Varning för Trygg-Hansa och Länsförsäkringar

Trygg-Hansa

Länsförsäkringar

Rättshjälpslagen

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har i sina villkor för trafikförsäkringen tilltvingat sig total kontroll över din bevisföring och ditt ombud vid skadereglering.

Därför bör du undvika Trygg-Hansa!

Om du skadas är du annars helt i händerna på din motpart = försäkringsbolaget!

Det är idag ytterst svårt att hävda sin rätt mot sitt eget försäkringsbolag om man råkat ut för personskada. Om du anser att bolaget inte sköter sig så måste man anlita juridiskt ombud för att ha en rimlig chans att hävda sina rättigheter. Det framgår med önskvärd tydlighet av olika uttalanden från erkänt kunniga företrädare från försäkringsbranschen.

Våra ersättningssystem vid personskada är komplicerade. Behovet av vägledning är alltså stort.... 

Källa: Nordisk Försäkrings Tidskrift 2003/4, Erland Strömbäck, fd vice verkställande direktör i Folksam, fd sakkunnig i justitiedepartementet, fd sekreterare i Skadeståndskommittén och Trafikskadeutredningen.

Inom svensk försäkring råder den bakvända situationen att det är ditt eget försäkringsbolag som med automatik blir din motpart om du råkar ut för en skada i trafik. Det är då av största vikt att du - och ditt ombud i skaderegleringen - står oberoende gentemot din motpart, dvs ditt eget försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag - utom Trygg-Hansa - medger därför att du via trafikförsäkringen får tillgång till juridiskt ombud - även om du och bolaget inte är tvistiga i strikt juridisk mening, dvs inte tvistar inför rätta. Att skadereglera en personskada enligt skadeståndsrättsliga principer är alltid komplicerat och kräver kunskaper inom skadeståndsrätt, medicinska sambandsproblem mm.

Om du som skadad - vid arbetsskada och eller trafikskada - skall ha en rimlig möjlighet att hävda din rätt mot ett försäkringsbolag som inte delar din uppfattning om skadans omfång och orsak, måste du ha tillgång till egna ekonomiska och juridiska resurser. Du måste kunna styrka dina ersättningskrav genom bl.a. medicinska utredningar och utlåtanden, och du måste på medicinska och juridiska grunder kunna ifrågasätta och kritisera din motparts - dvs ditt försäkringsbolags uppgifter. Att överlåta kontrollen av detta till motparten strider mot allt rättstänkande.

Vid skadereglering efter trafikskada skriver Trygg-Hansa följande i sitt trafikförsäkringsvillkor:

• Om du vid trafikolycka drabbas av personskada som ska ersättas av Trygg-Hansa svarar vi, enligt de villkor som anges nedan, för kostnader för juridiskt arbete som utförs av ombud som du utser. Med juridiskt arbete avses bedömning av och rådgivning till dig i ersättningsfrågor som sker för tillvaratagande av din rätt vid skaderegleringen hos Trygg-Hansa.

• Endast om trafikskadan enligt Trygg-Hansas bedömning är av mer allvarlig natur eller ersättningsfrågorna är mer komplicerade eller avser större värden lämnas ersättning för ett ombuds arbete. Innan det ombud du valt utför arbete som kan ersättas av oss ska ombudet i en arbetsplan redovisa sin bedömning av arten och omfattningen av ditt behov av biträde med juridiskt arbete. Med stöd av denna arbetsplan tar vi ställning till att ersätta ombudets arbete tills vidare eller under en begränsad tid med särskilt angivet antal timmar. På underlag av uppgifter från ombudet bedömer vi därefter i sistnämnda fall fortlöpande vilket arbete som ska ersättas.

Trygg-Hansa är helt ensamma om denna formulering som strider mot allt rättstänkande. De som haft med Trygg-Hansa att göra i samband med personskador efter trafikolyckor vet hur Trygg-Hansa ifrågasätter i stort sett allt. Kvarstående skadeproblem har enligt Trygg-Hansa antingen inget samband med trafikolyckan eller endast ytterst blygsamt, hur Trygg-Hansa dribblar bort merkostnader och annan villkorad skadeersättning. Jag har drivit WhiplashInfo sedan år 2000, haft mer än 750 000 unika besök och hittills har jag inte träffat en enda fullt ut nöjd trafikskadedrabbad. 

Det är inte osannolikt att alla försäkringsbolag kommer att införa denna lydelse i sina trafikförsäkringsvillkor om ingen protesterar.

Trygg-Hansas villkor för ersättning av ombudskostnader utom rätta har bl.a. diskuterats i tidskriften Advokaten, advokaternas branschtidskrift. Se bl.a. utdragen nedan:


"Ombudens roll vid personskadereglering i försäkringsbolag"

Den personskadades ombuds roll och agerande i förhållande till huvudmannen och försäkringsbolaget är ett ämne som redan tidigare vid upprepade tillfällen debatterats i Advokaten (bl.a. Advokaten 3/1999, 5/1999 och 7/2001). Ämnet har dock visat sig ha fortsatt aktualitet inom skadeavdelningarna. Ämnet bör därmed belysas på nytt. Vad vi redovisar här är erfarenheter från vår verksamhet i Trygg-Hansa.

