SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vård i annat EU/EES-land

Sverige är sedan 1995 medlemmar i EU. Det innebär bl.a. att tjänsteföretag tjänsteorganisationer har rätt att konkurrera på lika villkor (med vissa begränsningar) med svenska vårdgivare. Det betyder analogt att vi patienter har rätt att söka vård i annat EU/EES-land och i efterhand få kostnaden ersatt av det svensk allmänna systemet, dvs sjukförsäkringen.

Den som omfattas av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet kan under vissa förutsättningar bli ersatt av det allmänna för utgifter för tand- eller sjukvårdsbehandlingar som erhålls utomlands. Det gäller främst inom Europa, men även för vissa utomeuropeiska länder, de så kallade konventionsländerna. Formerna för ersättning ser olika ut. Ibland krävs att förhandstillstånd beviljas för att ersättning skall utgå. Patienten kan bli ersatt före eller  efter genomförd behandling och olika regelsystem tillämpas när ersättningen bestäms, till exempel förordning (EEG) nr. 1408/71 och artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget.

Den gränsöverskridande vården befinner sig i en utvecklingsfas. Både nationellt och på EU-nivå pågår utredningsarbete, vilket sannolikt kommer att leda till ny lagstiftning. I Sverige finns ett intresse av att bromsa utlandsvården, troligen genom att skapa fler förhandstillstånd. Inom gemenskapen efterfrågas ett ökat vårdsamarbete, bland annat kring frågor om information, patientsäkerhet och IT.

Så inleder Maria Hansson sin 20-poängsuppsats vid Handelshögskolans Juridiska Institutions Juris kandidatprogram, vårterminen 2007. Rubriken för uppsatsen är

Patient i internationella förhållanden

- En studie av den gränsöverskridande vården ur ett brukarperspektiv

Uppsatsen är mycket välskriven och läsvärd för de som funderar på att söka sig utanför Sveriges gränser för att få adekvat vård.

Försäkringskassan har också information i detta ämne, men deras information speglar Försäkringskassans syn på frågeställningen, vilket inte alltid är lika med rådande rättsläge och mer objektiva parters synpunkter. Försäkringskassan har till exempel genom sin stora benägenhet att neka ersättningar för vård i annat EU-land för fusionsoperationer av nackar, gjort sig till part i målet, och agerar mer fiskalt i sin myndighetsroll.

EG-domstolen har dömt i ett antal ärenden rörande utlandsvård inom EU/EES

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.