SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Sociala ersättningar & bidrag 1990-2000

Pressmeddelande från SCB

2001-09-07  Nr 2001:240

Beräkningar av antalet personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2000

Regeringen har som mål att 80 % av befolkningen i åldrarna 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden år 2004. Antalet personer som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag påverkas i stor utsträckning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt regeringsförklaringen ska antal helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag vara nere i 800 000 år 2004. För att kunna följa upp detta mål har regeringen givit SCB i uppdrag att årligen redovisa statistik över antalet personer i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag.

Varje ersättningssystem mäts i så kallade helårsekvivalenter, detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter menas det antal individer som skulle kunna ha försörjts under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. För att kunna se utvecklingen av personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag har beräkningar gjorts från 1990-2000.

Utveckling av antal helårsekvivalenter som försörjs med offentliga ersättningar och bidrag, 1990-2000

Summering av antal helårsekvivalenter på de olika ersättningssystemen, 1990-2000

 

1990

1991

1992

1993

1994

Sjukpenning

211 493

202 616

186 9411

162 964

149 441

Förtidspension

319 311

322 388

330 228

350 298

361 836

Arbetslöshet

69 129

119 200

223 866

335 607

339 597

Arbetsmarknadsåtgärder2

60 585

98 192

125 140

157 466

181 974

Socialbidrag

71 718

74 191

88 128

106 138

123 472

Summa

732 236

816 587

954 304

1 112 473

1 156 320

 

 

1995

1996

1997

1998

1999

Sjukpenning

141 599

124 359

120 3253

145 289

179 604

Förtidspension

361 539

357 118

362 785

364 721

366 157

Arbetslöshet

339 943

331 614

320 131

263 303

224 224

Arbetsmarknadsåtgärder

174 909

189 772

178 473

162 074

142 279

Socialbidrag

118 288

134 144

140 509

129 200

115 220

Summa

1 136 278

1 137 008

1 122 222

1 064 587

1 027 484

 
 

2000

 

Sjukpenning

219 065

Förtidspension

370 308

Arbetslöshet

215 583

Arbetsmarknadsåtgärder

108 704

Socialbidrag

100 879

Summa

1 014 539

Antal helårsekvivalenter utgörs till största delen av förtidspension. 1990-1994 ökar antalet, 1995 och 1996 syns en svag minskning men från och med 1997 ökar antalet helårsekvivalenter med förtidspension åter.

1990 uppgår antalet helårsekvivalenter med sjukpenning till 211 493. Därefter sjunker antalet fram till 1998, då helårsekvivalenter med sjukpenning återigen börjar stiga. År 2000 uppgår antalet till 219 065, vilket är den högsta noteringen sedan SCB började mäta helårsekvivalenter med sociala ersättningar och bidrag (år 1990).

Antal helårsekvivalenter med ersättning för arbetslöshet ökar starkt från 1990-1994 för att sedan ligga kvar på en relativt jämn nivå fram till 1996. Efter 1996 vänder det och 2000 finns 215 583 helårsekvivalenter med ersättning för arbetslöshet, vilket innebär att nivån är ungefär samma som år 1992.

Arbetsmarknadsåtgärder minskar sedan 1997 och mellan 1997 och 1998 var minskningen 16 000 helårsekvivalenter. Mellan 1999 och 2000 minskar antalet helårsekvivalenter med 34 000.

Socialbidrag ökar från 1990 till 1997 (med undantag för 1995). 1998 bröts trenden och antal helårsekvivalenter med socialbidrag är mindre än året innan. Denna minskning fortsätter och antal helårsekvivalenter med socialbidrag är 14 000 färre 2000 än 1999.

________________________________________

1)  920701, 14 dagars arbetsgivarperiod infördes.
2)  Inklusive generationsväxlingsersättning.
3)  Mellan 970101 och 980401 var arbetsgivarperioden 28 dagar.

Utveckling av antal helårsekvivalenter uppdelat på de olika ersättningssystemen, 1990-2000

I diagrammet ovan kan man se att ersättning för arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder har haft mycket stor påverkan på variationen av antal helårsekvivalenter. Förtidspension ligger relativt konstant. Efter år 1997 börjar antal helårsekvivalenter med socialbidrag minska efter att ha haft en stigande trend tidigare. Sjukpenning har ungefär motsatt mönster och börjar stiga efter 1997. En ökande sysselsättning tycks medföra att sjukpenningen stiger.

Andel helårsekvivalenter av befolkningen 20-64 år som försörjs med offentliga ersättningar och bidrag, 1990-2000

 

År 2000 utgör befolkningen i åldrarna 20-64 år 59 % av den totala befolkningen. Helårsekvivalenternas andel av befolkningen i åldrarna 20-64 är 14,8 % år 1990. År 1994 är andelen som högst 22,7 %, 2000 har andelen minskat till 19,5 %.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.