SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Bakgrund] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 
 

Skadereglering

Inledning

Det är lätt att göra fel när en skada har inträffat.

Gäller det en skada där en person har drabbats (personskada - till skillnad mot en sak eller ett föremål - sakskada), är det av största vikt att få händelsen och skadan dokumenterad av läkare och eventuellt av polis.

Många skadehändelser som drabbar en person kan tyckas bagatellartade, men det finns skador där problemen växer successivt, eller där symptomen visar sig efter en tid. Den drabbade personen skall ovillkorligen besöka läkare.

När man råkat ut för en personskada, oavsett orsak, skall den snarast anmälas till de försäkringsbolag man har avtal med. Försäkringsbolagen skall då starta en skadereglering av skadan. För att försäkringsbolaget skall kunna göra det, måste bolaget ha underlag för skaderegleringen. Bland dessa underlag kan nämnas:

Om du blir sjukskriven, har fått skador där man kan misstänka bestående funktionsnedsättningar, eller att du inte kan arbeta kvar i ditt nuvarande arbete bör du dessutom begära ett invaliditetsintyg från din behandlande läkare. Du ska då också skriftligt yrka ersättning för inkomstförlust.

Försäkringsavtalslagen - FAL - reglerar bl.a. dina och försäkringsbolagets förpliktelser vid skada och skadeanmälan.

Långa handläggningstider

Om du råkat ut för ett whiplashtrauma får du räkna med lång handläggningstid. Det tar 5-15 år att få skadan reglerad. Se andras erfarenheter.

Se även separat sida om de långa handläggningstiderna

Olika försäkringar

De försäkringar som kan bli föremål för ersättningsanspråk i samband med whiplash är bl.a.

 • trafikförsäkringar

 • gruppolycksfallsförsäkringar

 • grupplivförsäkringar (förtidskapitalet i det fall man blir förtidspensionerad pga skadan)

 • privata olycksfallsförsäkringar

 • sjukförsäkringar

 • arbetsskadeförsäkringen

 • tjänstereseförsäkringar

 • m.fl. Se ersättningskällor via länken här.

Preskription

Enligt trovärdiga källor har WhiplashInfo fått kännedom om att vissa försäkringsbolag satt i system att felinformera kunder om vilka regler  som gäller vid preskription (vilket ju ju i och för sig kan bero på dåligt utbildad personal).

Läs om preskriptionsreglerna här. Du kan också läsa ett autentiskt exempel på hur Östgöta Brandstodsbolag försökte lura en skadedrabbad om reglerna för preskription.

Hur fungerar bolagens skaderegleringen för whiplashskadade?

Bolagen skall följa de etiska riktlinjer som respektive bolag upprättat eller de som är branschgemensamma via Försäkringsförbundet (försäkringsbranschens gemensamma organ) samt givetvis gällande lagstiftning. Givetvis skall bolagen följa varje försäkrings villkor när det gäller omfattningen av försäkringens skydd.

Etiska riktlinjer

Skandia   

Se bl.a. Skandias ”Etiska riktlinjer för Skandiakoncernen och dess medarbetare”. Vi kommenterar och recenserar dessa riktlinjer med utgångspunkt från oss whiplashskadade.

Trygg-Hansa   

Se Trygg-Hansa Skaderegleringspolicy

Använd rättshjälp/rättskydd.

Om Du vill/måste stämma försäkringsbolaget måste Du enligt regeringen idag anlita Din hemförsäkrings rättskyddsmoment för att överhuvudtaget kunna anlita ett ombud, alternativt Trafikförsäkringens ombudsmoment vid trafikskada.

Jag anser att regeringens ståndpunkt i och med den nya rättshjälpslagen är i strid med Europafördragets 6 resp 13 artiklar, men mer om det på annan plats på WhiplashInfo.

Ditt eget försäkringsbolag skall då bedöma om Du har rätt till rättskydd, och om de anser det rimligt att Du skall anlita rättskyddet. Förr fanns det ett allmänt och lagstadgat rättskydd, men det har riksdagen avskaffat. Skälet enligt dåvarande justitieministern Leila Freiwalds var att det inte behövs eftersom alla har rättskydd via sin hemförsäkring.

