SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 9/2000
Juni 2000

Mottagare:
Landsting/motsvarande, verksamhetschefer/ambulansöverläkare inom ambulanssjukvården, ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården

Svensk ambulanssjukvård 1999

Bakgrund
Ambulanssjukvården har under senare år befunnit sig i en stark utveckling både i Sverige och internationellt. Allt fler avancerade medicinska bedömnings-, undersöknings- och behandlingsmetoder har införts i det dagliga arbetet. Detta förhållande ställer krav, såväl på medicinsk kompetens, som på ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete inom ambulansverksamheten.

Ambulanssjukvården står ofta inför situationer som ställer höga krav på dess företrädare. Den måste bygga på förutsättningen att patientens medicinska behov säkerställs och att allmänhetens förväntningar och krav blir tillgodosedda. Kompetens och tillgänglighet är väsentliga begrepp för en väl fungerande ambulanssjukvård.

Under senare år har en ökad integrering av ambulanssjukvård skett i den övriga akutsjukvården både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Nivån på det medicinska omhändertagandet har höjts och möjligheten att snabbt få hjälp vid akuta olycks- och sjukdomsfall har förbättrats.

Med denna bakgrund skickar Socialstyrelsen varje år en enkät till landstingen/motsv. för att kartlägga och följa hur svensk ambulanssjukvård har utvecklats under det gångna året. Även landstingens/motsv. övergripande utvecklingsplaner för ambulanssjukvården redovisas. Detta arbete presenteras nu i form av ett meddelandeblad om svensk ambulanssjukvård 1999.

Underlaget till kartläggningen har utarbetats av byrådirektör Louise Stensnäs, Socialstyrelsen.

Sammanställningar av enkätsvar och kommentarer
Ambulanssjukvårdens förutsättningar
Den geografiska variationen i Sverige ger olika förutsättningarna för ambulanssjukvårdens organisation i skilda delar av landet. Detta gäller inte bara avstånd utan också att människor bor där de inte nås av vägburna transporter. Variationer i klimatet ställer olika krav på såväl organisationsformer som på fordon. Även befolkningens fördelning över landets yta är av stor betydelse för ambulanssjukvårdens utformning.

Vårdinrättningar
Sjukhus eller vårdcentraler med möjlighet att hjälpa till i akuta situationer finns oftast i städer och större tätorter. Vårdcentralerna har dock begränsat öppethållande under jourtid. Avstånden mellan människors boenden och arbetsplatser och sjukvårdsmottagningar som kan vara ambulanssjukvården behjälplig i akuta situationer varierar över landet.

Som exempel kan nämnas Jämtlands läns landsting som är ett stort geografiskt område och har ett akutsjukhus och fyra vårdcentraler med dygnet runt öppet, medan Stockholms läns landsting har sju akutmottagningar och ingen dygnet runt öppen vårdcentral.

 
Under 1999 har inga större förändringar skett vad gäller antal akutmottagningar i landet. Uppgifterna om antal vårdcentraler med möjlighet att hjälpa till med omhändertagande av akut sjuka är så olika angivna från många landsting jämförda med de som lämnades för 1998 att några slutsatser inte kan dras.
Ange inom landstingsområdet befintliga sjukvårdsresurser med möjlighet att omhänderta svårt sjuka eller skadade.
(Se tabell 1)

Personalens stationering
Ambulanspersonalens stationering på eller i närheten av sjukhus eller vårdcentral kan underlätta samarbetet och kan bidra till utveckling av t.ex. gemensamma vårdprogram och behandlingsmetoder.

 
Det finns en tendens till ökning av stationering av ambulanspersonalen på sjukhus och vårdcentraler och en svag minskning av placering på räddningstjänsten eller annan plats.
Var är ambulanssjukvårdens personal stationerad?
(Se tabell 2)

Akutsjukvårdens medverkan
Ibland kräver ambulanssjukvården kvalificerade medicinska insatser exempelvis i form av anestesiresurser eller extra stöd från primärvårdens personal. Detta sker på de flesta håll i landet och på vissa platser kan högre medicinsk kompetens föras ut till insjuknande- eller olycksplatsen med helikopter eller akutbil.

