SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Öppet brev till Finansinspektionen

29 sept 2004

Finansinspektionen
Generaldirektören
Ingrid Bonde
Box 6750
113 85 STOCKHOLM

Ledsen att besvära er på Finansinspektionen men nu måste ni ta initiativ och göra något. De trafikskadade mals sönder och samman!

Den 31 januari 2003 avlämnande ni regeringsrapporten 2003:1 till Finansdepartementet. I den rapporten, som undertecknad lämnade remiss till, konstaterades mångåriga, återkommande problem med långa handläggningstider. Departementet har sedan dess inte hunnit med annat än remissinsamling.

I avvaktan på Finansdepartementet - vad har ni vidtagit för egna initiativ i frågor som behandlades i rapporten i syfte att komma tillrätta med de problem som dels ni själva konstaterade, dels de som framkom genom remisserna?

Jag har frågat mina läsare om handläggningstider och fått svaret att av mer än 700 svarande

  • Väntar nära varannan (46,6%) fortfarande efter mer än 6 år på skaderegleringen
  • Väntar mer än var femte (23,6%) fortfarande efter mer än 9 år!

Nedan visas en förtvivlad (avidentifierad) skadad frustration. Hon har dock inte väntat mer än 5 år ännu på att få ärendet till Trafikskadenämnden (TSN). Men hennes inlägg i WhiplashInfo Hjälp-Forum var för mig droppen som nu fått mig att tillskriva er. Jag kan dock konstatera mot bakgrund av de idag  mer än 1.400 medlemmarna i hjälp-forumets dryga 14.000 inlägg handlar alltför många om förtvivlan, stora ekonomiska bekymmer och en total maktlöshet pga. bolagens nonchalans och långa handläggningstider. 

Jag har noterat att ni i ett remissyttrande uttryckt att ni inte anser er lämpliga att handha konsumentintressen och enskilda fall, men det kan inte råda någon tvivel om annat än att det åvilar er att tillse att administrativa rutiner och adekvata resurser finns inom bolagen för att ur försäkringstagarnas perspektiv godtagbar tidsutdräkt för skadehantering införs. 

Om ni är genuint intresserade av de trafikskadades erfarenheter så erbjuder jag er att via WhiplashInfo (med sina ca 40.000 unika besök per månad) sprida en attitydundersökning till såväl skadade som anhöriga, ombud mm. Såväl ni (ref till er rapport 2003:1) som bl.a. vi med bred kontakt med trafikskadade har ju kunnat konstatera att de sk kundundersökningar försäkringsgivarna genomfört snarast kan betraktas som dimridåer i syfte att bekräfta den egna förträffligheten mer än att vederlägga fakta rörande trafikskadades attityder gentemot sina respektive försäkringsgivare. 

-----------------------

 Alla forum
 Försäkring
 Skadereglering
 Hjälp av tolkning på mail..

 Nytt Ämne  Svar till Ämne
 Annulera prenumerationer på inlägg i denna rubrik
 Skicka Ämnet till en Bekant
 Utskriftsvänligt

 

 

Författare

 Ämne

 

xxxxxx

Sweden
3 Inlägg

Postat - 22 Sep 2004 :  09:30:56       


 


Jag skickade ett mail till If försäkringsbolag o frågade om vad mitt Pm var o om dom skickat in handlingarna till TSN än,, som enl uppgift på telefon skulle ske i maj..

Allt ska ju skickas dit eftersom jag har beräknad invalitesgrad 24%
Fick detta svar o vet fortfarande lika mkt som innan jag mailade dom förra veckan????

Jag bad också o få kopior på allt underlag dom hade.

Jag vart på körd av en brandbil när jag utförde mitt jobb som busschaufför i sthlm dec 99.

Livränta o 75 %sjuk ersättning är klart till feb 2005 för att sen förnyas enl läkarna till sjukbidrag 75%-----------------
Svaret från if:


Hej !

Tråkigt att höra, jag hoppas att PM och proceduren med nämnden skall bli klar under hösten. Med hänsyn till mitt arbetsläga kommer jag att släppa regleringen av ett antal skador till två medarbetare på min grupp. Jag vet inte om ditt ärende är aktuellt givetvis skall du inte förlora något på detta ur en tidsmässig aspekt.

Vad gäller handlingar i ditt ärende är det bara medicinska handlingar sedan brev som gått till dig eller ombudet vidare uppgifter från dina arbetsgivare och försäkringskassan i förekommande fall. Dvs ingenting som du inte själv kan ta reda på finns i vår akt.

Att lämna ett exakt datum för nämnden kan jag inte men i år skall detta bli klart.

