SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trafikskadenämnden vägrar motivera sina beslut

Under många år har trafikskadade och deras ombud krävt att Trafikskadenämnden (TSN) skall ge utförliga motiveringar till sina ställningstaganden - alldeles särskilt i de fall TSNs utlåtanden går emot den skadade.  

Finansinspektionen har, senast i samband med regeringsrapporten Stärkt skydd för trafikskadade -åtgärder och förslag - Dnr: 03-513-601, påtalat vikten av kvalitetssäkring av de medicinska bedömningarna, men inget händer hos TSN - än mindre hos försäkringsbolagen. TSN vill i rapporten jämföra med förhållandena vid arbetsskador. Där ställs vissa grundläggande krav på utlåtanden:

  • vilka handlingar som yttrandet grundar sig på,
  • ifall diagnosen är klarlagd,
  • vilket stöd det finns inom medicinsk eller annan vetenskap för att den arbetsmiljöfaktor den försäkrade varit utsatt för har en sådan skadebringande effekt att den kan ge upphov till en sådan skada som den försäkrade har,
  • de skäl som kan anses tala för respektive mot ett samband i de fall skadlig inverkan i arbetet funnits,
  • om arbetsskadan är en försämring av en i grunden icke-arbetsrelaterad sjukdom bör försäkringsläkaren ange de skäl som kan anses tala för respektive mot ett samband i ett längre tidsperspektiv samt
  • i de fall en arbetsskada bedöms föreligga och den försäkrade ansöker om livränta bör försäkringsläkaren yttra sig över hur varaktigt arbetsoförmågan kan anses vara nedsatt på grund av arbetsskadan.

En trafikskadade häpnade när han mottog ett för honom livsavgörande yttrande från TSN om bl.a. orsakssamband mellan kvarstående funktionsnedsättningar och två trafikolyckor. Det medicinska materialet var omfattande och kompletterades av yttranden från olika berörda. TSNs ansåg att ett yttrandet på endast en A4-sida var tillräckligt. Ingen närmare motivering till ställningstagandena fanns i yttrandet -  trots att yttrandet gick emot den skadade och dennes egna behandlande specialisters uppfattningar.

Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.