SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Arbetsordning f? Trafikskaden?nden

1 ? Best?melser om Trafikskaden?ndens verksamhet finns i ett reglemente som godk?nes av regeringen. Arbetsordning f? n?nden beslutas av n?ndens r?.

2 ? Tj?stg?ingsordningen f? n?ndens ledam?er fastst?ls av ordf?anden.

3 ? N?ndens ordf?ande best?mer om fr?or r?ande f?edragning i n?nden.

Vid n?ndens sammantr?en f?s protokoll, som justeras f? varje sammantr?e av ordf?anden vid detta samt, f? r?ssammantr?e, d?j?te av tv?andra ledam?er.

4 ? N?nden kan vid behov besluta att en eller flera sakkunniga skall h?as skriftligen eller muntligen i ett ?ende.

En eller flera sakkunniga kan f?ordnas f? en tid av h?st tv?? inom visst eller vissa ?nesomr?en, d? behov av specialistkompetens f?eligger. N?ndens r? kan besluta om n?mare riktlinjer f? h?ande av s?ana sakkunniga.

? 5 N?ndens r? fastst?ler formul? j?te anvisningar f? bolagens redovisning av utredningsmaterial i ?enden hos n?nden (n?ndpromemoria).

N?ndens r? beslutar om riktlinjer f? bolagens delgivning med de ers?tningss?ande av utredningsmaterial samt yttrande av n?nden och skiljaktig mening mm i anslutning till n?ndpr?ningen.

6 ? N? bolag ?erl?nar ett ?ende till n?nden, skall bolaget ocks? l?na skadeakten till n?nden. Akten skall inneh?la samtliga handlingar i ?endet.

Om ytterligare utredning beh?s f? bed?ningen av ett ?ende som inkommit till n?nden, kan n?nden, ordf?anden eller den som han f?ordnar beg?a eller inf?skaffa s?an utredning.

Finner n?nden att tillfredsst?lande utredning i ?ende fr? bolag kan erh?las endast genom domstols pr?ning, anm?er n?nden detta till bolaget.

7 ? N?ndens yttrande j?te eventuell skiljaktig mening l?nas snarast m?ligt till det bolag som beg?t yttrandet. Om skiljaktig mening f?ekommit anges detta i yttrandet.

8 ? Yttranden av allm?t intresse som kan vara v?ledande f? skaderegleringsverksamheten delges samtliga bolag samt, i den utstr?kning som finnes l?plig, myndigheter, Sveriges advokatsamfund och andra institutioner och organisationer som har intresse d?av.

Ordf?anden beslutar, efter h?ande av tre av r?et utsedda personer n?ligen en vice ordf?ande, en lekmannaledamot och en bolagsledamot i fr?or om cirkul?referat.

9 ? Ordf?anden beslutar om arvode till sakkunnig. I fr?a om ers?tning till sakkunnig som avses i 4 ? andra stycket skall Trafikf?s?ringsf?eningen h?as.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.