Enligt en HD dom räcker inte det skälet att hemförsäkringens rättskydd inte täcker kostnaderna för att kunna anlita den kvarvarande rättshjälpen. HD hänvisade till dåvarande justitieministern Laila Freivalds förarbeten (proposition) till den nya - reformerade - rättshjälpslagen.

Rättshjälp

Du skall alltid först undersöka möjligheten att få statlig rättshjälp!

Du kan läsa mer om detta på särskild plats.

Dåligt skydd via rättsskyddet

Rättskyddet är alltid maximerat i belopp. Varje bolag har sitt eget maxbelopp. Oftast täcker rättskyddet endast en liten del av den totala kostnaden för att föra tvist mot bolaget. Många gångar räcker beloppet för att täcka dina egna ombudskostnader, men inte om du förlorar en rättstvist mot försäkringsbolaget. Varje vittne du anlitar kostar också pengar i en rättstvist. Förlorar du så kommer du också att tvingas betala försäkringsbolagets anlitade försäkringsläkare.

I mitt eget fall använde Trygg-Hansa 6 olika docenter och professorer som vardera krävde mellan 3 000 och 7 000, förutom en ifrån USA särskilt influgen professor (Jonas Rydberg, tidigare vid Huddinge Sjukhus) som jag inte vet kostnaden för (den mörkade Trygg-Hansa).

Tänk också på att Du har en självrisk i rättsskyddet. Storleken på självrisken varierar något beroende bland försäkringsbolagen - Kolla!

Ombud

Du skall ha rätt att anlita ett juridiskt ombud om Du inte skulle bli överens med bolaget, men endast fram till dess Du eventuellt beslutar Dig för att stämma försäkringsbolaget. Denna rätt skall du utnyttja, men tänk då på att inte anlita vilken advokat som helst. Det är lika viktigt att anlita rätt advokat i ett personskadeärende som att anlita en ortoped vid knäskador i ställt för en öron- näsa- halsläkare.

Juristen måste vara erfaren processjurist med försäkringsjuridiskt och skadeståndsrättslig kompetens.

Delta aktivt i skaderegleringen!

Tro inte alltid på försäkringsbolaget - acceptera inte ”skambud”!

De flesta som anmäler sin skada till försäkringsbolaget överlämnar allt i försäkringsbolagets hand. Bolaget sköter då om att ta in alla sjukjournaler från Dina samtliga tidigare läkarbesök. Med bl.a. dessa som grund bedömer försäkringsbolaget först om Dina bestående problem -funktionsnedsättningar och kvarstående besvär - har något samband med den olycka som Du påstår är orsaken till Din whiplash.

Du får så småningom ett besked från försäkringsbolaget. Det kan lyda att det inte finns något samband med olyckan, eller att de bedömt sambandet som endast till en viss grad. Du kan då erbjudas en viss kvarstående medicinsk invaliditetsgrad, sällan över 10%.

Tänk på att skadan skall ersättas enligt ingånget avtal, dvs enligt försäkringens villkor. Undvika att låta bolaget bedriva auktion med dig!

Dubbelkolla vid stora skillnader i bedömning

Godkänn inte ett bud från Ditt försäkringsbolag utan vidare. Om det är stor skillnad mellan hur dina egna behandlande läkare anser och hur försäkringsbolaget anser så bör Du Dubbelkolla med ett juridiskt ombud eller varför inte med andra skadade inom ex.vis RTP (Riksförbundet för Trafik och Polioskadade)?

Om det är en skadehändelse relaterad till Trafikförsäkringen bör du alltid kontakta ett juridiskt ombud.

Journalhandlingar

Varje försäkringsbolag kräver, i samband med att man undertecknar sin skadeanmälan, att man ger  försäkringsbolaget fullständig tillgång till att inhämta de sekretesskyddade handlingar som de anser sig vilja har, t.ex. medicinska journalkopior. Min rekommendation är att inte lämna en generell fullmakt (se skrivelse från Trafikskadenämnden (TSN)).

