SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Cirkulär nr 1/2001

Trafikskadenämnden

Reglemente

Ordförande

Vice ordförande

Lekmannarepresentanter

Ledamöter

Ersättare

Bolagsrepresentanter

Ledamöter

Ersättare

Rådet

Sekreterare

Nämndens adress

 

Reglemente

För trafikskadenämnden gäller ett reglemente som skall godkännas av regeringen. I reglementet anges de ersättningsfrågor i personskadeärenden som trafikförsäkringsbolagen skall hänskjuta till nämnden för yttrande. Också andra frågor om ersättning för personskador skall hänskjutas till nämnden om den skadade begär det. Nämndens yttranden är rådgivande. På begäran yttrar sig nämnden också till domstol eller till annan myndighet.

Nämndens sammansättning anges nedan. I ett beslut, dvs i varje enskilt skadeärende, deltar sex ledamöter, nämligen två från gruppen ordförande/vice ordförande, som skall vara lagkunniga (vilket anses kräva domarerfarenhet), två lekmannaledamöter, vilka utses på förslag av olika intresseorganisationer, samt två från gruppen bolagsledamöter, vilka skall ha ingående kunskaper och erfarenhet beträffande reglering av personskador. Enklare ärenden kan dock, efter ordförandens bestämmande, avgöras i sammansättningen en ledamot från gruppen ordförande/vice ordförande, en lekmannaledamot och en bolagsledamot. Ett ärende av enkel beskaffenhet får också, efter ordförandens bestämmande, efter föredragning avgöras av ordföranden eller av en vice ordförande. En ledamot som är anställd i ett bolag får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vissa frågor av principiell betydelse handläggs av ett inom nämnden utsett råd. I rådet skall ingå ordföranden, fyra vice ordförande, fem lekmannaledamöter och fem bolagsledamöter.

Ordförande

(förordnas av regeringen)

Förre hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring

Vice ordförande

(förordnas av finansinspektionen)

Rådmannen Jim Josefsson

Konkurrensrådet Lennart Meyer

Kammarrättslagmannen Kajsa Hallberg

Kammarrättsrådet Jan Nordlund

Ersättare

Hovrättsrådet Birgitta Hahn (ersättare)

Rådmannen Carl-Axel Tidblom (ersättare)

Hovrättsrådet Kerstin Frideen (ersättare)

Rådmannen Meit Camving (ersättare)

Rådmannen Hans Frostell (ersättare)

Lekmannarepresentanter

(förordnas av finansinspektionen på förslag av organisationerna LO, TCO, SACO, Lantbrukarnas Riksförbund och Företagarnas Riksorganisation)

Ledamöter

Ombudsmannen Sture Nordin, LO

Ombudsmannen Leif Jansson, LO

Ombudsmannen Per-Olof Ryding, LO

Direktören Björn Schedin, Företagarnas Riksorganisation

Ombudsmannen Gunilla Dahmm, TCO

Ombudsmannen Lars Franzén, LO

Direktören Mogens Månsson, SACO

Försäkringsrådgivaren Monica Jansson, LRF

Förbundsjuristen Eric Sundberg, TCO

Ombudsmannen Phoebe Åstmark-Elfving, TCO

Ombudsmannen Agneta Lundström, TCO

Förbundsjuristen Marcel Carlstedt, LO

Ersättare

A-kasseföreståndaren Rigmor Eklind, LO

Ombudsmannen Eva Karlsson-Aldvin, LO

Ombudsmannen Mats-Owe Johansson, TCO

Förbundssekreteraren Evert Kajhammar, LO

Ombudsmannen Barbro Sundqvist, TCO

Förbundsjuristen Liselotte Sjöstedt, TCO

Docenten Gert Walheim, SACO

Försäkringsrådgivaren Birgitta Persson, LRF

Direktören Hans-Christian Ageman, Företagarnas Riksorganisation

Ombudsmannen Paul Carlsson, LO

Ombudsmannen Boel Carlsson, TCO

Vakant LO

Bolagsrepresentanter

(förordnas av finansinspektionen på förslag av Trafikförsäkringsföreningen)

Ledamöter

Skadekonsulenten Anette Hagstad, Folksam

Tjänstemannen Kent Hjalmarsson, Trygg-Hansa

Tjänstemannen Yvonne Sjögren, Trygg-Hansa

Avdelningschefen Ewa Jakobsson, If Skadeförsäkring AB

Tjänstemannen Leif Kidby, Länsförsäkringar

Bitr. skadechefen Ola Schönning, Trafikförsäkringsföreningen

Skadekonsulenten Arne Spets, Folksam

Tjänstemannen Pier Cosini, Länsförsäkringar

Tjänstemannen Göran Dahlström, If Skadeförsäkring AB (repr Volvia)

Skadekonsulenten Ove Adamsson, Folksam

Tjänstemannen Johan Rammer, Länsförsäkringar

Personskadechefen Eva Lindahl, If Skadeförsäkring AB

Ersättare

Skadekonsulenten Lars Fritzson, Aktsam

Tjänstemannen Veronica Janson, Trygg-Hansa

Tjänstemannen Bengt Hansson, Folksam

Tjänstemannen Christine Delden, If Skadeförsäkring AB

Tjänstemannen Johan Ohlsson, If Skadeförsäkring AB

Skadekonsulenten Anders Andersson, Folksam

Skadekonsulenten Inger Thiger, Folksam

Tjänstemannen Karita Wistbacka, Länsförsäkringar

Tjänstemannen Jonas Larsson, Länsförsäkringar

Tjänstemannen Carina Nilsson, Länsförsäkringar

Tjänstemannen Carina Franzén, Trafikförsäkringsföreningen

Försäkringsjuristen Mikael Trogisch, If Skadeförsäkring AB (repr Volvia)

Rådet

I rådet ingår - förutom ordföranden - Josefsson, Meyer, Hallberg, Nordlund, Nordin, L Jansson, Månsson, M Jansson och (vakant), Hagstad, Hjalmarsson, Schönning, Lindahl och Cosini

Sekreterare

(förordnas av nämndens ordförande efter samråd med Trafikförsäkringsföreningen)

Solveig Almblad, kanslichef

Kerstin Bendz

Elisabeth Berg

Elisabeth Ekwall

Lars Henriksson

Maria Hessling

Ulrika Holfelt

Leif Hägglund

Lilian Ibbing

Peter Jonsson

Lars Lund

Åsa Lundgren

Peter Stark

Marie Svendenius

Nämndens adress

Klara Norra Kyrkogata 33

111 22 Stockholm

Telefon: 08-450 92 00  Fax nr: 08-22 87 31

E-post: info@tsn.tff.se

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.