VI ERINRAR FÖRST om 1988 års ändringar i 1972 års rättshjälpslag och efterföljande rättshjälpslag, som medförde undantag från rätten till rättshjälp för angelägenheter som rör trafikskadelagen.......(fortsättning i länken nedan)

http://www.advokatsamfundet.se/advokaten/new/debatt_adv.asp?ID=228

KRISTER BERG
Chef, personskador, Trygg-Hansa
MATS HOLMERSON
Chef, juridik – skador, Trygg-Hansa


”Trygg-Hansa vill få det att framstå som att allt är frid och fröjd …” (Replik till Trygg-Hansa)

Trygg-Hansa har i vidstående artikel behandlat frågan om ombudets roll och agerande i förhållande till huvudman och försäkringsbolag vid personskadereglering.

FÖR ATT BÖRJA med frågan om vilken som är ombudets roll under skadereglering torde det vara uppenbart att denna roll är densamma som vid alla uppdrag inom advokatverksamheten, dvs. att på bästa sätt tillvarata klientens intressen........(fortsättning i länken nedan)

http://www.advokatsamfundet.se/advokaten/new/debatt_adv.asp?ID=229

HENRIK DELLBORG
Advokat


Länsförsäkringar

Nekar ersätta ombudskostnader

Monopol på invaliditetsbedömningar

Nekar ersätta ombudskostnader

Länsförsäkringar nekar nu i allt högre grad skadelidande att anlita juridiskt ombud i samband med skaderegleringen av trafikskador. Detta strider mot den praxis som gällt vid personskador i samband med trafikolyckor.

Det står dessutom i strid med lagstiftarens intentioner och uttryckta åsikter när Riksdagen avskaffade det allmänna rättshjälpen. Läs förarbetena till den nya rättshjälpslagen från 1997!

Länsförsäkringar nekar en trafikskadad juridisk ombud. De vill träffas och prata istället för att skriva. "Hur gör jag för att få ett ombud?" frågar en trafikskadad.


Rättshjälpslagen gäller inte för de trafikskadade

Så här skrev departementschefen Laila Freivalds i sin proposition 1996/97:9 sid 91 (Rättshjälpslagen) under rubriken Skälen för regeringens förslag:

Ett annat försäkringsrelaterat undantag i rättshjälpslagen infördes år 1988. Det innebär att rättshjälp inte får beviljas i angelägenhet enligt trafikskadelagen eller rörande skadestånd som kan betalas från en föreliggande ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas om angelägenheten behandlas vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada (8 § första stycket 10 rättshjälpslagen). Anledningen till detta undantag är att försäkringsbolagen genom ett frivilligt åtagande normalt betalar den skadelidandes kostnader för juridiskt bistånd under skadereglering av personskada (min betoning).

Hon fortsätter på sidan 92:

Europarådets resolution (78) 8 om rättshjälp är allmänt hållen. Den innebär i stora drag att alla skall ha rätt till nödvändigt rättsligt bistånd vid förfaranden i domstol. Den del av kostnaden för det rättsliga biståndet som en rättssökande själv skall stå för får inte överstiga vad denne kan betala utan otillbörliga svårigheter (undue hardship). Staten skall enligt resolutionen ha ansvaret för finansieringen av rättshjälpen. Resolutionen bör naturligtvis beaktas vid utformningen av reglerna om rättshjälp. En regel som innebär att rättsskyddet skall utnyttjas i första hand medför enligt regeringens mening inte att finansieringen av rättshjälpen överlåts, utan att statens ansvar kommer in först när en försäkringslösning inte står den rättssökande till buds.

Frågan om juridiskt ombud togs även upp i Justitieutskottet behandlade betänkande 2003/04:JuU14 - Processrättsliga frågor.

Där togs bl.a. upp Rättshjälp rent allmänt och rättshjälp vid whiplash (pisksnärtskador). I beslutet återfinns en del mycket intressanta uttalanden, som torde få betydelse för skadade som är oense med motparten, dvs sitt eget försäkringsbolag.

"....... rättshjälp inte får beviljas så länge tvisten om trafikskadeersättning är utomprocessuell. Under detta skede förutsätts försäkringsbolagen bära parternas kostnader för rättsligt biträde."

"..... återstår för den skadelidande att väcka talan vid domstol. När ett skadeståndsärende gått så långt brukar försäkringsbolagen i allmänhet upphöra att ta ansvaret för den skadelidandes kostnader för förfarandet. Är saken anhängig vid domstol, bör därför den skadelidande ha möjligheter till rättshjälp"


Ja - vad säger man? Jag kan konstatera att många med mig inte delar regeringens syn på vare sig tolkningen av Europarådets Resolution eller den idag existerande vardagen för trafikskadade!

Hela grunden för den nya rättshjälpslagen från 1997 har fallit platt till marken eller den grå vardagsbetongen.

Monopol på invaliditetsbedömningar

Av brev från skadereglerare inom Länsförsäkringar framgår att de inte bryr sig om vad behandlande läkare anser om den medicinska invaliditeten.

Länsförsäkringar Skåne skriver i klartext följande i brev av den 13 juni 2003 till en skadedrabbads advokat:

Våra medicinska rådgivare har den utbildning och kompetens i försäkringsmedicin som krävs för att fastställa medicinska invaliditeten. Behandlande läkare och jurister som ej har försäkringsmedicinsk utbildning, anser vi inte bör uttala sig om invaliditetsgraden.

Tomas Alsbro, WhiplashInfo