SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Preskription och preskriptionsregler

Preskriptionsregler vid personskada

Preskriptionsregler vid läkemedelsskada

Preskriptionsregler vid patientskada (behandlingsskada)


Preskriptionsregler vid personskada

Jag vill inledningsvis utfärda en varning!

- Om Du anmäler en personskada per telefon till försäkringsbolagen så kan Du mötas av beskedet att preskriptionstiden är 3 år och att det är för sent att anmäla skadan.

Bry Dig inte om försäkringsbolagets besked om preskriptionstid - jag har själva fått sådana besked per telefon av Trygg-Hansa.

Så här det:

Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot försäkringsbolaget inom 3 år från det att han fick kännedom om att fodringen kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

Jag vet inte varför försäkringsbolagen lämnar felaktiga besked per telefonen - det är väl ont förtal som menar att kundtjänsterna är outbildade!

Exempel från verkligheten

Här är ett exempel på hur Östgöta Brandstodsbolag ser på preskription vid personskada.

Preskriptionsregler

Professor Bill W Dufwa gjorde - som vanligt - en mycket ingående analys över Whiplashskador, trafikförsäkring och preskriptionstidens inträde i Svensk Juridisk Tidskrift 2001

Advokat Mats Wikners PM om Skadestånd vid personskada tar också upp preskription

I Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 redogör prof Bertil Bengtsson för sitt regeringsuppdrag, departementspromemoria (Ds 2011:10). bl.a. med förslag till nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL) om preskription av försäkringsersättning m.m.

Rättsfall

Här är Högsta Domstolens avgörande från den 15 juni 2000. Målet heter

T 3840-98

och HDs avgörande från den 1 november 2001 med målnummer

T 1866-00

de handlar båda om preskription

ARN -

Avgöranden

Preskriptionsregler vid läkemedelsskada

Preskriptionstiden på tre år från kännedom om en läkemedelsskada börjar löpa först när det klarlagts att patientens skada med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel och patienten bör ha förstått detta.

Källa: Läkemedelsskadenämnden

Preskriptionsregler vid patientskada

Högsta Domstolen har i avgörandet T 4513-03 den 2 december 2005 definierat preskriptionstiden vid behandlingsskada. 

Domen anger bl.a. att 10 års preskription råder från behandlingstillfället, men även från den dag yrkande om ersättning framställs.

Hem ] Upp ] 2011-03-29_DS2011-10_preskriptionsregler_mm ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.