SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Cirkulär 3-2000

TRAFIKSKADENÄMNDEN

Cirkulär 3-2000

Ladda hem Cirkulär 2000:3 inkl bilagor (pdf - 291 kb)

Detta Cirkulär innehåller en sammanställning av:

1.      RIKTLINJER för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden

2.      Särskilda riktlinjer i fråga om VILANDEFÖRKLARADE ÄRENDEN

3.      ANVISNINGAR till trafikförsäkringsbolagen inför prövning av ärende om personskada i nämnden

4.      FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄMNDEN att pröva ett ärende på obestämd tid  fram till dess att slutlig prövning kan ske

5.      KRITERIER för ärendens behandling på s.k. litet sammanträde och för ordförandebeslut

6.      Anvisning om när ANMÄLAN skall ske till nämnden i frågan i vad mån nämndens yttrande har följts av bolaget 

 1.     Riktlinjer för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden

1.1   Utredningsmaterial skall delges skadelidande eller ombud

1.2    Nämndpromemorian skall delges skadelidande eller ombud

1.3    Skadelidande  eller dennes ombud skall alltid delges bolagets förslag till reglering av skadan eller förslag i övrigt

1.4     Nämndens yttrande skall översändas till den skadade eller dennes ombud

2.     Särskilda riktlinjer i fråga om vilandeförklarade ärenden

3.     Trafikskadenämndens anvisningar till trafikförsäkringsbolagen inför prövning av ärende om personskada i nämnden.

3.1      Försättsblad

3.2      Aktmaterialet

3.3      Nämndpromemorian (nämndformuläret med bilagor)

Om Anvisningarna inte följs

4.     Förutsättningar för prövning av ett ärende pa obestämd tid - fram till dess att ärendet kan prövas slutligt

4.1 Inkomstförlust

4.2. Kostnader och olägenheter

5.     Sammanträdesslag

5.1.   Allmänt

5.2    Ärenden för behandling på litet sammanträde

5.3.   Ärenden för ordförandebeslut

5.4.   Ärenden för behandling i stor sammansättning

6. Anmälan till nämnden rörande frågan i vad man nämndens yttrande har följts av bolaget

 

1.  Riktlinjer för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden

Med tillämpning av 14 § i Reglementet för Trafikskadenämnden har nämnden den 19 november 1999 träffat en överenskommelse med bolagen om Riktlinjer för ärendehanteringen enligt följande.

1.1

Allt utredningsmaterial som bolaget har inhämtat som underlag för prövning av ersättningsfrågan skall före nämndprövningen skickas till den skadelidande eller dennes ombud. Exempel på sådant material är läkarintyg, journalutdrag, inkomstutredning, besöks-PM m.m.

Om det av medicinska skäl eller av annan orsak bedöms som olämpligt att den skadade personligen får ta del av en handling, t.ex. ett läkarintyg eller en uppgift, och saknar denne ombud, skall bolaget verka för att ett lämpligt ombud utses. Handlingen eller uppgiften skall därefter översändas till ombudet.

1.2

När nämndpromemorian har färdigställts av bolaget skall ett exemplar lämnas till den skadade eller dennes ombud. Om den skadade eller ombudet gör invändningar mot innehållet i promemorian skall detta redovisas till nämnden. Eventuella kommentarer från bolaget skall också redovisas till nämnden och, om de innehåller uppgifter, ställningstagande eller annat av betydelse för prövningen, översändas till den skadade eller dennes ombud.

1.3

Den skadade eller dennes ombud skall alltid få ta del av bolagets förslag till reglering av skadan eller förslag i övrigt.

1.4

Nämndens yttrande skall översändas till den skadade eller dennes ombud. Om nämndens beslut inte har varit enhälligt skall detta framgå av yttrandet.

----------------------------------------

Riktlinjerna ovan ersätter Riktlinjerna i nämndens Cirkulär nr 3/1995.

 

2.  Särskilda riktlinjer i fråga om vilandeförklarade ärenden

Trafikskadenämnden har med tillämpning av 14 § i sitt reglemente även träffat överenskommelse med bolagen om riktlinjer enligt nedan. (Överenskommelsen har träffats den 3 februari 1992).

