SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Försäkringsfall

Ordet eller begreppet försäkringsfall är centralt inom allt som har med försäkring att göra.

I snart sagt varje svenskt försäkringsvillkor används begreppet frekvent, såsom vid den tidpunkt då försäkringsgivarens ansvar inträder.

I den svenska lagen används begreppet försäkringsfall, liksom i svenska översättningar av gemenskapslagstiftning och EG-direktiv.

I Svenska Akademins Ordbok definieras försäkringsfall på följande vis:

FÖRSÄKRINGS-FALL. särsk. : eventualitet för vilken försäkring gäller. Då försäkringsfallet inträffar, utbetalas försäkrings­summan

Om vi tittar på ordet ur försäkringsgivarens perspektiv anses branschen att försäkringsfall inträder när försäkringsvillkoren anger och medger ersättning.

Min erfarenhet är att en övervägande majoritet av de vanliga svenska försäkringskunderna anser att begreppet försäkringsfall skall tolkas som när försäkringstagaren har anledning anta att försäkringsgivarens ansvar skall inträda.

Om vi utgår från att den senare tolkningen skulle gälla så skulle begreppet försäkringsfall harmonisera med praxis inom preskriptionsrätten vid personskada, där preskriptionstiden räknas från den tidpunkt när den skadade fick kännedom om att fodringen kunde göras gällande.

Den senare tolkningen skulle också innebära att försäkringstagaren, konsumenten, skulle ha tolkningsföreträde om när försäkringsfall inträder.

Vem som har tolkningsföreträde när det gäller denna fråga är central, inte minst vid den allt mer betydelsefulla rättsskyddsförsäkringen.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.