Orsakssamband.

Många personskadade i allmänhet och whiplash skadade i synnerhet hamnar i tvist med försäkringsbolaget / försäkringskassan om sambandet mellan den drabbades skador och eventuella funktionsnedsättningar och skadehändelsen.

Olika uppfattningar

Ofta beror detta på att det råder delade meningar mellan den skadelidandes egna läkare och försäkringsbolagets läkare, och även på svårigheten att styrka att skadehändelsen orsakat den drabbades skador.

Ett problem för många drabbade är att deras egna läkare är helt oerfarna i juridik medan försäkringsbolagets läkare är mycket erfarna och kunniga i sambandsbevisningsfrågor. De har lärt sig hur de skall utrycka sig för att få gehör i eventuella tvistemål.

Detta gäller även inom Trafikskadenämnden, där de väger det sagda och skrivna enligt processrättsliga principer.

En som forskat i detta är juristen Mikael Trogisch som 1996 skrev en 20-poängsuppsats i ämnet sambandsbevisning i personskademål. Vi har fått Mikaels tillstånd att publicera delar av uppsatsen i syftet att sprida information till läkare och skadedrabbade.

En viktig del i uppsatsen belyser läkarens roll och samspelet mellan läkare - jurist.

Du hittar den här!

Vi har även en sida som behandlar stämning av försäkringsbolaget vid tingsrätten. Den hittar Du här.