SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Samhällsstöd

Inledning

FNs Standardregler

Europa konventionen om de mänskliga rättigheterna

Europarådet

Vår grundlag - regeringsformen

Nedskärningar i samhällsstödet

Studier, avhandlingar och annan litteratur

Förmåga till välfärd

Att leva med fysiskt funktionshinder- erfarenheter av rehabiliteringsprocessen, aktiviteter och delaktighet i dagligt liv.

Socialtjänstlagen följs inte för äldre och handikappade

Fattigdom

Länkar 

Inledning

Denna delen av WhiplashInfo ägnas åt olika former av samhällsstöd. Tonvikten ligger på konsumentskydd och olika samhällsstöd och resurser som riktas mot personskadade i allmänhet,  whiplash, nack- och rygg- samt andra trafikskadade i synnerhet, men även andra sjuka, skadade och handikappade kan finna något under denna rubrik.

Med samhällsstöd menar jag exempelvis

  • Den allmänna sjukförsäkringen

  • Sjukvård

  • Förtids- sjukpension inom dels det allmänna trygghetssystemet - AFP (Allmän Folkpension) ATP (Allmän Tilläggspension).

  • Lagstiftningen

  • Socialtjänstlagen

  • Andra lagbundna stöd och bistånd (ex.vis Bilstödsförordningen, LSS, LASS)

  • Avtalsförsäkringar - förmåner beslutade i avtal mellan arbetsmarknadens parter.

  • Kommunala stödformer

  • Hjälpmedel

Jag kommer även att diskutera, belysa och på annat sätt ta upp bakomliggande lagstiftning, tolkning av lagstiftning samt hur tillämpningen fungerar. Jag kommer också att titta på rättstillämpningen och praxis. 

FNs Standardregler

De internationella konventioner, reglementen och rekommendationer som Sverige anslutit sig till kommer också att beröras och exemplifieras. Det gäller bland annat FN:s Standardregler som handlar om handikappade och funktionshindrades rättigheter och villkor i samhället, samt EU:s olika skrivelser, reglementen och föreskrifter.

I de fall det offentliga inte fungerar i enlighet med gällande lag och rättstillämpningar kommer detta att belysas.

Europa konventionen om de mänskliga rättigheterna

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är grunden för våra mänskliga rättigheter. Den är svensk lag sedan vårt inträde i EU.

Europarådet

(ursäkta engelskan - men inget av det jag hittat är översatt till svenska!)

The Council of Europe is an intergovernmental organisation which aims:

·         to protect human rights, pluralist democracy and the rule of law;

·         to promote awareness and encourage the development of Europe's cultural identity and diversity;

·         to seek solutions to problems facing European society (discrimination against minorities, xenophobia, intolerance, environmental protection, human cloning, Aids, drugs, organised crime, etc.);

·         to help consolidate democratic stability in Europe by backing political, legislative and constitutional reform.

The Council of Europe should not be confused with the European Union. The two organisations are quite distinct. The 25 European Union states, however, are all members of the Council of Europe.

Om du är skadad eller har en vän eller anhörig som avlidit pga skada:

Se alldeles särskilt

Resolution (75)7, On Compensation for physical injury or death

Vår grundlag - regeringsformen

Jag rekommenderar att Du först läser utdraget ur Regeringsformen - vår grundlag. Utdraget är bara på tre textstycken - alltså bara några rader - men ack så väsentliga. 

Nedskärningar i samhällsstödet

Samhällsstödet till de som behöver hjälp har successivt skurits ned sedan 1980-talet. Nedskärningen har dels skett via lagstiftning, dels via förändringar i praxis. Sådana icke lagbundna förändringar sker genom

·         Riktlinjer och föreskrifter från ex.vis RFV - Riksförsäkringsverket.

·         Förändringar i förvaltningsdomstolarnas tolkningar av våra sociala rättigheter. Jmf ex.vis tolkningsförändring av begreppet "skälig levnadsnivå"

·         Ny lagstiftning (bl.a. sämre färdtjänst). 

RFV ändrar inte alltid sina riktlinjer och föreskrifter pga förändrad lagstiftning. Förändringar sker ofta av rent budgetmässiga skäl. Riksdagen behöver inte ändra lagstiftningen för att nå sitt mål om nedskärning av våra sociala förmåner - det räcker med att tilldela RFV mindre pengar i budgeten. Genom en minskning av   budgetutgifterna tvingas man till nedskärningar i förmånerna - ex.vis Handikappersättningen.

Studier, avhandlingar och annan litteratur

Förmåga till välfärd

Forskaren Jörgen Lundälv har gjort en omfattande och synnerligen läsvärd avhandling med titeln Förmåga till välfärd - trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring, Fischer & CO Sthlm 1998. Läs den! Den finns troligen hos RTP, annars har den ISBN 91-7054-8706. Jag har studerat den och är djupt imponerad av det arbete Jörgen Lundälv gjort. 

Att leva med fysiskt funktionshinder- erfarenheter av rehabiliteringsprocessen, aktiviteter och delaktighet i dagligt liv.

Omgivningen snarare än bakgrundsfaktorer och grad av funktionsnedsättning är av betydelse för funktionshindrades delaktighet i samhällslivet. Det framgår av den avhandling som Maria Larsson Lund försvarar vid Umeå universitet den 8 oktober 2004.

Avhandlingens titel är Living with physical disability - experiences of the rehabilitation process, occupations and participation in everyday life. Svensk titel: Att leva med fysiskt funktionshinder- erfarenheter av rehabiliteringsprocessen, aktiviteter och delaktighet i dagligt liv.

Läs mer

Socialtjänstlagen följs inte för äldre och handikappade

I socialtjänstlagen står att alla hjälpsökande ska få en individuell behovsbedömning, något som de flesta äldre och funktionshindrade inte får idag. De får istället anpassa sig efter utbudet – allt enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

Fattigdom

I Sverige är vi duktiga på att slåss för att minska fattigdomen - i andra länder. Vi är däremot rent ut dåliga på att minska den inhemska fattigdomen.

Läs mer...

Länkar

Nedan är länkar som leder dig vidare.

[Försäkringskassan]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.