SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Checklista för bolagets presentation av SAMBANDSÄRENDE till nämnden.

  1. Precisering av den frågeställning som avses
  2. Skadelidandes namn och födelsetid
  3. Betalande bolag
  4. Tidpunkt för olycka
  5. Besvär som den skadade anger har samband med olyckan
  6. Uppgift om när skadeanmälan gjordes och om personskada antecknades i anmälningen
  7. Redovisning av den skadades inställning i sambandsfrågan med angivande av hur besvärsutvecklingen har varit från skadetillfället och därefter samt med precisering av vilken medicinsk och annan utredning som den skadade åberopar
  8. Bolagets inställning i sambandsfrågan med angivande av skäl för att inte godta samband
  9. Kort redogörelse av det för prövningen viktigaste innehållet i den medicinska dokumentationen av besvären (ur journalutdrag , invaliditetsintyg, utlåtande/bedömning av sakkunnigläkare alt avskrift etc)
  10. Närmare redogörelse för omständigheterna i ärendet
Bilagor

Skadeanmälan
Journaler
Invaliditetsintyg
Läkarintyg
Andra intyg
Den skadades argumentation
Sakkunnigläkarbedömning/ar alt avskrift härav

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.