Försäkringsbolagen skal givetvis ha tillgång till underlag för att göra en korrekt skadereglering, men alla sådana förfrågningar om sekretesskyddat material skall gå genom dig (eller ditt ombud). Det är din möjlighet att ha kontroll över vilket material bolaget har tillgång till, vilket kan vara mycket viktigt när du skall bemöta eventuella invändningar från bolaget, eller vid senare tvist.

I den generella fullmakten brukar framgå att försäkringsbolagen skall ha följande handlingar:

 • kompletta kopior av journaler från de tillfällen då du skadade dig för första gången sökte för de aktuella besvären;

 • kompletta kopior av journaler förda vid de fortsatta kontakterna hos olika vårdgivare på grind av till skadan hänförbara besvär;

 • kompletta kopior av röntgenremisser/utlåtanden avseende undersökningar som kan vara relevanta i sammanhanget;

 • kompletta kopior av journalhandlingar förda före skadetillfället och då den skadade haft kontakt med sjukvården med anledning av besvär, sam också ingår i symtombilden efter skadan;

Får du problem med försäkringsbolaget i anledning av journalkopior - hänvisa till skrivelsen från TSN

Bolaget ges fullmakt.

När Du gör en skadeanmälan, befullmäktigar Du normalt också försäkringsbolaget att inhämta och analysera alla de journaler bolaget så finner nödvändigt. Om Du överhuvudtaget vill diskutera Din skadeanmälan med Ditt bolag skall Du givetvis ombesörja att Du får kopior på samtliga dina journaler från de läkare Du besökt under Ditt liv. Det har nämligen försäkringsbolaget gjort.

Lämna dock aldrig en generell fullmakt.

Min rekommendation är att aldrig lämna en fullmakt åt försäkringsbolaget. De får gärna fråga efter olika medicinska dokument, men det skall ske via dig, så att du och ditt eventuella ombud har full insikt och kontroll över vilka handlingar du lämnar i från dig. Det har hänt - mer än en gång att bolagen genom den generella fullmakten inhämtat gyn-journaler vid anmäld trafikolycksfall.

Glöm inte att försäkringsbolagen inte lyder under sekretesslagen.

Sekretesslagen (SL)

Försäkringskassan lyder under sekretesslagen, vilket skall borga för att de personliga förhållanden som FK känner till inte sprids.

Försäkringsbolagen lyder inte under sekretesslagen, men de har interna sekretessregler. Eftersom bolagen inte lyder under sekretesslagen, finns det skäl att sända bolagen en personlig anmaning att iaktta sekretesslagen såsom om den gällde för bolagen, samt att inte sprida eller på annat sätt från bolagets skadereglerare delge annan dina  journaluppgifter annat än med ditt uttryckliga skriftliga godkännande.

Försäkringskollektivet

Försäkringsbolagen skall enligt lag förhindra felaktig skadeutbetalning. Bolaget har att värna det stora försäkringskollektivet, dvs alla försäkringstagare.

Som kund hos försäkringsbolaget tillhör du kollektivet tills dess du anmäler ett försäkringsfall (en skada). Då skall försäkringsbolaget försöka skydda kollektivet från för höga eller rent av felaktiga försäkringskrav från dig.

Det verkar ibland som om denna iver att skydda kollektivet från dina ”felaktiga” försäkringskrav  kan ta sig absurda konsekvenser för dig som skadad eller sjuk.

Förväntningar på försäkringsskydd

Det kan ibland bero på felaktigt ställda förväntningar från din sida om vilket försäkringsskydd du de facto har köpt av försäkringsbolaget, och det kan också bero på att försäkringsbolaget hävdar att de skäl som du anger som grund för ditt ersättningsanspråk har annan orsak än sådant som omfattas av försäkringen.

Medicin är ingen exakt vetenskap

Tänk på att medicin inte är en exakt vetenskap och att försäkringsläkaren uttrycker en uppfattning, vilket innebär att han/hon normalt inte kan ställas till svars för sin uppfattning.

