SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Tvist

Stämma försäkringsbolagen?

Många personskadade i allmänhet och whiplashskadade i synnerhet upplever att försäkringsbolagen antingen inte tar deras problem på allvar eller klassar deras kvarstående besvär på tok för lågt. Många får också blankt avslag på sin begäran om skadeersättning. I det skedet har den skadedrabbade tre val:

 1. Acceptera försäkringsbolagens skadereglering
 2. Gå vidare till nästa instans.
 3. Stämma försäkringsbolaget.

Om man som skadad accepterar försäkringsbolagets skadereglering och deras slutbud om ersättning så kan man i normalfallet inte återkomma senare och begära mer i ersättning.

Om man väljer att gå vidare till nästa instans så hamnar man i det svenska nämndssystemet.

Överklagningsnämnder

En skadelidande som inte är nöjd med den uppgörelse som försäkringsbolaget erbjuder efter Trafikskadenämndens (TSN) yttrande är oförhindrad att vända sig till domstol för att få ersättningsfrågan prövad i rättslig ordning.

Trafikskadenämnden består av en ordförande, fem vice ordförande, tolv lekmannaledamöter och tolv bolagsledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna och ha domarerfarenhet. Bolagsledamöterna skall ha ingående kunskap om och erfarenhet av reglering av personskador. De får inte delta i behandlingen av ärende från ett försäkringsbolag där de är anställda. Ordföranden utses av regeringen. Övriga ledamöter och ersättare för dem utses av Finansinspektionen – på förslag av Trafikförsäkringsföreningen beträffande bolagsledamöterna och på förslag av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer när det gäller lekmannaledamöterna.

På försäkringsområdet finns också ett flertal olika branschgemensamma nämnder som har Sveriges Försäkringsförbund som huvudman. Hit hör bl.a. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Livförsäkringens villkorsnämnd, Olycksfalls- och Sjukförsäkringsnämnden samt Rättsskyddsnämnden. Nämndernas utlåtanden är vägledande när det gäller till exempel tolkning av försäkringsvillkor och praxis inom skaderegleringen. Nämnderna avger som regel yttrande på begäran av försäkringsbolag. Försäkringsbolagen är också i de flesta fall skyldiga att låta ett ärende prövas i en nämnd om en skadelidande begär det.

Varje försäkringsbolag har en skadenämnd för olika skador. Vid personskador så överklagar man till Personskadenämnden (eller vad just ditt försäkringsbolag kallar denna nämnd).

Enligt några enkla webbenkäter litar inte många trafikskadade på TSN och misstror dess objektivitet. Nämnden använder sakkunnigläkare med bakgrund som försäkringsläkare åt de privata försäkringsbolagen. Det har enligt många skadade upplevts att Trafikskadenämndens försäkringsläkare i stort alltid gör samma bedömning som försäkringsbolagens egna läkare. Det kan skilja något, men oftast ytterst marginellt.

Många upplever det också anmärkningsvärt att Trafikskadenämnden till 50% består av företrädare för försäkringsbolagen. Mer om Trafikskadenämnden under en särskild avdelning på WhiplashInfo

De skadade, som har varit med en del, menar att försäkringsbolagen med jämna mellanrum ordnar konferenser bland handläggare av personskador och försäkringsbolagens sakkunnigläkare. De anses utbilda varandra. Det kan då innebära en likriktning i åsikter och en stor risk för "vänskapskorruption" och att risken för ett systematiskt negligerande av forskningsrön som talar emot försäkringsbolagens tolkningar ökar. "Man hugger inte i den gren man sitter på" anser somliga. Läs gärna hur försäkringsläkaren Hans-Göran Hårdemark  uttrycker sig i en lärobok om neurologi.

Vid en whiplash-konferensen i Sverige sommaren 1998, släpptes inte någon oberoende och "whiplashkunnig" läkare in med motiveringen "platsbrist". Konferensen bekostades av försäkringsbolagen.

Stämningsförfarande

Att stämma sitt försäkringsbolag innebär en chanstagning. Vi refererar till sidan "Sambandsbevisning i personskademål" som Du hittar här. (filen är ca 200kb stor)

En stämning är första steget i en rättsprocess, där processtekniken blir avgörande för framgång eller motgång.

Vad händer i rättsalen?