 
Akutsjukvårdens delaktighet vid behov i ambulanssjukvården är i stort sätt den samma sedan förra året medan primärvården visar en liten tendens att minska sitt deltagande.
Deltar personal från akutsjukvården respektive primärvården i ambulanssjukvården vid prio 1 larm?
(Se tabell 3)

Räddningstjänstens medverkan
En del landsting kommer överens med en eller flera kommuner om räddningstjänstens medverkan med första hjälpen insatser vid akuta sjukdomslarm (prio1 larm), om väntetiden på ambulans blir för lång. I Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 2/98 rekommenderas landstingen att i samband med detta teckna avtal med respektive kommun och att en årlig uppföljning sker för att utvärdera de insatser som räddningstjänsten har bidragit med.

 
Det är nu 18 landsting som inom sitt område har medverkan av räddningstjänsten vid akuta sjukdomsfall, med s.k. IVPA-larm (i väntan på ambulans), i en eller flera kommuner Detta är en ökning med 3 landsting sedan 1998. Av dessa är det 5 landsting som inte har tecknat avtal och 6 som inte gör någon årlig uppföljning av de utförda insatserna.
Deltar kommunal räddningstjänst med insatser vid prio 1 larm?
(Se tabell 3)

Ambulanssjukvårdens organisation
Organisationen av ambulanssjukvården i Sverige avspeglar förutsättningarna sådana de tar sig uttryck i de geografiska och befolkningsmässiga förhållandena. Organisationsformen varierar därför mellan olika sjukvårdshuvudmän.

Driftformer
Driftformerna dvs. det omedelbara ansvaret för driften varierar mellan olika landsting och även mellan olika sjukvårdsområden inom samma landsting.
Driftformerna uppvisar mycket marginella förändringar vid jämförelse med föregående år. Ett landsting har börjat med akutbilar och ett har upphört.
Hur bedrivs ambulanssjukvården?
Används akutbilar? Hur är dessa bemannade?
(Se tabell 4)
De flesta landsting har en separat sjuktransportorganisation som drivs dels i egen regi och dels av entreprenör. Bilden är i stort sett den samma som förra året.
Finns särskild organisation för sjuktransport utan förutsett vårdbehov?
Hur bedrivs denna verksamhet?
(Se tabell 5)

Ambulanssjukvårdens verksamhet
Ambulanssjukvården får en allt mer självklar roll inom hälso- och sjukvården och en medicinsk integrering i akutsjukvården har skett i de flesta landsting. Ytterligare några landsting har planer på en integrering medan ett litet antal svarar att man inte har för avsikt att genomföra någon sådan inom de närmaste åren. Detta är av stor betydelse då ambulanspersonalen på ett naturligt sätt kan få möjlighet att upprätthålla och utveckla sina medicinska kunskaper genom hospitering och rotationstjänstgöring i akutsjukvård.

 
Det har skett en måttlig ökning av förekomsten av hospitering och rotationstjänstgöring för ambulanspersonal under det gångna året.
Rotationstjänstgör ambulanspersonalen i akutsjukvården?
Hospiterar ambulanspersonalen i akutsjukvården?
(Se tabell 6)

Mål för uppföljning av verksamheten
I bestämmelserna om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvårdslagen förtydligas vårdgivarens, verksamhetschefens och all hälso- och sjukvårdspersonals ansvar för att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Ambulanssjukvården måste kunna förmedla en kvalificerad hälso- och sjukvård och måste också kunna nå den vårdbehövande så fort som möjligt. Tillgängligheten bestäms av hur många ambulanser som finns att tillgå och var dessa är placerade i förhållande till den som söker hjälp. Dessa faktorer avgör hur snabbt patienten kan nås. Av detta framgår att man måste definiera en målsättning för ambulanssjukvården som täcker in dessa båda faktorer.

 
Alla landsting så när som tre har övergripande mål för verksamheten. Dessa har arbete på gång. Det är nu bara två landsting som inte har fastställda mål för tiden från larm till hämtplats mot sju förra året.
Finns övergripande mål fastställda för verksamheten?
Finns mål fastställt för tid från larm till hämtplats?
Används Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i verksamheten?
(Se tabell 7)

Ambulanssjukvårdens personal
Hälso- och sjukvårdslagen anger att det skall finnas den personal som behövs för att ge god vård. Arbetets art avgör vilken kompetens som behövs. Varje enhet skall vara bemannad med formellt kompetent personal i erforderlig omfattning. Vårdgivaren har ansvar för att det finns personal med såväl formell som reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som skall utföras. Det är Socialstyrelsens uppgift att följa upp, utöva tillsyn och utvärdera verksamheter inom hälso- och sjukvården för att därigenom verka för att hela befolkningen får en sjukvård på lika villkor och med hög kvalitet. Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till att förebygga skador och eliminera risker för patienterna.