Konkurrerande skador / sjukdomar

Många upplever att försäkringsbolagen hävdar att orsaken till deras besvär inte ryms inom försäkringsskyddet, utan istället har orsakats av något annat som inträffat tidigare eller varit medfött eller skulle ha hänt oaktat din anmälda händelse, exempelvis (och ofta förekommande) degenerativa förändringar (åldersförändringar) - som försäkringsläkaren anser sig ha hittat i dina journaler.

Du kan till exempel ha besökt din läkare för nackspärr eller stelhet i nacken någon gång och vips är det detta som är boven i dramat med dina besvär. Att du varit symptomfri därefter under många år är, enligt en av försäkringsbolagens mest anlitade sk försäkringsläkare, endast ett ytterligare ett tecken på att Du sedan tidigare haft ett degenerativt sjukdomstillstånd i halsryggen, och som nu flera år efteråt, orsakat dina besvär (ref. till min egen tvist med Trygg-Hansa).

Att Du varit med om ett trauma (olycka) som orsakat en pisksnärt i halsryggen är då enligt deras logik inte orsak till dina besvär, eller i vart fall inte mer än till någon eller några procent. Har Du dessutom haft/har besvär i någon annan kroppsled så stärks försäkringsbolagets argument för en annan orsak till dina besvär.

Försäkringsbolaget kommer att göra vad som står i deras makt för att med hjälp av sina egna försäkringsläkare påvisa och hävda konkurrerande skadeorsaker. Oftast används begreppet degenerativa sjukdomstillstånd i halsryggen. Degenerativa tillstånd kallas av normala läkare oftast för ett normalt åldersrelaterade tillstånd. Att åldras är normalt ingen sjukdom.

Slutreglering av skada

Försäkringsbolagen har intagit en allt mer restriktiv hållning mot trafikskadade. Oavsett om den skadade är helt utslagen från arbetslivet och har stora kvarstående problem, och oavsett hur många läkare som stöder den skadades hållning ”erbjuder” bolagen några få procent i medicinsk invaliditet. Attityden från försäkringsbolagen är att antingen accepterar du eller så får du stämma bolaget.

Detta kan bolagen göra eftersom framför allt Stockholms Tingsrätt i stort har abdikerat från sin objektiva roll och väljer att antingen lita till bolagen försäkringsläkare eller så vägrar tingsrätten att ta ställning i den medicinska sambandsfrågan.

Försäkringsbedrägeri

Om du skadas - i trafikolycka eller på annat sätt - så måste vara beredd på att försäkringsbolaget kommer att smygfilma dig. När du sedan är smygfilmad kommer försäkringsbolagens läkare att påstå att de rörelser och de aktiviteter du försöker dig på att göra eller utföra visar att du antingen inte är skadad eller att du är mindre skadad än du påstår att du är.

Givetvis filmar försäkringsbolagen inte dig när du efter avslutad aktivitet ligger utslagen av smärta i din egen säng eller på din egen soffa. Bolagets intresse är att spara pengar till annat än utbetalning av skadeersättningar. Om de kan filma dig och sedan med framgång hävda att du överdrivit din skada eller rent av fejkar din skada så tvingas du stämma försäkringsbolaget.

Många skadade har rapporterat att de skräms av försäkringsbolagens attityder när de råkat ut för skada. De orkar inte bråka och ger med sig - det är inte längre lönt att bråka med försäkringsbolaget och hävda sin rätt till ersättning, och då har väl försäkringsbolagen nått ett av sina främsta syften - att minska på skadeutbetalningarna, samt kanske kunna hävda att det innebär att folk fuskar och försöker begå försäkringsbedrägerier.

Läs mer om kampen mot försäkringsbedrägerier på annan plats.

Är försäkringsbolagen jäviga?

Det konstiga inträffar att det försäkringsbolag som Du eventuellt vill stämma också är det bolag som skall bedöma om Du har rätt att anlita rättskyddet i den hemförsäkring. De flesta av oss har ju såväl bilen som hemförsäkringar i samma bolag. Försäkringsbolagen ger också rabatt om Du är ”helkund” hos dem.

Försäkringsbolagets lojalitet med Dig som kund.

Det är tur att bolagen står på Din sida, och har lojalitet med Dig som kund! Titta på försäkringsbolagens reklam!

Trafikskadenämnden och/eller Konsumenternas Försäkringsbyrå?

