Skandia nekar ersättning

efter utlåtande från Richard Tegnér

Exempel 2


Detta är ett verkligt fall där vi avidentifierat den skadade och dennes advokats namn.

Enligt min åsikt grundar sakkunnigläkare sina svar baserat på tyckande och inte vetenskapliga fakta. Docenten accepterar inte de studier rörande sk Low energy impact som finns publicerade.

Docenten Tegnérs motiveringar

Kommentarer och frågeställningar

"Mycket ringa våld som ligger under vad som kan orsaka nackskada"

Hur vet han det?
Vad grundar han påståendet på?
Var går gränsen för att skada ska kunna uppstå?
Om flera åker i fordonet måste alla eller ingen skadas om analogi skall kunna försvaras?
Vilka källor styrker påståendet?

Läs denna artikelsammanfattning från Spine, april 1999.

"T.ex utsätts tusentals människor för större nackvåld varje år i radiobilskraschar utan än det finns ett enda dokumenterat fall av bestående nackskada

Hur vet han det?
Vilka källor använder han för att backa upp sitt påstående?

Klicka på länken och läs detta om bl.a. radiobilar och skador.


Dag-månad-år

 Your ALT-Text here

 

Advokatfirman XXXXXXXX
Box 0000
000 00 XXXXXXXX

 

Er huvudman, XXXXXXXX, XXXXX
Vårt ärende: XXX000- 00 00 00

Sakkunnigläkare - Docent Rikard Tegnér har tagit del av den medicinska utredningen i ärendet och lämnat följande utlåtande.

Fråga: Föreligger det någon skadebetingad medicinsk invaliditet efter trafikolyckan 00-00-00 (motivera)?

Svar- "Nej. a) Långdragna besvär före olyckan. b) Mycket ringa våld som ligger under vad som kan orsaka en nackskada, T.ex. utsätts tusentals människor för större nackvåld varje år i radiobilskraschar utan än det finns ett enda dokumenterat fall av bestående nackskada, c) olycksfallsstatus".

Fråga: Föreligger det någon skadebetingad arbetsoförmåga efter olyckan 00-00-00 (motivera)?

Svar: "nej, följer av ovan"

Docent Tegnér bedömer att Det inte föreligger några kvarstående besvär efter olyckan 00-00-00. Vi kan därför inte lämna någon ytterligare ersättning från försäkringen.

Jag vill att Ni meddelar mig om XXXXXXX accepterar bedömningen och om vi kan avsluta handläggningen av ärendet. Om er huvudman inte accepterar bedömning kan huvudmannen få ärendet överprövat av t.ex. Trafikskadenämnden.

Med vänlig hälsning
SKANDIA
Personskador

XXXXXXXXXXXXXXX