 • Observera:
  • En stämning innebär ett tvistemål. Rätten har att döma efter vad som framkommer i rättsalen. Du kan alltså i princip ha rätt i sak, men om din framställan är dålig, dina bevis anses ha svagt bevisvärde eller din trovärdighet kan ifrågasättas, så är risken stor att du ändå förlorar ditt mål .
  • I senare domar har framkommit att rätten frångått det sk Bilfäljs

Stämningsgrunder

Först går Ditt ombud igenom grunderna för Din stämning. Därefter får motparten anföra sina skäl till sin ståndpunkt. Därefter vidtar vittnesförhören. De inleds med att Ditt ombud förhör Dig och därefter förhörs Du av försäkringsbolaget.

Vittnesförhör

Därefter förhörs dina vittnen av Ditt ombud och sen av Din motpart.

Nästa steg är att försäkringsbolaget inkallar och förhör sina vittnen, alltså de som skall förstärka försäkringsbolagens argument för sin ståndpunkt. Dessa vittnen är nästan uteslutande samma försäkringsläkare gång efter annan. Det finns en liten grupp försäkringsläkare som utarbetat en stor rutin inom processrätt och de används i stort av alla försäkringsbolag. De vet hur de kan så tvivel i rätten kring dina egna läkares utlåtanden och eventuella vittnesmål. Ju starkare vittnen Du har och ju starkare sak Du har, desto fler försäkringsläkare riskera du att få emot dig och desto längre tid kan de ägna åt att "mala sönder" dina vittnens vittnesmål. Dekan "strö salt och tvivel" för att på så vis få rättvisans vågskål att väga jämt eller helst väga över till Din motparts favör.

Försäkringsbolagens ekonomiska maktställning

Som nämnts ovan har många som stämt sina försäkringsbolag erfarenheten att ju starkare vitten man än har så ser försäkringsbolagen till att ha dels fler så kallade sakkunnigvittnen (försäkringsläkare) dels med så höga titlar som möjligt. Dessa titlar kan ha en imponerande faktor på rätten, när de uttalar sig som sakkunnigvittnen. Enligt många har det varit slående att försäkringsbolaget, som ofta förhalar och försöker jämka dina läkares och ditt juridiska ombuds kostnadsersättningar, utan att knota tar in dyra vittnen i en rättsal och betalar dem med 4- 6.000 kronor för ett framträdande i rätten.

Juridiskt språkbruk

Det är därför av stor vikt att dina egna läkarvittnen förstår att det yrkesspråk de utövar i sin vanliga kliniska profession står sig slätt mot motpartens läkarvittnen som har erfarenhet av processjuridik. Retoriken har som alltid en stor betydelse även i en rättssal.

Min och andras erfarenhet är att dessa försäkringsläkare i stort pratar oavbrutet och mal och mal. Detta är troligen en väl genomtänkt retorisk taktik i rättssalen. Till saken kan också höra att eftersom försäkringsbolagens läkare är där i egenskap av att vara sakkunniga inom "försäkringsmedicin" så ställer det stora krav på Ditt ombud om denne skall kunna bemöta uppgifterna i sak eller ifrågasätta motpartens sakkunnigvittnen. Frågan är om inte Du behöver ha dina egna läkare närvarande under även under förhören med motpartens sakkunnigvittnen enligt principen om att en annan sakkunnig krävs för att "slå sönder" ett sakkunnigvittne.

Vi hävdar att det är nödvändigt av Tingsrätten att ta in ett oberoende sakkunnigvittne, eftersom det i regel alltid står uppfattning mot uppfattning hos läkarna. Eftersom försäkringsbolagens nuvarande taktik går ut på att ha en övervikt vad gäller antalet sakkunnigvittnen, ställer det stora krav på att Du själv har många specialister på Din sida.

Det Du saknar i antal specialister måste uppvägas av processkunnande och skicklighet i juridik i rättssalen, mao en erfaren processjurist.

Sammanfattning

 • Du bör ha specialister på Din sida inom varje medicinsk disciplin som Du har besvär inom, ex.vis neurolog, ortopedi osv.
 • Dessa bör ha elementära kunskaper i processteknik
 • Någon av dessa bör närvara under förhören med motpartens sakkunnigvittnen.
 • Rätten bör inkalla ett oberoende sakkunnigvittne.
 • Ditt ombud bör ha stor erfarenhet av processrätt och rättssalsretorik
 • De ekonomiska muskler som försäkringsbolagen besitter för att inkalla sina sakkunnigvittnen måste uppvägas av dels den ovanstående, dels ett stort mått av skicklighet hos Tingsrätten att bedriva "genomsyn" av motpartens taktik. Detta eftersom Du aldrig kan mobilisera det antal specialister som bolaget kan.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.