SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Till Preskription    Till Index


Östgöta Brandstodsbolag vilseleder skadedrabbade

Östgöta Brandstodsbolag

Linköping 2000-08-22

Stefan Wiklund 
Telefon 013-29 06 01

(Kundens namn är suddat liksom kundens adress)

Din personskada 1994-01-14

Skadenummer: 42-80 0173-94

 

Inledningsvis vill undertecknad be om ursäkt för dröjsmålet med besvarandet av ditt brev av den 6 juni 2000 rörande nackbesvär till följd av trafikolycka.

Av ditt brev framgår att du ådrog dig en nackskada i samband med trafikolycka 1994-01-14. Anmälan därom inkom till bolaget 1994-01-18 varpå rubricerat ärende lades upp. I ärendet lämnades ersättning för kostnader och inkomstförlust under akuttiden. Efter det att en skriftlig förfrågan utgått om huruvida du hade några ytterligare ersättningsanspråk avslutades ärendet 1996-05-10. Detta underrättades du om skriftligen samtidigt som du även upplystes om gällande preskriptionsregler.

Av gällande preskriptionsregler, se 28 § trafikskadelagen, följer att en fordran om försäkringsersättning skall framställas inom tre år från skadedagen, därefter är fordringen att anse som preskriberad. Då din framställan om ersättning har inkommit mer än tre år efter skadedagen är fordringen att anse som preskriberad.

Trafikförsäkringen kan således inte lämna någon trafikskadeersättning i detta fall.

Med vänlig hälsning

Östgöta Brandstodsbolag

Skadeavdelningen,

 Your ALT-Text here


Till Preskription    Till Index


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.