Men varför skall Du stämma försäkringsbolaget? Om Du inte är nöjd med deras syn på saken kan Du ju till exempel vända Dig till Trafikskadenämnden.

Försäkringsbolagen är skyldiga att lämna hela ärendet till Trafikskadenämnden för bedömning om det är så att dina bestående besvär innebär en medicinsk invaliditetsgrad på 10 % eller därutöver. Men - då kommer nästa problem:

Är Trafikskadenämnden verkligen opartisk?

Problemet är att Trafikskadenämnden under 17 år (enligt deras egen uppgift) anlitat samma läkare som försäkringsbolagen. Nu för tiden har de egna läkare, men dessa var tidigare knutna till försäkringsbolagen som sk försäkringsmedicinsk försäkringsläkare! Snacka om rundgång och sk intressekonfliket. Fortsätt läs om Trafikskadenämnden och bl.a. RTP:s syn på denna av statsmakterna inrättade myndighet under en särskild sida.

Enligt mångas uppfattning är inte Trafikskadenämnden opartisk så länge hälften av dess ledamöter kommer från försäkringsbolagen, och så länge de anlitar gamla försäkringsläkare som sakkunniga. De är dessutom intimt förknippade med Trafikförsäkringsföreningen som bekostas av försäkringsbolagen.

Försäkringsbranschen hävdar som ett viktigt skäl till sin representation i Trafikskadenämnden att det ju är de som svarar för sakkunskapen i nämnden - någon som enligt min uppfattning starkt talar för att just de är synnerligen olämpliga att ingå i något som vill påstå sig värna opartiskhet!

Vilka läkare har Du kontakt med?

En mycket vanlig situation för oss drabbade är att vi är beroende av primärvården dvs. Din husläkare som ju är den som skall känna Dig som patient bäst. Dessutom har primärvården huvudansvar för Dig som patient. Mao den rehabilitering som Du behöver skall initieras och följas upp av primärvården och därmed Din husläkare.

Din husläkares kunskap är viktig.

Det förutsätts att Din husläkare har kompetens och utbildning för att förstå och väl känna till whiplashskador och dess, i många läkarögon, konstiga och funktionella (inte objektivt verifierbara) symptom. Det finns fortfarande en benägenhet i samhället att tro och förutsätta att en läkarlegitimation är liktydigt med att läkaren ”kan allt” inom medicin och att Du är beroende av just denna läkare. Det är lika fel som att påstå att en byggarbetare kan allt inom praktisk byggnation - mura, snickra, lägga golv etc.

När det gäller halsryggsbesvär i allmänhet och whiplashsyndrom i synnerhet behöver många primärvårdsläkare vägledning då det ofta anses som ett svårt och något diffust område att diagnostisera. Som hjälp finns då olika små skrifter att tillgå för läkarna. Läkemedelsbolaget Roche har gett ut en serie sådana små skrifter. Situationen är nu ofta den i Sverige att dessa läkare under utbildning är de som bemannar våra akutmottagningar, vilket kan innebära problem för akut sökande patienter efter en pisksnärtskada.

Var noggrann med att Du utreds på ett noggrant sätt akut!

Om det utvecklas så illa att pisksnärtskadan ger bestående whiplashskador kommer Du förr eller senare att behöva anlita Ditt försäkringsbolag och då är läkarutredningen från Ditt akutbesök av största vikt. Tyvärr är det ofta så att man vid skaderegleringen finner att den akuta utredningen är mycket britsfälligt gjord, och då får Du som skadelidande problem. Det kanske i värsta fall inte alls framgår något stöd för att Du råkat ut för en pisksnärtskada. Din möjlighet att kunna hävdas framtida försäkringskrav hänger mao mycket på kompetensen hos den läkare Du träffar i det akuta skedet, dvs. i samband med olyckan.

Är du stel och har ont i nacken så måste det stå så i din journal!

Primärläkarens situation och patientfrekvens.

