SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Debatt om jäv...
Jäv
Jävsregler-KI
Nepotism

Jäv

Jäv diskuteras tyvärr alltför sällan i Sverige och borde enligt min uppfattning diskuteras betydligt mer.

Vad menas då med jäv?

Förvaltningslagen reglerar och definierar begreppet JÄV enligt följande:

Jäv

11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig

 1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
  (sakägar-, intresse- och släktskapsjäv)

 2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  (ställföreträdarjäv)

 3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
  (tvåinstansjäv)

 4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
  (ombuds- och biträdesjäv)

 5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.
  (grannlagenhets- och delikatessjäv)

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

(Texten ovan med fetstil inom parentes har jag lagt dit för förtydligande.)

Ordförklaringar

Delikatessjäv (grannlagenhetsjäv)

Regeln om delikatessjäv är mycket allmänt hållen varför det är svårt att räkna upp alla de situationer där den kan bli aktuell. Om ärendet berör någon som är vän eller ovän till en tjänsteman eller om tjänstemannen står i ett mer markant beroendeförhållande till någon part, t.ex. genom en större skuld, är tjänstemannen jäviga.

Sakägarjäv

Om den som har att handlägga ett ärende är part i ärendet eller om han på annat sätt har del i saken, föreligger sakägarjäv.

Intressejäv

Om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för handläggaren föreligger intressejäv.

Släktskapsjäv

När en handläggare är släkt eller närstående till en part i ärendet föreligger släktskapsjäv.

Ställföreträdarjäv

Om handläggaren eller någon närstående till handläggaren är ställföreträdare för en part i ärendet (t.ex. sin förmyndare eller god man) finns ställföreträdarjäv.

Tvåinstansjäv

Om en handläggare i högre instans har tagit sådan befattning med saken i lägre instans att hans objektivitet kan ifrågasättas kan tvåinstansjäv föreligga. Tvåinstansjäv kan gälla vid överklaganden, vid underställelse- eller tillsynsärenden.

Ombuds- eller biträdesjäv

Ombudsjäv omfattar den som själv har varit ombud eller ställföreträdande i ett ärende. Detta innebär att han inte får delta i handläggning av ärendet hos myndigheten.

Källa: "Handbok för förvaltningsmyndigheter"


Vetenskapsrådet har varit och är (tyvärr för sällan) utsatt för granskning då och då när det gäller jäv.

I tidningen Ny Teknik har några artiklar och en ledare om jäv inom Vetenskapsrådet publicerats.

I Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet fördes 1998 en Debatt om jäv i processrättsliga diskussionsklubben, Stockholms tingsrätt.


Handbok för förvaltningsmyndigheter - kapitel 10 - Jäv, tolk samt ombud och biträde

Jävsregler för vetenskapsrådet - Beslutade av Vetenskapsrådets styrelse 2001-04-03

Karolinska Institutet - Etiska nämndens skriftserie - Jäv


Se även hur regeringen utser sakkunniga!


Jävsproblem för advokatsamfundet

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.