 
Sedan 1999 har antalet sjuksköterskor med vidareutbildning ökat med 26 och antalet utan vidareutbildning med 130. Antalet undersköterskor med påbyggnadsutbildning är ökat med 81 och utan vidareutbildning med 32. Antalet 20 veckors och 7 veckors utbildade ambulanssjukvårdare har minskat med 191 respektive 52. Det totala antalet personal i svensk ambulanssjukvård har ökat med 54 under 1999.
Fördelningen av antal personer i olika utbildningsnivåer
(Se tabell 8)

Kompetensutveckling och anställningsform
Många landsting har på frågan om ökning av antal leg. sjuksköterskor i ambulanssjukvården sedan januari 1999 uppgivit siffror som inte stämmer vid jämförelsen mellan antalet anställda sjuksköterskor 1999 och det antal anställda som uppges i årets enkätsvar. Lämnade uppgifter visar en ökning av 212 leg. sjuksköterskor medan jämförelsesiffran blir 156. Fem landsting skulle enligt jämförelsen till och med ha minskat sitt antal anställda sjuksköterskor. Övriga landsting har dock ökat antalet med från 1 till som mest 25 sjuksköterskor.

Ökning av antal Leg. sjuksköterskor sedan januari 1999
(Se tabell 9)

 
Det är i år tre (mot förra året 10) landsting som svarar att man har legitimerade sjuksköterskor anställda som ambulanssjukvårdare och av dessa kommer ett landsting att under 2000 konvertera tjänsterna till sjukskötersketjänster.
Finns i ambulansverksamheten legitimerade sjuksköterskor som är anställda som ambulanssjukvårdare/brandmän?
(Se tabell 9)

De procentuella förändringarna är marginella sedan förra året. Leg. sjuksköterska har ökat med 3.5 %. Största minskningen, -5%, noteras vad gäller de 20 veckors utbildade ambulanssjukvårdarna.

Kompetensförändring (i procent) i svensk ambulanssjukvård mellan 1986 och 1999
(Se tabell 10)

 
Fyra landsting/motsv. anställer endast vidareutbildade sjuksköterskor. Ett landsting/motsv. anställer endast sjuksköterskor utan vidareutbildning medan resten vill ha båda utbildningsnivåerna.

Nio landsting anställer undersköterskor med påbyggnadsutbildning och ytterligare två svarar ja till denna utbildningsnivå men anställer inte dessa för närvarande. Ett landsting/motsv. vill endast ha undersköterskor utan påbyggnadsutbildning.

Anställningskrav vid nyanställning (vilka utbildningsnivåer accepteras?)
(Se tabell 11)

 
Inget landsting har hittills rapporterat någon uppsägning av ordinarie ambulanssjukvårdare.
Har sedan 1998 någon ordinarie ambulanssjukvårdare sagts upp för att ersättas med legitimerad sjuksköterska?
Vid jämförelse med de uppgifter som lämnades i förra enkätomgången noteras att 15 landsting har minskat sina behov av sjuksköterskor medan tre har exakt samma läge som förra året. Sju landsting har redovisat ökade behov av sjuksköterskor, vilka kan ha schematekniska orsaker och bero på organisationsförändringar.

Det totala redovisade behovet av leg. sjuksköterskor inom ca. 6 år är 872 jämfört med 962 förra året.

Hur många leg. sjuksköterskor behövs för att den 1 oktober 2005 ha formell kompetens i de ambulanser där läkemedel hanteras?
(Se tabell 12)

Finns inom landstinget några förslag eller planer på lösningar för att klara behovet av en kompetenshöjning inom 5 år?
Som exempel på landstingens planer för att klara behovet av leg. sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kan nämnas följande förslag:
Rekrytera sjuksköterskor vid nyanställning. Utbilda befintlig undersköterskepersonal till leg sjuksköterskor. Entreprenörer får vid ny upphandling krav via avtal att i första hand anställa sjuksköterskor. Integrera entreprenadstationer och nyanställa sjuksköterskor. Ev. tidigareläggning av pension. Lediga ambulanssjukvårdaretjänster konverteras. Utbildning inom Kunskapslyftet till högskolebehörighet ordnas. Avtal om uppdragsutbildning av ambulanssjukvårdare till sjuksköterska med ett visst antal platser i fem år. 75–80 % av grundlönen till dem som utbildar sig till sjuksköterskor. Ordna uppdragsutbildning.

