SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

OBS- PSR flyttade över i sin helhet till LÖF 2009. Det som följer nedan är således historia nu (nov. 2014) men förklarar varför LÖF agerar som om de var vilket privat försäkringsbolag som helst, och med det menar jag även med den företagskultur som ”förgiftar” dessa privata försäkringsbolag. Det kan enligt min mening kallas för att försäkringsbolagen begår försäkringsbedrägeri.

PSR Personskadereglering AB

PSR Personskadereglering AB kallar sig fristående från försäkringsbolagen.

Så här skriver PSR om sig  själva:  

PSR är ett fristående skaderegleringsbolag som handlägger personskador som uppkommit framförallt inom sjukvård/tandvård. Vi skall så noggrant och objektivt som möjligt göra en medicinsk utredning som kan utvisa om den anmälda personskadan är en ersättningsbar skada enligt gällande ersättningsbestämmelser eller lag. Vi räknar också ut storleken på den ersättning som den skadelidande har rätt att få, om den anmälda skadan är ersättningsbar.

Våra uppdrag får vi från försäkringsbolag, varav LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är vår största kund.

Man kan konstatera att samtliga uppdrag kommer från försäkringsbolagen och Landstingen. De ägs också av försäkringsbolag. De uppger per telefon att de inte har en egen hemsida utan hänvisar per telefon till LÖFs hemsida 

PSR uppger felaktigt på sin hemsida under rubriken Hur hanteras ett ärende bl.a. följande:

Om du inte kan acceptera PSR:s beslut kan du begära prövning i Patientskadenämnden. Nämndens bedömning kan sedan överklagas i så kallat Skiljeförfarande eller i Allmän domstol.

Man överklagar inte Patientskadenämndens beslut. Deras beslut är endast rådgivande åt PSR.

Så här står det i LÖFs (helt korrekt) hemsida om Patientskadenämnden:

Patientskadenämnden ska avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen som hänskjutits till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. I sådant ärende får nämnden också yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande


Så hur kan PSR kalla sig fristående? Frågan är om det inte är snudd på bedrägeri att kalla sig för fristående. De ägs helt av försäkringsbolagen, dess styrelse utses av försäkringsbolag och de har i praktiken monopol på bl.a. patientskadeförsäkringens skadereglering. Utöver detta kommer deras uppdrag helt och hållet från försäkringsbolagen - deras ägare!

Läs om JÄV och fundera själv om detta med PSR och jäv.

Det skulle vara intressant och se hur upphandlingen av PSRs tjänster går till från det offentligas Lag (1992:1528) om offentlig upphandling går till? 

Efter en hel del sökande och omvägar fann jag till slut  en hemsida för PSR. Varför de uppger att de inte har en egen hemsida är ett mysterium.

Så här skriver LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - om PSR:


PSR Personskadereglering AB.

PSR bildades 1994 och startade sin verksamhet den 1 januari 1995.

Bolaget ägs av Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (35 %), Försäkringsaktiebolaget Skandia (35 %) och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (30 %).

PSR:s uppgift består i att reglera sådana personskador som uppkommer i samband med hälso- och sjukvård samt därmed jämförlig verksamhet. PSR utreder och bedömer skador på uppdrag av olika försäkringsbolag. LÖF är alltså inte PSR:s enda uppdragsgivare.

PSR gör en självständig och opartisk utredning av skadeanmälningarna. Detta ska ske oberoende av övriga ekonomiska försäkringsintressen. Ställningstagandena ska grunda sig på de avtal och villkor som gäller för den aktuella försäkringen, gällande lagstiftning och tillämpad praxis inom försäkringsbranschen.

Det arbetar ca 40 personskadereglerare vid PSR. Utöver den utbildning som krävs inom försäkringsbranschen har personskadereglerarna en särskild kompetens för att bedöma och reglera skadeärenden med medicinsk anknytning. PSR har ett kontaktnät med medicinska konsultläkare inom ca 30 olika specialiteter.


Så här står det i konsumenttidningen Råd & Röns hemsida under rubriken "Här kan du klaga".

PSR Personskadereglering AB
Box 17830
118 94 Stockholm
tel 08-442 10 00
Tar hand om skadeersättningsfall inom landstingsvården


Här följer en annons från PSR Personskadereglering AB. Oftast är en annons en bra plats för info om den som annonserar!


Vi växer ytterligare...

PSR Personskadereglering AB är ett fristående skaderegleringsbolag som på uppdrag av olika försäkringsbolag gör medicinska utredningar och reglerar personskador efter skadeståndsrättsliga principer. Vår största uppdragsgivare är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).De flesta skadorna vi arbetar med har inträffat inom hälso- och sjukvård.

Vi utökar vår verksamhet och söker därför ett antal

Personskadereglerare

Vi är idag 45 personskadereglerare och nu behöver vi förstärka vår organisation med fler skadereglerare.

Vi vänder oss i första hand till dig som har flerårig erfarenhet av personskadereglering på skadeståndsrättslig grund och som har genomgått branschens personskadeutbildning. Vi vill också gärna ha kontakt med dig som har annan erfarenhet av personskador eller som har arbetat med kvalificerat utredningsarbete/skadereglering. Högskoleutbildning är en merit men inget krav.

Vi kan erbjuda dig:

Du får arbeta självständigt med medicinska och ekonomiska utredningar och kommer att ha täta kontakter med kunder, läkare och ombud. Du måste kunna uttrycka dig klart och lättbegripligt i både tal och skrift, vara utåtriktad och ha ett starkt intresse och engagemang för människor. Initiativrikedom och förmåga att fatta självständiga beslut är egenskaper vi värderar högt.

Skicka din skriftliga ansökan tillsammans med en meritförteckning till VD Jan Löfgren senast 18 januari 2002.

Om du vill veta mera är du välkommen att kontakta skadechef Jan Adrup, 08-442 10 03, avd.chef Lisa Olovsson, 08-442 10 73, avd.chef Ylva von Bahr, 08-442 10 45 eller till SACO:s facklige företrädare Lars Jilderin, 08-442 10 46.


PSR är medlem i FAO - Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

Är PSR per definition fristående - oberoende?