckla metoder och rutiner
  Patienten, läkaren och en aktiv sjukskrivning
  Individuell rehabilitering (t.ex. arbetsledarens roll, AF, AMI)
  Primärvårdens roll i rehabiliteringsarbetet
  Företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet
  Försäkringskassans roll i rehabiliteringsarbetet
 • Praktikfall
 • Sekretess
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Uppföljning och utvärdering
  sker efter ca 2 månader

Bilaga 2

SOCIALSTYRELSEN
Primärvårds-, Tandvårds-
och Psykiatrienheten, PTP
Marianne Wedin/mn
Datum
1990-11-06
Ert datum
Beteckning
100-4794/90
Er beteckning
Till
Sjukvårdshuvudmännen/
landstingsdirektörer
Försäkringskassorna/
försäkringsdirektörer

Angående utbildning av läkare - projekt "Sjukskrivningar"

Sjukskrivningarna har fördubblats sedan mitten av 50-talet. Av dessa är det de långtidssjuka som står för den stora kostnaden. De svarar för 2% av sjukfallen och ungefär hälften av sjukpenningskostnaden.

Statistiken i dag definierar oftast långtidssjuka som frånvarande 90 dagar eller mera. Sjukskrivning är en "farlig medicin", en behandlingsmetod som medför risk för passivering och kronisk smärta. Efter bara fyra veckors sjukskrivning fordras aktiva åtgärder för att återkomma i arbete.

Socialstyrelsen startade hösten -90 ett projekt rörande sjukskrivningar. Målsättningen är att initiera modeller för utbildning av läkare om sjukskrivning, försäkring och rehabilitering. Avsikten är också att samla kunskap ur aktuell forskning och aktuella projekt samt att initiera nya projekt och närmare följa dessa.

Genom utbildning för bättre samverkan vid sjukskrivning och rehabilitering finns möjligheter att minska sjukskrivningstalen. En modell för en 2 dagars utbildning plus uppföljningsdag har tagits fram av socialstyrelsen i samråd med landstingsförbundet, kommunförbundet, riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen och de fackliga organisationerna.

Kursen vänder sig i första hand till läkare inom primärvård och företagshälsovård. Några "pilot"-län påbörjar utbildning efter årsskiftet. Dessa kurser kommer att särskilt återrapportera till socialstyrelsen för att ge underlag till allmänna råd om sjukskrivningens effekter och förslag till åtgärder.

Det står länen fritt att med lokala variationer använda bifogade utbildningsmodell. Beträffande kostnaden för kursdagarna föreslås försäkringskassorna bekosta kursledning, föreläsararvoden, resor och traktamente.

Landstinget föreslås bevilja deltagarna ledighet med lön, samt resor och traktamente.

Socialstyrelsen avser att följa utvecklingen av sjukskrivningsproblematiken. BI.a. av hur många som deltagit i rubricerade kurser.

Socialstyrelsen Landstingsförbundet Riksförsäkringsverket
     
Claes Örtendahl Ulf Wetterberg K G Scherman


I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd.

 

 • Föreskrifter är bindande regler.
 • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga. Fax 08-760 58 95, e-post sos.order@special.lagerhus.se

ISSN 0346-6000
Artikelnr 1992-10-016

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.