SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Reglemente f? Trafikskaden?nden

Reglementstexten nedan ?erger den fr? och med 1 januari 2007 g?lande lydelsen.

1 ?
Trafikskaden?nden ? den skaderegleringsn?nd som avses i 6 ? trafikf?s?ringsf?ordningen (1976:359). N?nden har till uppgift att verka f? en enhetlig och sk?ig personskadereglering inom trafikf?s?ringen. Reglemente f? n?nden beslutas av Trafikf?s?ringsf?eningen efter h?ande av n?nden. Regeringen godk?ner n?ndens reglemente.

2 ?
N?nden avger r?givande yttranden till trafikf?s?ringsbolag och Trafikf?s?ringsf?eningen (bolag) i ?enden om ers?tning f? personskada fr? trafikf?s?ringen. N?nden avger ?en yttranden till domstol eller annan myndighet i fr?or som r? ers?tning f? personskada.

3 ?
Bolag skall inh?ta n?ndens yttrande i fr?a utom r?teg?g som avser

a) ers?tning f? inkomstf?lust under invaliditetstid om den medicinska invaliditeten upp g? till minst 10 procent eller f?lusten f? ? ber?nas uppg?till ett belopp motsvarande en halv g?g det basbelopp som med st? av 1 kap 6 ? lagen (1962:381) om allm? f?s?ring fastst?ls f? januari m?ad under det ? skadan intr?fade,

b) ers?tning under invaliditetstid f? kostnader eller f? ideell skada (lyte eller annat stadigvarande men, ol?enheter till f?jd av skadan) i fall med s?an medicinsk invaliditetsgrad som avses under a),

c) ers?tning f? f?lust av underh?l, eller

d) ompr?ning enligt 5 kap 5 ? f?sta stycket skadest?dslagen (1972:207) eller ompr?ning enligt av bolaget l?nat f?beh?l i ?ende enligt a) ? c) ovan.

4 ?
Om den skadelidande beg? det eller om det annars finns s?skilda sk? till det, skall ?en annat ?ende om ers?tning f? personskada av bolag ?erl?nas till n?nden f? yttrande.

5 ?
N?nden f? avge f?slag till r?telse av bolags handl?gning eller beslut i ?ende eller ?enden enligt 2 ? f?sta stycket.

Ett ?ende ? som inte reglerats slutligt ? kan pr?as p?nytt av n?nden om ?endet tillf?ts uppgifter om omst?digheter som tidigare varit ok?da f? n?nden och som ? av betydelse f? n?ndens bed?ning.

6 ?
I n?nden skall finnas h?st trettiotre ledam?er.

Ordf?ande f?ordnas av regeringen. H?st sex ledam?er ? vice ordf?ande och f?ordnas, j?te h?st sex ers?tare f? dem, av Finansinspektionen. Ordf?anden samt vice ordf?andena och ers?tarna f? dessa skall vara lagkunniga.

Utan hinder av vad som s?s i f?sta och andra styckena om antalet ledam?er och vice ordf?ande kan Finansinspektionen efter anm?an av n?ndens ordf?ande och efter h?ande av Trafikf?s?ringsf?eningen f? en tid av h?st sex m?ader utse ytterligare en ledamot samt f?ordna honom som vice ordf?ande.

Av ?riga ledam?er ? tretton ledam?er, j?te tretton ers?tare f? dem, lekmannarepresentanter. De f?ordnas av Finansinspektionen p?f?slag av Landsorganisationen (fem ledam?er och fem ers?tare), Tj?stem?nens Centralorganisation (fyra ledam?er och fyra ers?tare), Centralorganisationen SACO (tv?ledam?er och tv?ers?tare), Lantbrukarnas Riksf?bund (en ledamot och en ers?tare) samt F?etagarnas Riksorganisation (en ledamot och en ers?tare).

Tretton ledam?er j?te sexton ers?tare f? dem f?ordnas av Finansinspektionen p?f?slag av Trafikf?s?ringsf?eningen. De skall ?a ing?nde kunskaper och erfarenhet betr?fande reglering av personskador hos bolagen.

Best?melserna i detta reglemente om vice ordf?ande, lekmannaledamot och bolagsledamot g?ler ?en ers?tare.

7 ?
Ordf?anden, vice ordf?andena och lekmannaledam?erna f?ordnas bland personer som icke ? anst?lda i bolag.

Ledamot som ? anst?ld i bolag f? ej delta i behandlingen av det bolagets ?enden.

I ?rigt g?ler f? n?ndens ledam?er samt f? sakkunniga som f?t i uppdrag av n?nden att yttra sig i ett ?ende motsvarande j? som enligt 11 ? f?valtningslagen (1986:223) stadgas f? den som har att handl?ga ?ende enligt n?nda lag.

Enskilds f?h?landen som framg? av ett till n?nden h?skjutet ?ende f? inte obeh?igen r?as.