Ett av nämnden vilandeförklarat ärende skall alltid - med erforderligt klarläggande - i sin helhet återremitteras till nämnden för yttrande. Om en överenskommelse mellan bolaget och den skadade dessförinnan har träffats, bör därvid innehållet i överenskommelsen redovisas för nämnden. Överenskommelsen skall vara av preliminär karaktär i avbidan på nämndens yttrande. Nämnden avslutar sålunda ärendet med ett yttrande, vilket innebär att en träffad överenskommelse inte föranleder att ärendet av nämnden avskrivs från vidare handläggning.

3.  Trafikskadenämndens anvisningar till trafikförsäkringsbolagen inför prövning av ärende om personskada i nämnden.

Efter beredning av en särskilt tillsatt arbetsgrupp har nämndens råd vid möte den 7 september 1999 fastställt anvisningar till bolagen inför prövning i nämnden enligt följande.

3.1  Försättsblad

Nämndhanteringen är datoriserad. Detta innebär bl. a. att vissa upplysningar om ett ärende måste lämnas till nämnden på ett försättsblad, se bilaga 1. För att behandlingen av ett ärende skall ske sa snabbt som möjligt i nämnden är det nödvändigt att försättsbladet är korrekt och fållständigt ifyllt. Detta är nödvändigt också för att nämndens statistik, bl.a. i fråga om bolagens hanteringstider, skall bli tillförlitlig.

Om utlåtande från nämndens läkare - via nämndens kansli - begärs skall nämndens blankett ”Läkarärende” användas och inte försättsbladet nämnt ovan - se bilaga 2.

3.2   Aktmaterialet

Samtliga handlingar i skadeakten skall ges in till nämnden. Detta innebär bl.a. att, förutom all korrespondens m.m., vallandeutredningen alltid skall ges in till nämnden.

Ekonomisk utredning skall förvaras i ett aktomslag antingen med text enligt bilaga 3 eller med utredningen sammanhållen på annat lämpligt sätt.

Om det har gjorts beräkningar av den skadades inkomstförlust skall det i aktmaterialet på lämpligt sätt markeras var inkomstunderlaget återfinns. Detsamma gäller den skadades faktiska inkomster. Vid behov bör förtydligande kommentarer lämnas så att den som skall föredra ärendet i nämnden lätt kan kontrollera de beräkningar som har gjorts.

Kontrolluppgifter, deklarationer e.d. avseende den skadades faktiska inkomster skall finnas i akten.

I de fall då en kalkyl avser hela *ar skall de faktiska inkomsterna grunda sig på kontrolluppgifter e.d. för kalenderår.

Den medicinska utredningen skall förvaras i ett aktomslag. På omslaget skall anges bl.a. tidpunkt för sakkunnigläkarens bedömning, hans/hennes namn och specialitet samt bedömningsunderlag.

Bolagets sakkunnigläkares bedömning skall vara tydligt skriven, gärna i pc eller på maskin, antingen av läkaren själv eller genom förtydligande av skaderegleraren..

Sakkunnigläkaren skall motivera sitt ställningstagande eller sin ståndpunkt dels i samtliga ärenden med sambandsfrågor, dels i de ärenden i vilka olika uppfattningar föreligger i den medicinska delen

I den medicinska utredningen skall det finnas ett namnförtydligande vid bolagets sakkunnigläkares namn.

3.3   Nämndpromemorian (nämndformuläret med bilagor)

De anvisningar som lämnas i nämndformuläret - se bilaga 4 - skall följas.

Den skadelidandes yrkande och grund för yrkandet skall redovisas i nämndformuläret. Enbart en hänvisning till bifogad handling får inte ske. Däremot går det bra att, när yrkande och grund har redovisats, hänvisa till någon handling som har bilagts formuläret. Det är viktigt att den skadelidandes ståndpunkt redovisas på sådant sätt att han eller hon inte upplever sig ha fått sina synpunkter upptagna på en undanskymd plats i det redovisade materialet.

Nämndpromemorian skall ges in i två exemplar, båda ”hålade”; det ena exemplaret nitat, det andra onitat.

Ingivna handlingar bör inte ha någon text på baksidan (skulle det finnas sådan riskerar den att inte uppmärksammas vid kopiering hos nämnden).

I promemoriorna skall det inte ligga några originalhandlingar.

Alla kopior skall vara fullt läsliga.

I samband med redovisning av inkomstförlust skall olika delbelopp redovisas för sig, t.ex. Obtillägg, semesterersättning o.d. Om uppräkning har skett av exempelvis en skattefri AGS-ersättning skall delbeloppen anges.

Om sakkunnigläkaren som underlag för sin bedömning har haft annat än rent medicinskt material - t.ex. den skadades egen beskrivning av sina besvär, besöks-PM o.d. - skall detta anges i promemorian.

