Öppet brev till Erland Strömbäck

6 februari 2001

Bäste Erland Strömbäck,

den 20 december 1999 frågade jag dig om tolkningen av ordet "tveksamhet" i Skandias etiska riktlinjer, beslutade av Skandias styrelse den 17 december 1996.

Som du vet står det i det av styrelsen beslutade riktlinjerna under rubriken: Skadereglering bl.a. följande:

Vid skaderegleringen skall gällande försäkringsvillkor, lagstiftning och praxis tillämpas konsekvent.

Skandia skall i samarbete med den skadelidande se till att skadeärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov skall Skandia anvisa den skadelidande hur utredningen bör kompletteras. Skandia skall vidare ge råd och anvisningar för att begränsa uppkomna skador. Om Skandia helt eller delvis avböjer att ersätta en skada eller beslutar att betala mindre än vad som begärts skall den skadelidande informeras skriftligt om detta. Ställningstagandet skall motiveras. Upplysning skall också lämnas om möjligheterna till omprövning, i första hand hos Skandias Kundombudsman.

Skandia skall stå emot hot, påtryckningar och oärlighet från kundernas sida. Vid misstanke om försäkringsbedrägeri skall skadefallet hänskjutas till närmsta chef.

Följande sedan länge hävdvunna principer skall vara vägledande vid skaderegleringen, särskilt vid skaderegleringar där försäkringstagaren är konsument.

  1. Försäkringstagaren skall ha vad som tillkommer honom eller henne enligt försäkringsavtalet, även om försäkringstagaren begär mindre.

  2. Vid tveksamhet om en skada skall avböjas eller ersättas, skall ersättning lämnas.

  3. Om ett försäkringsvillkor kan tolkas på olika sätt, bör det alternativ väljas som är förmånligast för försäkringstagaren.

Jag frågade dig följande:

Vad skall avses med begreppet "tveksamhet"? > Kan någon exemplifiera detta för att tydliggöra detta? > Begreppet är enligt min mening luddigt och föremål för olika tolkningar.

Ditt svar kom samma dag den 20 dec 1999:

Tomas! Tack för dina synpunkter. Vi återkommer när vi samlat synpunkterna från ett stort antal håll. Hälsningar Erland Strömbäck

Eftersom Skandias etiska riktlinjer beslutades drygt tre år innan jag ställde min fråga kunde jag inte låta bli att undra över ditt svar. Jag frågade dig därför samma dag den 20 dec 1999:

Bäste Erland Strömbäck,
tack för Ditt e-brev till mig.

Några frågor dock med anledning av Ditt brev:
Vad menar Du egentligen med Ditt svar? Skall jag tolka svaret så att mitt debattinlägg kommer att censureras av er? - I så fall på vilka grunder? Varför nämner Du att ni skall återkomma när ni samlat synpunkter från ett stort antal håll och vad avser Du med den  kommentaren?

Med bästa hälsningar / Tomas Alsbro IFU Dipl.Personförsäkringspecialist

Ditt svar kom den 22 dec:

Nej vi bedriver inte censur. Eftersom många synpunkter och inlägg kommit in under senaste tiden vill vi överblicka det hela, därav anledningen till att jag ber att få återkomma. Julhälsningar Erland

Nu har ytterligare ett år förflutit utan att du återkommit till mig angående min fråga.

Nu kan jag inte tolka detta som annat än att du inte vill - kan - eller får svara på frågan.

Jag kommer att upprepa frågan tills dess Skandia svarar mig vad som avses med "tveksamheter".

Jag ber dig nu - fyra år efter att styrelsebeslutet - att svara på frågan.

Med bästa hälsningar

Tomas Alsbro

(Skandias Etiska Riktlinjer)

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.