Eget initiativ av unga ambulanssjukvårdare att gå sjuksköterskeutbildning. Ger med särskilda medel lönestöd under utbildningstiden till leg. sjuksköterska. Klarar det med naturlig avgång och undersköterskor som utbildar sig till sjuksköterskor. Stimulerar till fler platser på specialistutbildning av sjuksköterskor till ambulanssjuksköterskor. Stora pensionsavgångar löser nyrekryteringen till stora delar. Omorganisera till "helvit" organisation, ersätta med sjuksköterskor, övertaliga ambulanssjukvårdare placeras som brandmän inom räddningstjänsten.

Vilken kostnad beräknar landstinget för kompetenshöjningen inom ambulanssjukvården för år 1999 och år 2000 och på ca 6 år?
(Se tabell 13)

Görs satsningar för att kompetensutveckla ambulanssjukvårdarens egen yrkesroll och funktion?
I så fall vilka?

 
I många landsting förekommer ambitiösa utvecklingsprogram för denna yrkesgrupp.

Som exempel kan nämnas följande satsningar:

Regionalt samverkansprojekt mellan 5 landsting i samarbete med vårdgymnasiet ( Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge) pågår. Satsning sker på en utvecklad yrkesroll enligt den s.k. Växjö modellen – omvårdnadsplattform och teknikkoncept.

Utbildning till undersköterskekompetens. Erbjudande om 20-veckors utbildning i ambulanssjukvård. Arbetsledareutbildning. Diskussioner pågår om profilering av ambulanssjukvårdarens yrkesroll.

Årlig körutbildning. Halkkörning. Årlig farmakologiutbildning. VIPS utbildning. Utbildning i EKG- tolkning och trombolysbehandling. Utbildning i ny teknik(Mobitex, GPS, EKG). AHLR, Barn HLR , PHTLS. Ledningsambulansutbildning. CPAP. Katastrofutbildning. Breddutbildning i QUL. Utbildning i kemolyckor, hypotermi, bemötande av hot och våld. Fördjupning och övning i diagnostik och behandling. Social kompetens. Lagar och paragrafer. Övningar i samverkan med räddningstjänsten.

Ambulanssjukvårdens långsiktiga kvalitetsutveckling
Vilka utvecklingsåtgärder kommer att vidtas inom ambulanssjukvården de närmaste åren?
Landstingen/motsv. har givit följande exempel på utvecklingsåtgärder inom ambulanssjukvården de närmaste åren:
Datoriserad ambulansjournaluppföljning. SWEDE. Kvalitetsutvecklingsprojekt "Kvalitet ur patientens perspektiv". Primärvårdsprojekt. EKG och trombolys. Differentierad organisation. Rotationstjänster för sjuksköterskor. Fjärr-EKG. Resursoptimering i samarbete med SOS-Alarm AB. Förbättrad arbetsmiljö med större sjukvårdshytt. Utveckling av kvalitetssäkringssystem med mätbara variabler enligt "Balanced Score Card". Integrering i akutsjukvården. Akutbil. Akutteam. Satsning på telemedicin. Renodling av yrkesrollerna. Bättre uppföljning och tydligare krav på verksamheten. Arbete pågår med utveckling av informationssystem. Införande av statusrapportering via Mobitex och GPS-positionering.

Införande av nya arbetstidsformer. Revidera befintliga behandlingsriktlinjer. Ledningsstrukturen under utredning och förändring. Fortsatt integrering i sjukhusets vårdkedjetänkande, strokekedjan närmast förestående. Ökad IT användning. Individuella arbetstider. En kontinuerlig process med många komponenter, bl.a. samspel med SOS Alarm med mottot rätt patient i rätt fordon. Samverkan/utbildning för katastrofinsatser landsting–kommun–polis. Bättre fordon.

Tabeller 1–13 i pdf-format (27 kB)
Hela Meddelandebladet i pdf (bättre vid utskrift, 51 kB)

 


Information: Louise Stensnäs, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel 08-08-555 530 19


 

Varje meddelandeblad sänds ut till berörda målgrupper. Vill Du förvissa Dig om att få samtliga nummer i serien kan Du prenumerera antingen per post (f n 260 kr för tolv månader) eller per fax (f n 192 kr för tolv månader).
Ytterligare exemplar av ett visst nummer skickas kostnadsfritt. Vid större beställningar tillkommer portokostnad. Du får gärna kopiera och dela med Dig av informationen.
För beställningar eller prenumeration kontakta:
Socialstyrelsens kundtjänst, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga. Fax 08-760 58 95, e-post sos.order@special.lagerhus.se

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.