Om det enligt bolagets bedömning finns konkurrerande skadeorsaker, d.v.s. besvär som inte hänför sig till trafikolyckan, skall detta redovisas i promemorian.

Det skall anges om sakkunnigläkaren vid sin bedömning av invaliditetsgraden har vägt in en eventuell försämringsrisk.

Skriftlig bevisning (intyg av skilda slag) som åberopas till stöd för den skadades ståndpunkt skall biläggas nämndpromemorian. Detta skall ske oavsett vad skaderegleraren anser att bevisningen har för betydelse för bedömningen.

Jämkningsgrundande omständigheter skall redovisas utförligt i promemorian samt en lagakraftvunnen dom, trafikmålsanteckningar, vittnesuppgifter m.m. biläggas. Vid fortsatt prövning räcker det i allmänhet med en hänvisning till nämndens tidigare beslut. -

I preskriptionsärenden skall utredningsmaterialet vara så fullständigt som möjligt. Exempelvis bör det - i sådana fall där en annan tidpunkt än olyckstillfället kan vara utgångspunkt för preskriptionsfristen - framgå när och hur den skadade har fått kännedom om att han/hon har haft möjlighet att göra anspråk på ersättning på grund av trafikolyckan. Det bör också ges in den medicinska dokumentation som finns tillgänglig, till stöd både för bolagets och den skadades ståndpunkt. Aven annan utredning kan vara erforderlig.

Om Anvisningarna inte följs

För den händelse Anvisningarna inte skulle följas och detta skulle innebära att arbetet inom nämnden försvaras i inte obetydlig omfattning återsänds skadeakten för komplettering.

----------------------------------------

Anvisningarna ovan ersätter Anvisningarna i Cirkulär nr 3/1995.

4.  Förutsättningar för prövning av ett ärende på obestämd tid - fram till dess att ärendet kan prövas slutligt

Vid rådsmöte den 7 september 1999 har rådet angett att vissa ärenden skall kunna behandlas i enlighet med vad som anges i det följande.

I syfte att minska antalet nämndprövningar kan nämnden dra upp riktlinjer för den framtida skaderegleringen och låta bolaget självt ombesörja denna fram till dess att förutsättningar finns att slutreglera ärendet. Den ordning som anges nedan iakttas därvid av nämnden.

4.1   Inkomstförlust

 • Fullgod utredning för att bedöma inkomstunderlaget skall finnas. Enighet parterna emellan behöver inte föreligga. Nämnden skall slå fast vilket inkomstunderlag som - enligt nämndens mening - skall gälla.

 • Det skall inte finnas anledning att tvivla på att den skadade gör vad som rimligen kan begäras av honom/henne för att begränsa skadans ekonomiska verkningar. Förutsättningar för att tillämpa differensmetoden skall således föreligga.

 • Den skadades förhållanden skall framstå som tillräckligt stabila och överblickbara. Försiktighet far iakttas när det gäller unga personer.

 • Nämnden anger att ärendet inte behöver prövas i nämnden förrän slutreglering kan ske. Detta om inte någon av parterna eller båda särskilt önskar att ersättningsfrågan prövas på nytt.

 • Nämnden anger riktlinjer för prövningen - t.ex. att ersättning för inkomstförlust fortsättningsvis lämnas efter samma principer som för förfluten tid (varvid löneutveckling skall bli beaktad). I förekommande fall erinrar nämnden också om att karriäreffekter skall beaktas. Vidare uppmanar nämnden bolaget att vid den slutliga prövningen i nämnden lämna en översiktlig redovisning som gör det möjligt att se dels vilket inkomstunderlag som använts för olika perioder, dels hur avräkning skett med förekommande samordningsförmåner och inkomster. Dessutom uppmanar nämnden bolaget att lämna förslag på hur frågan om inkomstförlust skall regleras för framtiden.

 • Om det finns skäl till det - såsom i fall da den skadade har en restarbetsförmåga - skall han/hon erinras om sin skyldighet att efter bästa förmåga begränsa de ekonomiska verkningarna av skadan. Nämnden skall också i sådant fall upplysa den skadade om att ersättning utgår enligt differensmetoden endast under förutsättning att denna skyldighet respekteras.

