SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Medicinskt sakkunniga år 2000

Med stöd av § 29 i Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar utser Regeringen sakkunniga:

29 § Regeringen får på begäran av allmän förvaltningsdomstol förordna särskilda sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen med utlåtanden.


Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Regeringen förordnar de i bilagan upptagna personerna att som särskilda sakkunniga gå de allmänna förvaltningsdomstolarna tillhanda med utlåtanden i medicinska frågor. (Utdrag ur Regeringsbeslut 5, 2000-12-31, Ju2000/5732 - näst senaste förordnandet)


Aktuella förordnanden gällande åren 2003-2003 (pdf-fil)


Mina (Tomas Alsbro) personliga kommentarer:

I Sverige utgår de flesta från att Regering och Riksdag är högste garant för etik, moral och opartiskhet när det bl.a. gäller rättsskipning och rättstillämpning. Förvaltningsdomstolar som behöver anlita sakkunnig måste kunna lita på att dessa är oberoende och inte har ekonomiska eller andra juridiska kopplingar till näringslivet. Detta är en självklarhet då lagstiftningen föreskriver förvaltningsdomstolarnas oberoende.

Lika självklart är det att en enskild sjuk eller skadad, som haft anledning att överklaga ett myndighetsbeslut, kan lita på att inkallade sakkunniga är utan potentiella bindningar eller jävsförhållanden. Så är det inte idag enligt min uppfattning.

När det gäller att utse sakkunniga finns så vitt jag kunnat utröna inga andra förbehåll än att de skall vara yrkeskunniga och väl betrodda inom sin medicinska disciplin.

Det finns inga krav på redogörelse över eventuella ekonomiska eller juridiska bindningar. I princip kan alltså en av Tobaksbolagets medicinska experter ( läkare) utses som sakkunnig i förvaltningsdomstolar.

Regering skickar en skrivelse till Socialstyrelsen om att man vill ha förslag på namn såsom medicinskt sakkunnig inom den och den disciplinen. Socialstyrelsen sänder sitt förslag och regeringen beslutar därefter.

Till saken hör att Socialstyrelsen - som utser Vetenskapligt råd - inte heller bryr sig om potentiella bindningar eller jävsförhållanden! Även de använder försäkringsläkare såsom förordnade i sitt Vetenskapliga råd!

I beslutet Ju2000/5732 återfanns minst två flitigt förekommande försäkringsläkare, docenten och neurologen Sebastian Conradi (ej att förväxla med den också flitige försäkringsläkaren ortopeden Patrik Conradi vid Norrtälje Sjukhus - släkt?) som även är anställd av Karolinska Sjukhusets neurologiska klinik, samt (fram till årsskiftet 2002/2003) även docenten Erland Lysell, Göteborg.

Om någon läsare träffat på någon annan av de sakkunniga i rollen som försäkringsläkare - vänligen kontakta mig!

Läs Socialstyrelsens "Hantering av jäv, bindningar och andra intressekonflikter när externa sakkunniga och experter anlitas"

Om Regeringen abdikerat från ansvaret att värna oberoendet hos sakkunniga - vem skall i stället iklä sig det ansvaret?

Problemet är likartat inom den medicinska litteraturen - det finns inga regler om några beroendedeklarationer eller referenser till källor inom medicinska läromedel. (Läs mer här...)

Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.