En läkare inom primärvården har mycket begränsad tid för Dig. De skall träffa ett visst antal patienter per arbetsdag och Du kan i snitt räkna med att få ca 15 minuter av Din läkares tid. Deras situation är idag tidsmässigt oerhört pressad. Hur skall de under denna tid kunna utreda Dig? Enligt Roches tidskrifter tillhör Du en ofta besvärlig och krävande patientgrupp:

”…Dessa patienter hamnar ofta i en ”ond cirkel” av symptomspridning och rörelseinskränkning. Med tiden utvecklas ett ytterst svårbehandlat syndrom, kännetecknat av tilltagande somatisk och psykisk sjuklighet. Det är frustrerande för behandlande läkare och plågsamt för patienterna, vars tidigare livssituation riskerar att falla samman. Kraven på intyg har växt lavinartat.” -Whiplash Associated Disorder (WAD) sid 5 st 2, dr Göran Skog, Roche AB 1997.

Dr Göran Skog ger i samma skrift följande råd till sina kollegor (sid 13, fig 2 sista meningen):

Försök få patienten att redogöra för sin försäkringssituation, eventuella konflikter med Försäkringskassan eller försäkringsbolag utan att ta ställning i partsfrågor.”

F-kassans och bolagens egna läkare.

Ditt problem med detta dr Göran Skogs råd till sina kollegor kan vara att Du kommer att möta läkare knutna till Försäkringskassan och försäkringsbolag vars lojalitet med Dig som patient ifrågasätts av många, så till den milda grad att regeringen 1992 gav Finansinspektionen i uppdrag att utreda detta. Allt för många skadedrabbade upplever att de bemöts, behandlas och bedöms av läkare som om Du enbart är en kostnadspost i deras tillvaro och för deras uppdragsgivare (se vidare om detta på annan sida i WhiplashInfo). Du vet aldrig när Du träffar på en sådan försäkringsläkare, de ”annonserar” inte detta.

I princip innebär hans råd till sina kollegor att Du står helt ensam i Dina försök att få rätt eller upprättelse om Du anser Dig felbehandlad eller -bedömd av försäkringsbolagets läkare.

Roche har varit vänliga att lämna mig tillstånd att publicera denna handbok på nätet. Vi arbetar nu med att överföra den till -html kod.

Icke undertecknade brev från bolagen

Jag har på senare tid fått apropåer om att försäkringsbolagen slarvar med att skriva under brev och skrivelser. Detta är givetvis ett oskick som kan få stor juridisk betydelse framgent. Om du råkar ut för detta - skriv tillbaks till bolaget och bekräfta att du mottagit ett icke underskrivet brev från dem den och den dagen. 

Sammanfattning

Mot bakgrund av de senare domar som kommit i trafikskademål, att en rådman vid Stockholms Tingsrätt i Svenska Dagbladet uttalat att de anser att nackskadade alltför lättvindigt fått skadeersättning vilket på sikt skulle höja trafikförsäkringspremierna (man tar sig för pannan!), att försäkringsbolagen vid större skadeersättningsanspråk anlitar en uppsjö av försäkringsläkare som du skall motbevisa, att din rättskyddsförsäkring endast täcker 75 000 kronor, att domstolarna frångår det sk Bilfälgsmålet - rättsfallet som vägde dina behandlande läkare mer än sakkunnigläkare från försäkringsbolagen, så törs jag inte rekommendera att stämma försäkringsbolagen. Jag lutar idag åt uppfattningen att någon rättssäkerhet för dig som skadelidande inte existerar så länge din ekonomiska styrka är avgörande för en ev utgång av en rättstvist.

(1)                

Norstedts stora svenska ordbok

reform [-årˈm] subst. ~en ~er

(samhällelig) förändring som är avsedd att leda till förbättring och som är utan våldsamma inslag jfr nydaning: reformarbete; reformfientlig; reformiver; reformprogram; reformvänlig; jordreform; myntreform; skattereform; stavningsreform; en ~ av valsystemet; radikala sociala ~er men ingen revolution

Norstedts svenska synonymordbok

reform (samhälls)förbättring, (för)ändring (av gammalt), omdaning (till det bättre), nydaning, ombildning, ’ansiktslyftning’; [reformer] framsteg, utveckling, reorganisation, omorganisering, modernisering, nyordning, nyheter