SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Patientskadenämnden

Denna text kommer från LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Patientskadenämnden ska avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen som hänskjutits till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. I sådant ärende får nämnden också yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande.

Nämnden får även avge rådgivande yttranden över ersättningsfall där skadan inträffat före patientskadelagens ikraftträdande och där fråga är om tillämpning av ersättningsbestämmelserna för patientförsäkring vid behandlingsskada.

Nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning.

Patientskadenämndens yttrande ska vara skriftligt och avges utan kostnad för skadelidande.

Patientskadenämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård. Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter.

Regeringen utser ordförande och fem andra ledamöter jämte ersättare för dessa. Försäkringsledamoten och ersättare för denne utses av Patientförsäkringsföreningen.

Arbetsordningen för patientskadenämnden fastställs av regeringen.

Jämför gärna med Trafikskadenämnden

Patientskadenämndens referatsamling

Sedan 1992 publiceras vissa avgöranden från Patientskadenämnden årligen i serien Rättsfall, Försäkring och Skadestånd (RFS), som ges ut av Sveriges Försäkringsförbund

Från olika håll, särskilt från de försäkringsbolag som reglerar patientskador, har det kommit önskemål om en snabbare och samlad publicering av intressanta avgöranden.

Patientskadenämnden ger därför ut en referatsamling av intressanta avgöranden gällande patientskadelagen, vilka hittills publicerats i RFS.

Denna referatsamling återgers nu även på denna webbplats och gäller avgöranden för tiden 1 jan 1998 - första halvåret 2003 

Källa: Patientskadenämnden

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.