SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

WhiplashInfo etiska regler

 • WhiplashInfo är inte vinstdrivande - den drivs helt ideellt.

 • Whiplash Infos ansvarige utgivare, webbmaster och redaktör är inte läkare, eller i övrigt sjukvårdsutbildad. Eftersom WhiplashInfo vänder sig till sjuka och skadade människor, som i sin tur söker information på WhiplashInfo har WhiplashInfo valt att följa de etiska regler som uppställts av dels Guidelines from the International Committee of Medical Journal Editors, dels de Svenska Läkarförbundet uppställt för sina medlemmar. Detta innebär dock på inga villkor att WhiplashInfo utger sig för att vara medicinskt utbildade.

 • I de fall medicinskt utbildad personal bidrar med artiklar eller annat material anges detta särskilt i aktuella sidor eller vid aktuella objekt. 

 • De etiska regler som läkarna uppställt skall vägleda innehållet på WhiplashInfo, med särskild tonvikt på den grundläggande regeln att alltid sätta läsarens hälsa i första rummet. Dessa regler bygger på Helsingforsdeklarationen om etiska riktlinjer för vård, annonsering och forskning. 

 • Medicinska råd på WhiplashInfo skall bara ges av medicinskt utbildade personer såvida inte det tydligt anges att det speciella innehållet utformats av person som inte har sådan profession.

 • Innehållet och informationen på WhiplashInfo skall utformas för att stödja den personliga relationen mellan patient och vårdgivare. 

 • Sekretessen skall beaktas så att enskilda besökare och läsare skyddas, och detta avser såväl medicinska uppgifter som identitet för den enskilde, som själv skall avgöra om identifierbar information skall visas.

 • Medicinsk information skall i görligaste mån publiceras med referenser till originalkällan för informationen, och om möjligt ha en länk till denna. Datum för uppdatering av uppgifter skall synas tydligt på sidor som innehåller medicinsk information.

 • Om någon annonsör eller källa för information gör anspråk på att presentera hälsobefrämjande produkter eller tjänster skall också rimligt stöd för dessa anspråk redovisas.   

 • Whiplash Infos utformning skall vara sådan att informationen presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt, och skall medge besökarna kontakt via e-post för att framföra synpunkter eller söka kompletterande information. Webbmasterns e-postadress skall finnas tydligt angiven på WhiplashInfo.

 • Ekonomiskt eller annat stöd som WhiplashInfo erhåller skall redovisas öppet och tydligt, så att identitet för både kommersiella och icke-kommersiella organisationer som bidragit med sponsring, ekonomiskt bidrag eller material framgår. Särskilt skall det tydligt framgå om annonsering är en del av intäktskällorna, och det skall finnas hänvisning till vilka regler som gäller för annonsering på WhiplashInfo. Skillnad mellan reklam och annan informationstext skall tydligt framgå.

 • Allmän hälsoinformation av vad slag det må vara skall vara avgiftsfri. Allmänheten skall ha tillgång till denna oavsett betalningsförmåga. Sådan allmän hälsoinformation skall utformas på ett lättförståeligt sätt som kan förstås av en bred allmänhet samt att källor skall anges.

 • Innehållet skall ej utgå utifrån kommersiella intressen.

 • Samtliga eventuella intäkter hänförliga till WhiplashInfo skall användas för att skapa resurser att utveckla WhiplashInfo ytterligare. 

 • WhiplashInfo ersätter inte den personliga relationen mellan den enskilde och dennes läkare eller vårdgivare.

 • All personlig information till WhiplashInfo skall handhas som sådan och skyddas.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.