SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Om möjlighet till second opinion inom vårdgarantin

Om du vill investera några kronor i aktiefonder, bilar fastigheter så tar du normalt kontakt med flera rådgivare för att åtminstone få en second opinion.

Om du är sjuk eller skadad har du hittills varit utlämnad till den läkare som ditt landsting hänvisat dig till. I takt med att patientinflytandet ökat har kravet på att kunna få en second opinion inom sjukvården ökat.

Så här svarade Lanstingsförbundet på sin kongress 2003 på en interpellationsfråga om just möjligheterna till detta:

Källa: Landstingsförbundets kongress 2003

Svar på interpellation 3 Om möjlighet till second opinion inom vårdgarantin

Maria Lundquist Brömster (fp), Västerbottens läns landsting, har ställt följande fråga till förbundsstyrelsens ordförande:

Kommer du att verka för att patienten generellt får möjlighet till en andra obero­ende bedömning (second opinion)?

Förbundsordföranden har överlämnat interpellationen till mig för besvarande.

Jag vill inledningsvis understryka interpellantens uppfattning om betydelsen av en nationell vårdgaranti. I den senaste Dagmaröverenskommelsen, för år 2003, har landstingen och staten kommit överens om att utvidga nu gällande nationella besöksgaranti till att också reglera väntetid till behandling. Den utökade vård­garantin innebär ett åtagande från landstingen att erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling fattats. Under innevarande år genomförs en rad förberedelser med sikte på att den utökade vårdgarantin träder i kraft tidigast den 1 januari 2004. Jag vill framhålla att avsikten med den nya vårdgarantin är att stärka patientens ställning vården. För att vårdgarantin ska fungera på ett bra sätt är det nödvändigt, som interpellanten också framhåller, att fortlöpande lämna information om denna garanti till patienterna, allmänheten samt hälso- och sjukvårdspersonalen.

När det gäller en patients möjligheter att få en förnyad medicinsk bedömning, second opinion, vill jag nämna att detta är reglerat i hälso- och sjukvårdslagen. Landstingen ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medi­cinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten ska enligt lagen erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan föranleda.

Jag vill också informera om att Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att senast den 30 juni 2003 avrapportera effekterna av de av vårdgivarna vidtagna åtgärder som avser att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. I regeringsuppdraget ingår att särskilt dokumentera effekterna av åtgärder som rör second opinion, individuellt anpassad information och möjligheten att välja behandlingsalternativ. Den kommande redovisningen av detta regeringsuppdrag är således en viktig utgångspunkt för att bl.a. bedöma behovet av justeringar i det regelverk som avser att stärka patientens ställning.

Mot denna bakgrund är jag för närvarande inte beredd att ta några initiativ till förändringar av lagstiftningen som reglerar second opinion.

Linköping den 5 maj 2003

Ingrid Lennerwald (s)
Ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.