SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] [ About WhiplashInfo ] [ Försäkring ] [ Juridik och Juristhjälp ] [ Läsvärt ] [ Om WhiplashInfo ] [ Skadereglering - Inledning ] [ Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] [ Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
About WhiplashInfo
Behöver Du hjälp?
Försäkring
Juridik och Juristhjälp
Läsvärt
Om WhiplashInfo
Skadereglering - Inledning
Whiplash - pisksnärt - nakkesleng
Övrigt på WhiplashInfo

Juridik

Under denna rubrik samlar jag juridiska frågor och juridiskt material  av intresse för personskadade i allmänhet och whiplash skadade i synnerhet.

Du kan följa länkarna nedan. De fungerar hierarkiskt. Du kan via dem söka dig djupt in i katalogen Juridik.

Personskadade eller sjuka kommer förr eller senare i kontakt med juridisk frågor, vare sig de vill eller inte, eller är medvetna om det eller inte.

Juridiken kommer in vid

 • skadereglering inom
  • det allmänna försäkringssystemet
   • sjukförsäkringen
   • sjukpension (förtidspension)*
   • arbetsskada
  • de privata försäkringsbolagen
 • samhällsstöd i olika former såsom
  • bostadsanpassning
  • LSS (Lagen om Särskilt Stöd)
  • handikappersättningar
  • anhörigstöd
  • bilstöd (handikappbil)
 • utformningen av läkarutlåtanden, intyg etc

Ett annat sätt att uttrycka det är att säga att juridiska frågor som den enskilde stöter på i samband med sjukdom och skada kan vara inom områdena (i bokstavsordning)

 • Civilrätt
 • Försäkringsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Personskaderätt
 • Skadeståndsrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Processrätt
 • Europarätt

Generellt sett kan man faktiskt säga att juridiska frågor kommer in i allt som har med vår vardag att göra - den dagen sjukdom, funktionshinder, arbetslöshet eller andra händelser inträffar som skiljer oss ifrån den fullt friske arbetande individen. Den dagen vi blir helt eller endast delvis beroende av vår omgivning, samhället eller andra för vår vardag och vår inkomst, kommer juridiken in i bilden.

Det kan därför vara av värde att ha lite elementär kännedom om juridik.

Under rubriken Juridik - alltså den här sidan - hittar du information och dokument som rör dessa frågor. Särskilt kan nämnas skadeståndsrätten och viktiga rättsfall.

En intressant sida är Reformer inom rättsväsendet som handlar om de senaste decenniets "reformer" (läs försämringar) inom rättsväsendet och vad det kan ha för inverkan på vår rättsäkerhet och rättstrygghet i Sverige.

Internationella åtaganden

En annan viktig del är den om de konventioner och internationella förpliktelser som Sverige iklätt sig och åtagit sig att följa. Du kan läsa mer om detta bl.a. på sidan Mänskliga rättigheter - bibliotek.

Den viktigaste är Europarätten, som gäller som lag i Sverige sedan vårt inträde i EU 1995.

Domstolsväsendets rättsinformation

Vägledande avgöranden (rättsfall)

På denna webbplats hittar du bl.a. vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten samt föreskrifter, remissyttranden och handböcker från Domstolsverket

Tyvärr slarvar en del domstolar med uppdateringen av denna webbplats. Om ni upptäcker sådant slarv - dra er inte för att klaga!

Handböcker

Domstolsverket (DV) har under ett stort antal år gett ut ett flertal handböcker som rör domstolarnas rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Avsikten med handböckerna är att de skall vara ett utbildnings- och informationsmaterial. De bidrar också till att arbetet vid domstolarna rationaliseras och till att tillämpningen av olika bestämmelser blir säkrare och enhetligare.

De handböcker som finns idag är Brottmål, Tvistemål, Rättshjälp, IM, Konkurs, Delgivning, Expedition Brottmål Tingsrätt, Expedition Tvistemål Tingsrätt, Expedition Hovrätt, Hyresnämnd, Miljödomstol och Ärende.

Till Domstolsverkets handböcker

Skadeståndsrätt

Efter trafikolyckor och arbetsskador skall ersättning regleras efter skadeståndsrättsliga principer. Det betyder att ersättningen skall utgå enligt skadeståndslagen.

Advokaten Mats Wikner har skrivit sidan Skadestånd vid personskada och tar där upp de regler som gäller.

Hjälp av och via intresseorganisationer

Jag önskar att de olika - och tyvärr splittrade - intresseorganisationer som skall företräda skadade, svårt sjuka och funktionshindrade kunde lära av det sätt som Lantbrukarnas Riksförbund - LRF - agerade och företrädde de skogsägare som drabbades av de svåra skogskadorna i januari 2005. Deras förmåga till stöd för sina medlemmar,  opinionstryck mot myndigheter, massmedia och politiker är hittills utan konkurrens, möjligen med undantag av den så kallade quer-rörelsen.

Se LRF och stormen 2005


* Jag har svårt med de nya begreppet sjukersättning i stället för sjukpension.


Hem ] [ "Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist" ] [ Att tänka på för den skadelidande ] [ Balans mellan tvistande parter ] [ Beslut bör ifrågasättas ] [ Beviskrav ] [ Bättre rik och frisk än fattig och sjuk ] [ Ett debattinlägg om handläggningstider.. ] [ Europeiska Unionen ] [ Försäkringsfall ] [ Förtroendet för domstolar ] [ Förvaltningsprocessen ] [ Förvaltningsrätt ] [ HSAN tillämpar redan ... ] [ Högsta domstolen år 2003 ] [ Intressanta domar ] [ Jäv, korruption, partisk, subjektiv ] [ Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare ] [ Mänskliga rättigheter - bibliotek ] [ Orsakssamband ] [ Preskription och prekriptionsregler ] [ Rättegången i tvistemål ] [ Rättsskydd eller Rättshjälp ] [ Rättstrygghet ] [ Sambandsbevisning ... ] [ Samhällets juridiska hjälp ] [ Skadestånd och skadestånd ] [ Till Svea hovrätt överklagade personskademål... ] [ Tvist ] [ Vägledande regler om god advokatsed ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.