SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

HSAN tillämpar redan den nya Patientsäkerhetslagen

HSAN har börjat att tillämpa konsekvenserna av införandet av den nya Patientsäkerhetslagen, och friar läkare från disciplinansvaret som tidigare skulle utdömts. I det fall som återges nedan kan vi se hur HSAN resonerar.

Ärende 1:

Av utredningen i ärendet framgår inte annat än att Christina Lithner har åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen av oaktsamhet. Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör enligt gällande bestämmelser i LYHS föranleda disciplinpåföljd. I detta sammanhang bör dock även följande beaktas.

Ärende 2:

Patienten träffade den 20 april Apostolos Chaftas för ryggvärk och yrsel. Vid besöket riktade han sig främst in på ryggvärken och rekommenderade henne att återkomma om problemen med yrseln fortsatte. Då hon återkom den 11 maj tog han ingen notis om hennes problem med yrsel. Den 27 maj remitterade han henne till neurolog. Apostolos Chaftas har i sitt yttrande till ansvarsnämnden hänvisat till att han fått medbedömningar av mer erfarna läkare. Detta finns dock inte journalfört. Enligt ansvarsnämndens mening borde han tidigare ha tagit ställning till Helena Hällbergs yrsel- och balanssvårigheter på ett mer aktivt sätt än vad han gjorde. Hans underlåtenhet i detta avseende innebär att han inte har fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen. Av utredningen framgår inte annat än att detta har skett av oaktsamhet. Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör enligt gällande bestämmelser i LYHS föranleda disciplinpåföljd. I detta sammanhang bör dock även följande beaktas.

Samma motiv för att inte utdela disciplinåtgärd:

I regeringens förslag till ny patientsäkerhetslag betonades (se prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn, s. 96 ff) att disciplinpåföljder i hälso- och sjukvården i allmänhet sällan är ägnade att förebygga rena misstag eller tankefel. Disciplinansvaret har i stället en negativ inverkan på benägenheten att rapportera avvikelser samt motverkar öppenhet och möjlighet för personalen att lära av misstag. Regeringen föreslog därför att disciplinansvaret skulle upphävas och ersättas av en utökad klagomålshantering hos Socialstyrelsen med en möjlighet att rikta kritik mot yrkesutövare. Riksdagen anslöt sig till dessa värderingar och uttalade (se 2009/10:SoU22 s. 22) att förslagen i propositionen utgör ytterligare, viktiga steg framåt när det gäller att höja patientsäkerheten och minska antalet skador i hälso- och sjukvården. Som framgår görs sålunda en ny och, i förhållande till tidigare, annorlunda bedömning av påföljderna som samhälleliga kontrollmedel.

Riksdagen beslutade den 16 juni 2010, i enlighet med regeringens förslag, att upphäva
LYHS och ersätta den med en ny patientsäkerhetslag (2010:659). Regeringen
utfärdade den nya lagen den 17 juni och den utkom från trycket den 28 juni. Den nya
lagen träder i kraft den 1 januari 2011 och LYHS upphör då att gälla. Detta innebär
bl.a. att de offentligrättsliga disciplinpåföljderna, erinran och varning, inom hälsooch
sjukvården avskaffas.

Disciplinansvaret har i tidigare förarbeten och rättspraxis ansetts ha många likheter
med straffansvaret. De straffrättsliga principerna för bevisvärdering och omröstning
tillämpas därför i processen vid ansvarsnämnden (jfr bl.a. prop. 1978/79:220 s. 33,
RÅ 1990 ref. 64 och RÅ 1990 ref. 108 samt se 7 kap. 6 § LYHS jämfört med 29 kap.
rättegångsbalken). Dessa omständigheter får avgörande betydelse när frågan om påföljd
ska prövas. Enligt övergripande rättssäkerhetsprinciper ska nämligen som regel
lagändringar i mildrande riktning i fråga om ansvar för den enskilde slå igenom så
snart som möjligt. Mot den bakgrunden finner ansvarsnämndens att det finns skäl att
underlåta att ålägga disciplinpåföljd.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.