8 ?
Ordf?anden, vice ordf?andena och lekmannaledam?erna f?ordnas f? h?st tv? ?. Bolagsledam?erna f?ordnas f? ett ?. Avg? ledamot under tid f? vilken han har f?ordnats skall ny ledamot f?ordnas f? ?erst?nde del av samma tid.

9 ?
I beslut i ?ende som avses i 2 ? deltar tv?ledam?er som avses i 6 ? andra stycket samt tv?lekmannaledam?er och tv?bolagsledam?er.

Vid f?fall f? annan ledamot ? ordf?anden f?, om ers?tare inte hunnit inkallas, beslut fattas i ?ende under f?uts?tning att minst fyra av fem ledam?er ? ense om beslutet och att detta inte ? av principiell natur.

S?ant ?ende som avses i 2 ? f?sta stycket och som ? av enklare beskaffenhet f? efter ordf?andens best?mande avg?as av ordf?anden eller vice ordf?ande samt en lekmannaledamot och en bolagsledamot. Om enighet om beslutet inte kan uppn? eller om ?endet i n?ot avseende visar sig icke vara av enklare beskaffenhet, skall ?endet h?skjutas till sammantr?e i s?an sammans?tning som anges i f?sta stycket.

Efter ordf?andens best?mande f? ett ?ende som ? av enkel beskaffenhet ocks?efter f?edragning avg?as av ordf?anden eller av vice ordf?ande. ?ende som avg?s i denna ordning f? inte avse fall d? invaliditetsgraden ?erstiger 20 procent och f? i fr?a om ers?tning f? inkomstf?lust inte avse annat fall ? s?ant d? det ? uppenbart att n?on ers?tning inte skall utg? Om ett ?ende visar sig ha inslag av principiell art eller kan f?anleda ett v?entligare avsteg fr? vad f?s?ringsbolaget har f?eslagit eller i ?rigt i n?ot avseende inte kan anses vara av enkel beskaffenhet, skall ?endet h?skjutas f? avg?ande p?sammantr?e.

N? ordf?anden ej deltar i sammantr?e, tj?stg? i hans st?le en av vice ordf?andena.

10 ?
Ers?tningsfr?or av principiell betydelse, som r? riktlinjer f? bed?ning av enskilda ?enden, handl?gs vid sammantr?e med ett inom n?nden utsett r?, best?nde av ordf?anden, fyra vice ordf?ande, fem lekmannaledam?er och fem bolagsledam?er. R?et behandlar ocks?viktigare fr?or som r? n?ndens verksamhet i ?rigt. R?et b? sammantr?a minst en g?g ?ligen.

De fyra vice ordf?andena ? de med den l?gsta tj?stg?ingstiden i n?nden. Ers?tare f? dessa utses av ordf?anden f? ett ? i s?der. Lekmannaledam?erna respektive bolagsledam?erna utser inom sig ledam?er i r?et f? ett ? i s?der j?te tv?ers?tare.

11 ?
Hos n?nden finns sekreterare. Huvudsekreteraren ? chef f? n?ndens kansli. Sekreterarna skall vara lagkunniga. Ordf?anden kan, om s?skilda sk? f?eligger, medge dispens fr? denna huvudregel. Sekreterare f?ordnas av ordf?anden efter samr? med Trafikf?s?ringsf?eningen.

12 ?
S?om n?ndens beslut g?ler den mening, varom flertalet ledam?er f?enat sig. Vid lika r?tetal g?ler den mening som tj?stg?ande ordf?anden vid sammantr?et bitr?er. Omr?tning sker f?st i fr?a om uppskattning av i och f? sig sk?ig ers?tning och d?efter i fr?a om j?kning i enlighet med 6 kap 1 ? f?sta och tredje stycket skadest?dslagen (1972:207) eller 12 ? f?sta och tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410).

13 ?
Regeringen fastst?ler arvode till ordf?anden och Finansinspektionen till vice ordf?andena

och lekmannaledam?erna. Om arvode till bolagsledam?erna beslutar Trafikf?s?ringsf?eningen. 14 ? Kostnaderna f? n?ndens verksamhet bestrids av Trafikf?s?ringsf?eningen. 15 ? ?dring av reglementet sker i samma ordning som anges i 1 ?.

Reglementet antogs av trafikf?s?ringsanstalterna och Trafikf?s?ringsf?eningen ursprungligen 7 januari 1936 och godk?des av Kungl. Maj:t 24 i samma m?ad. ?dringar har d?efter beslutats ? 1939, 1957, 1974, 1976, 1980, 1990, 1991, 1992, 2000, 2002 och 2005. ?dringarna har godk?ts av Kungl. Maj:t 13 april 1939, 2 maj 1957 och 1 mars 1974 samt av regeringen 4 mars 1976, 18 september 1980, 4 oktober 1990, 19 december 1991, 10 september 1992, 18 maj 2000, 18 december 2003 och 29 juni 2006.

N?ndens namn var f?e reglements?dringen 18 september 1980 Trafikf?s?ringsanstalternas n?nd.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.