Hoppas att du kan acceptera detta.

Vänliga hälsningar
If
----------------


xxxxxxx

 

Admin
 

Sverige
930 Inlägg

Postat - 22 Sep 2004 :  1:01:52 


 

Hej xxxxx,

det skall åvila IF att sända kopia av det PM som ställs till TSN.
Se detta cirkulär 3:2000 från TSN.

Prata med ditt ombud om detta!
Vem är förresten ditt ombud?

Tomas Alsbro

!-- Att hjälpa andra är att hjälpa sig själv --!

 

xxxxxx

Sweden
3 Inlägg

Postat - 22 Sep 2004 :  17:41:14       


 

tack för svaret Thomas ,, men If har inte ens skicat till TSN än,, dom har inte ens gjort Pm som enl advokaten fick besked om i april att det skulle ske då, o nu är det snart oktober....
Min advokat heter Xxxxxx,
o Min advokat får inte ens tag på If, de svarar inte på telefon eller brev från honom,, i våras svarade hon på if bara när advokaten skickade motagningsbevis... Då fick vi svar
skaderegleraren heter Xxxxx Xxxxx chef för personskador If Stockholm..

xxxxxxxxx

 

 

 

 -----------------------

Ni har ett klart regeringsuppdrag att särskilt tillse och beakta konsumentskyddet inom ert verksamhetsområde, i enlighet med regleringsbrevet. Jag måste tyvärr säga att ni sköter detta dåligt. Den icke protokollförda samverkan ni har på GD-nivå med KO synes enligt min uppfattning inte sätta många spår utifrån ett konsumentperspektiv. I synnerhet de trafikskadade är mycket hårt drabbade av försäkringsgivarnas makalösa nonchalans mot de skadade i skaderegleringsprocessen. 

Jag vill också påminna om debattartikeln i Nordisk Försäkringstidskrift – NFT 4/2003 Årgång 84 under rubriken ”Försäkringsbolagen och de trafikskadade - Ett debattinlägg om handläggningstider” av Jan Carlson, Sven Källgren och Anders Wallin. Författarna har samtliga varit personskadechefer med erfarenhet av nämndarbete. 

”I mitten av 1990-talet tillkännagav försäkringsbranschen höga ambitioner när det gällde personskaderegleringen. Finansinspektionen anmärkte på de långa handläggningstiderna och krävde åtgärder. Sedan dess har Finansinspektionen på regeringens uppdrag fått göra två utredningar som redovisats med åtgärdsförslag.

Under den tid detta pågått har en kontinuerlig försämring skett i branschen med bland annat allt fler ärenden med orimliga handläggningstider. Finansinspektionens ansträngningar har inte gett något positivt resultat. De senast presenterade förslagen lär inte förändra den situationen. Men visst finns det lösningar!”

Vidare kan ni inte ha undgått att notera försäkringsgivarnas alltmer tilltagande restriktivitet med att bevilja ombudskostnadsersättning utom rätta för de trafikskadade. Bl.a LF har satt i system att vägra sådan ombudsersättning, och Trygg-Hansa har tagit sig rätten att helt kontrollera ombudets agerande såsom ombud med bl.a. uppgiften att bistå den skadade med utrednings- och bevisföring. Folksam meddelar varje ombud i sitt sk ombudsbrev att de har för avsikt att reglera ombudskostnaden när ärendet är färdigt – trots att de är väl medvetna om att det då tar åratal innan ombudet får sin ombudskostnad reglerad. Vilket ombud med ansvar för egen redovisning kan acceptera detta? Konsekvensen blir givetvis at ombud avböjer att åta sig sådana uppdrag. Rättsäkerheten för de skadade är sammanfattningsvis borta.

Det borde ligga i ert intresse att tillse att ert - sedan ert med förlov sagt för många obegripligt undfallande agerande i den sk Skandiaskandalen – rykte bland allmänheten har anledning att stärkas. Er hittillsvarande underlåtenhet att agera till skydd för de finansiellt och rättsligt mycket svaga gruppen trafikskadade fortlöper att undergräva ert förtroendekapital. 

Jag noterar bland era publika dokument att ni satsar stora resurser vad avser den finansiella stabiliteten och risköversynen, men har ytterst svårt att finna motsvarande satsning på verksamhetsmålet konsumentskydd i den bemärkelse jag här har tagit upp och som möter varje trafikskadad.

Varför inte ta initiativ i stället för att vänta på att ni eventuellt åläggs att vidta åtgärder?

mvh

Tomas Alsbro
WhiplashInfo
www.whiplashinfo.se

KK

Finansinspektionens styrelse
Konsumentombudsmannen

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.