SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Neurologi

(under redaktion av STEN-MAGNUS AQUILONIUS OCH JAN FAGIUS, Almqvist & Wiksell Medicin, LIBER UTBILDNING)

är en lärobok för medicinstuderande. Minst två av författarna är försäkringsläkare eller försäkringsmedicinskt sakkunnigläkare som försäkringsbolagen vill kalla dem. Dessa är

  • Hans-Göran Hårdemark, överläkare, Neurologiska kliniken, neurocentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

  • Richard Tegnér, docent, Neurologi, Sophiahemmet, Stockholm

Så här beskriver författarna sin bok:

"Inom hela det medicinska arbetsfältet är problem av neurologisk natur vanliga, såväl inom primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. NEUROLOGI, skriven av landets ledande specialister i ämnet, är en lättillgänglig, aktuell lärobok med förankring i skandinavisk diagnostik och terapeutisk tradition.

NEUROLOGI , som nu föreligger i sin andra omarbetade upplaga, beskriver grundläggande symtomlära, diagnostiska metoder och neurologisk sjukdomslära och tSom kontrast visar jag vad professor Björn Geerdle och docent Bo Levander skriver i boken Whiplashskador och den degenerativa nacken, Astra Läkemedel 1995, under kapitel 1 - Whiplashskada eller annat stötvåld mot nacken:

I samband med prognostiska faktorer diskuteras ofta ränteneuros, men flera studier på whiplash-patienter har inte kunnat påvisa något samband mellan kronicitering av symtom och önskemål om ekonomisk ersättning (23, 26, 31). ch allmän sjukdomslEfter genomgång av litteraturen konkluderar Barnsley et al (2): "Therefore, there is no real evidence that malignering for financialgain, contributes in any siqnificant way to the natural history of whiplash injury. The unovoidoble conclusion is that the maiority of whiplash injuries results in real, orgonic lesions in genuine patients".

Barnsley L, Lord S, Bogduk patienter har inte kunnat påvisa något samband mellan kronicitering av symtom och önskemål om ekonomisk ersättning (23, 26, 31). Efter genomgång av litteraturen konkluderar Barnsley et al (2): premorbida personlighet, ekonomiska ersättningsaspekter på olycksfallet liksom ett överdrivet och överbeskyddande initialt omhändertagande kan bidra till dess uppkomst."

Stycket är hämtat ur kapitel 10 - Skallskador under rubriken "Följdtillstånd och prognos - Lätt skallskada". (Fetstilen är gjord av mig för åskådliggörande - den återfinns inte i boken)

Posttraumatisk huvudvärk - Symtom och orsaksmekanismer

Han hänvisar även till sidan 407, kapitel 22 - Huvudvärk skriven av Karl Ekbom, docent, Neurologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm. Under rubriken "Posttraumatisk huvudvärk - Symtom och orsaksmekanismer" skriver Karl Ekbom bl.a. följande:

Ofta associeras huvudvärken med olika neurotiskt färgade symtom som trötthet, irritabilitet, bristande koncentration, ljus och ljudöverkänslighet, nedsatt tolerans för alkohol, oro och ängslan. Patienterna klagar också över yrsel och dåligt minne. Tillsammans utgör detta det postkommotionella syndromet.

Karl Ekbom skriver vidare:

"Patofysiologin bakom det postkommotionella syndromet är ofullständigt känd. Några säkra belägg för lesionell genes har inte lagts fram. I stället har psykologiska faktorer betonats och patientens (och anhörigas!) oro för eventuell komplicerande hjärnskada bidrar säkert till symtombilden. Frekvensen av posttraumatisk huvudvärk är lägre vid skada i samband med sport- och rekreationsaktiviteter och högre under förvärvsarbete. Patientens attityd till besvären och dessas bakgrund har stor betydelse. Den premorbida personligheten och patientens socioekonomiska situation just vid tidpunkten för skalltraumat förefaller också påverka förloppet och prognosen.
Patienten undviker huvud- och kroppsrörelser som ökar besvären och kommer på detta sätt in i en skadlig cirkel av ”rörelseskräck”. Inte sällan föreligger komplicerade försäkringssituationer vilka kan inverka negativt på patientens symtom så länge ersättningsfrågorna inte är uppklarade.

Som kontrast visar jag vad professor Björn geerdle och docent Bo Levander skriver i boken Whiplashskador och den degenerativa nacken, Astra Läkemedel 1995, under kapitel 1 - Whiplashskada eller annat stötvåld mot nacken:

I samband med prognostiska faktorer diskuteras ofta ränteneuros, men flera studier på whiplash-patienter har inte kunnat påvisa något samband mellan kronicitering av symtom och önskemål om ekonomisk ersättning (23, 26, 31). Efter genomgång av litteraturen konkluderar Barnsley et al (2): "Therefore, there is no real evidence that malignering for financialgain, contributes in any siqnificant way to the natural history of whiplash injury. The unovoidoble conclusion is that the maiority of whiplash injuries results in real, orgonic lesions in genuine patients".

Barnsley L, Lord S, Bogduk N. Clinical Review.  Whiplash injury.  Pain 1994; 58: 283- 307

Barnsley et al konstaterar alltså att ränteneuroser, finasiella vinster etc inte har relevans vid whiplassh.

Man kan fråga sig hur länge dessa försäkringsläkare skall få influera studenter, kollegor och annan sjukvårdspersonal med felaktiga och icke underbyggda uppgifter som ställer ut oss whiplashskadade såsom fifflare!


Norstedts stora svenska ordbok

neuros [-åös] subst. neurosen neuroser

typ av lindrigare psykisk störning som främst yttrar sig i ångest med åtföljande anpassningssvårigheter och svårigheter att stå emot livets påfrestningar: organneuros; tvångsneuros; ångestneuros; under semestern bryter många ~er ut

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok

lesion ['li:¼(ç)n] s

1 med. lesion, organskada, sjuklig förändring

2 [yttre] skada; skavank


 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.