SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hur behandlas ärendet hos Trafikskadenämnden?

Observera att detta är information som den ser ut hos Trafikskadenämnden - TSN (mina kommentarer till texten följer inom paranteser)

När försäkringsbolaget ber om trafikskadenämndens förslag till ersättning är bolaget skyldigt att redovisa samtliga handlingar i ärendet.
(Vi som engagerat oss i detta vet att så inte alltid är fallet. TSN kontrollerar aldrig om alla handlingar i ärendet har lämnats in. Eftersom TSN anser att akten som lämnats in tillhör försäkringsbolaget och inte skall delges den skadade existerar ingen möjlighet att kontrollera efterlevnaden av TSNs regel)

Bolaget ska dessutom - innan ärendet lämnas till nämnden - på en särskild blankett sammanfatta utredningsmaterialet och låta den skadelidande ta del av detta för eventuella synpunkter.
(Den skadelidande ha ingen möjlighet att kontrollera att ärendet är komplett)

Principen är att den skadelidande och bolaget bör vara överens om vilket utredningsmaterial som ska utgöra underlag för nämndens bedömning.
(Om de inte är överens - hur hanteras ärendet då?)

Nämndens yttrande beslutas efter föredragning vid ett sammanträde.
(Det är bolagen själva som är föredragande - låt gå åt varandra...! Se sammansättningen av TSN)

Nämnden har tillgång till sakkunnigläkare helt fristående från trafikförsäkringsbolagen. När nämnden anser att det finns skäl till det prövas de medicinska frågorna av nämndens läkare, som har specialistkompetens
(Samtliga så kallade sakkunnigläkare har hämtats från försäkringsbolagens egna försäkringsläkare. De utbildas gemensamt och har täta kollegiala)

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.