SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Rättsskydd eller rättshjälp

(Denna sida är hämtad från Domstolsverket, och speglar alltså statsmaktens synpunkter och åsikter. Läs dock länkarna längst ned om Rättshjälp, samt inte minst EU kommissionens allvarliga kritik mot Sverige för bristande annektering av direktivet 87/344/EEG om samordning av lagar och författningar angående rättsskyddsförsäkring)

Rättsskydd
Rättshjälp
Särskilt om familjerätten
Om du vill veta mer

Rättsskydd

Du skall i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar om du råkar in i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp.

Rättsskydd ingår automatiskt i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor.

Rättsskyddsförsäkringen skall hjälpa dig att täcka kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.

Om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar.

Om du kan få rättshjälp eller inte beror bl.a. på dina ekonomiska förhållanden. Det skall också anses rimligt att staten bidrar till kostnaderna och du skall ha behov av ett juridisk ombud.

För att rättshjälp skall beviljas skall du som regel börja med en timmes rådgivning hos en advokat eller annan jurist som meddelar rättshjälp. Kostnaden för rådgivningen får du som regel betala själv.

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift. Staten svarar bara för en del av dina kostnader. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden.

Du ansöker om rättshjälp genom advokat eller annan jurist, som meddelar rättshjälp, t.ex. i samband med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller den domstol där processen förs.

Särskilt om familjerätten

De familjerättsliga frågorna är bl.a. äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, underhåll till barn, barns rätt till umgänge med förälder, bodelning och boenderätt. I dessa frågor kan alla mot avgift få rådgivning hos advokat eller annan jurist.

Vad avser familjerätten gäller följande:

Rättshjälp

Om du uppfyller förutsättningarna för rättshjälp kan du som regel få rättshjälp i följande fall:

- Äktenskapsskillnad: Du kan få rättshjälp om det krävs mer omfattande insatser av ett juridiskt ombud eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

- Vårdnad och umgänge: Rättshjälp kan beviljas i flertalet fall, bl.a. om föräldrarna inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor.

Annan hjälp

- Gemensam äktenskapsskillnad: Det finns en särskild ansökningsblankett för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

- Bodelning: Staten kan under vissa förutsättningar betala för en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkring skall utnyttjas i första hand om du har en tvist som gäller vårdnad om barn, underhåll eller andra familjerättsliga frågor och tvisten inte har samband med skilsmässa eller upplösande av samboförhållande.

Om du vill veta mer

Om du har frågor kan du vända dig till ditt försäkringsbolag, tingsrätten, Rättshjälpsmyndigheten, advokatbyrå eller annan jurist som meddelar rättshjälp och kommunal konsumentvägledare. Du kan också läsa mer i DV:s informationsblad Juridisk hjälp. 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.