4.2   Kostnader och olägenheter

·        Nämnden anger vilken ersättning för kostnader och olägenheter som bör utgå för framtiden samt påpekar att beloppet bör värdesäkras fram till dess att ärendet kan prövas slutligt. Vidare anger nämnden som förutsättning att förhållandena inte ändras i nämnvärd mån. Nämnden informerar vidare om att även i denna del en delprövning kan ske om någon av parterna begår det samt uppmanar bolaget att vid den kommande provningen årsvis redovisa den ersättning som har lämnats under gången tid.

5.  Sammanträdesslag

Trafikskadenämndens ordförande har med tillämpning av 9 § i nämndens reglemente och mot bakgrund av bl. a. de diskussioner som förts på rådsmöte den 7 september 1999, genom beslut den 10 januari 2000 angett följande kriterier för behandling av ärenden i nämnden.

5.1.  Allmänt

Nämnden arbetar, enligt 9 § i reglementet för nämnden, i tre olika konstellationer, nämligen

-         i stor sammansättning med två ledamöter från varje ledamotskategori (jurister, lekmän och bolagsledamöter)

-         i liten sammansättning med en ledamot från varje kategori och

-         med en ensam ordförande

5.2  Ärenden för behandling på litet sammanträde

Följande kriterier gäller för prövning av ett personskadeärende på litet sammanträde.

1.      Invaliditeten överstiger inte beträffande pensionärer 50 procent och beträffande övriga skadelidande 15 procent.

2.      Yrkande om ersättning för inkomstförlust i invaliditetsärenden överstiger inte 1/4basbelopp om aret. Prövningen är i sådant fall inte heller slutlig.

3.      Yrkande om ersättning för förlust av underhåll överstiger inte 1/4basbelopp om året.

4.      Ärendet är av enklare beskaffenhet.

5.      Ärenden som inte skall avgöras på litet sammanträde är ärenden som rör

a.       Egna företagare

b.      Mera omfattande ärrbildning eller påtaglig utseendemässig förändring

c.       Jämkning

d.      Preskription

e.       Samband

6.      Enighet om beslutet måste föreligga

5.3   Ärenden för ordförandebeslut

Följande kriterier gäller för ett ärende som skall avgöras genom ordförandebeslut.

1.      Invaliditetsgraden överstiger inte 10 procent.

2.      Inkomstförlust eller förlust av underhåll är inte aktuell och har inte heller gjorts gällande i ärendet.

3.      Bolaget och den skadade är i princip överens i fråga om ersättning för kostnader och olägenheter. Rör en eventuell oenighet endast smärre belopp kan ärendet likväl avgöras genom ordförandebeslut.

4.      Ärendet är av enklare beskaffenhet.

5.      Om ett ärende visar sig ha inslag av principiell art eller kan föranleda ett väsentligare avsteg från vad försäkringsbolaget har föreslagit eller i övrigt i något avseende inte kan anses vara av enkel beskaffenhet, skall ärendet hänskjutas för avgörande på sammanträde.

6.      Ärendena skall föredras av nämndens sekreterare.

5.4 Ärenden för behandling i stor sammansättning

Ärenden som, på grundval av vad som angetts i det föregående, inte kan avgöras vare sig i liten sammansättning eller genom ordförandebeslut skall avgöras i stor sammansättning.

6. Anmälan till nämnden rörande frågan i vad man nämndens yttrande har följts av bolaget

Vid rådsmöte den 2 december 1999 har rådet beslutat i enlighet med vad som framgår nedan.

Bolagens anmälningsskyldighet när det gäller i vad man bolaget har följt nämndens yttrande skall i fortsättningen endast avse fall da bolaget i sitt ersättningserbjudande till den skadelidande i inte obetydlig man har avvikit från nämndens yttrande. Om bolaget väsentligen har följt nämndens yttrande behöver således någon anmälan härom inte ske.

Den nya ordningen tillämpas på alla ärenden i vilka besked till nämnden ännu inte har lämnats, således även på äldre ärenden.

Stockholm den 20 januari 2000

På nämndens vägnar

Edmund Gabrielsson,  Trafikskadenämndens ordförande

Solveig Almblad

 

Bilagor:         

 • Försättsblad - allmänt, bilaga 1
  • Checklista för för bolagets presentation av SAMBANDSÄRENDE till nämnden (ingår inte i originalhandlingen. Denna bilaga nämns först i Bilaga 1. WhiplashInfos notering)
 • Försättsblad - läkarärende, bilaga 2
 • Aktomslag till ekonomisk utredning, bilaga 3
 • Nämndformulär, bilaga 4

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.