SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rättsskydd

Riksdagen privatiserade 1997 den allmänna rättshjälpen och gjorde den subsidiär (att komma i andra hand) till det privata rättsskyddet.

Detta gjorde riksdagen under sken av att rättsskyddet skulle hålla minst samma kvalitet och vara i stort lika tillgänglig som den allmänna rättshjälpen varit.

Den egentliga anledningen var, som i så många andra fall, att riksdagen ville spara pengar.

I samband med nedmonteringen av den allmänna rättshjälpen hade riksdagens majoritet möjligheten att, via Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring, tillse att konsumenternas skydd stärktes till åtminstone den nivå som EU-lagstiftningen föreskrev i Europeiska Rådets direktiv 87/344/EEG. Lagstiftarna hade nästa chans att stärka rättshjälpen i samband med att Justitieutskottet behandlade betänkandet 2003/04:JuU14 - Processrättsliga frågor. Riksdagsmajoriteten struntade dock i detta.

Det har fått till följd att Europakommissionen hotat dra Sverige inför domstol då den står i strid med ett EU direktiv om rättsskyddsförsäkringar. Se mer via denna länk

Ombudskostnader utom rätta

Så sent som i Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU14, Processrättsliga frågor framgår att riksdagen tog för givet (förutsätter) att försäkringsbolagen skulle bära parternas kostnader för rättsligt biträde "utom rätta" (utanför domstolen, dvs innan formell rättslig tvist uppstått) vid reglering av trafikskador, bl.a. då funktionsnedsättingar efter whiplashtrauma.

Utdrag ur betänkandet, ur stycket ”Rättshjälp vid pisksnärtsskador”, följer nedan:

”Av 10 § första stycket 10 rättshjälpslagen framgår att rättshjälp inte får beviljas i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.

Enligt lagmotiven (prop. 1987/88:73 s. 28 f.) var ett huvudsakligt skäl för denna bestämmelse, som infördes år 1988, att det allmänna inte skulle behöva betala kostnader för sådant rättsligt bistånd som slutligen kom försäkringsbolagen till godo. Det rör sig här om tvister där det egentligen är försäkringsbolagen som berörs och inte de formella parterna. Regleringen innebär således att någon rättshjälp inte får beviljas så länge tvisten om trafikskadeersättning är utomprocessuell. Under detta skede förutsätts försäkringsbolagen bära parternas kostnader för rättsligt biträde."

Som framgår av de dokument som visas nedan är verkligheten en helt annan. Försäkringsbolagen tillämpar vad som närmast skulle kunna kallas godtycke när det gäller möjligheten till ersättning för ombudskostnader.

Jag skrev ett e-post till Finansinspektionen med anledning av alla påstötningar jag fick från trafikskadade och ombud som berättade om försäkringsbolagens allt hårdare attityd när det gäller att bevilja och kontrollera processen vid ombudskostnadsersättning:

Av Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU14, Processrättsliga frågor framgår att riksdagen tar för givet (de skriver "förutsätter") att försäkringsbolagen bär parternas kostnader för rättsligt biträde utom rätta vid reglering av trafikskador, bl.a. whiplash.

  1. Hur kontrollerar FI att så sker?

  2. Vilka krav ställer FI på bolagen i denna fråga?

Utdrag ur betänkandet, ur stycket ”Rättshjälp vid pisksnärtsskador” följer nedan:

”Av 10 § första stycket 10 rättshjälpslagen framgår att rättshjälp inte får beviljas i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.
Enligt lagmotiven (prop. 1987/88:73 s. 28 f.) var ett huvudsakligt skäl för denna bestämmelse, som infördes år 1988, att det allmänna inte skulle behöva betala kostnader för sådant rättsligt bistånd som slutligen kom försäkringsbolagen till godo. Det rör sig här om tvister där det egentligen är försäkringsbolagen som berörs och inte de formella parterna. Regleringen innebär således att någon rättshjälp inte får beviljas så länge tvisten om trafikskadeersättning är utomprocessuell. Under detta skede förutsätts försäkringsbolagen bära parternas kostnader för rättsligt biträde. ”

Finansinspektionen svarade mig den 27 janurai 2005. Du kan läsa det via denna länk (pdf-fil).


Advokatsamfundet gör en pudel

Jag hävdar att den svenska rättshjälpslagen från 1997 är ett brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 13.

Person- och trafikskadades har en utomordentligt svag rättsliga ställning. Försäkringsbranschen har, med regeringens tysta medgivande, successivt urholkat en skadads rättsliga ställning vid skaderegleringar och vid eventuella tvister mellan försäkringsgivare och försäkringstagare.

Den 13 oktober 2005 damp ett "Motiverat yttrande" ned på regeringens bord från EU kommission, där kommissionen hotade dra Sverige inför EG domstolen för fördragsbrott.

Det blev då uppenbart för mig att det fanns ett direktiv från Europeiska rådet som kraftigt skulle förstärka de skadades rättsliga ställning på bekostnad av försäkringsbranschens näst intill totala kontroll av motpartens - den skadades - bevisutredning och eventuella juridiska ombud.

Just detta reglerar det av regeringen mörkade direktivet. Jag tillskrev advokatsamfundet, finansinspektionen, Konsumenterna Försäkringsbyrå och regeringen för att bl.a. få deras kommentarer till direktivet. De som svarade skrev i stort sett "God dag yxskaft". 

Jag visste då att Advokatsamfundet hade delegater i försäkringsbranschens ombudskostnadsnämnd, samt satt i förhandlingar med Trygg-Hansa för att mildra konsekvenserna av Trygg-Hansas stentuffa villkor för ersättning till juridiska ombud. Till råga på allt var dessa delegater advokater som antingen endast arbetade åt försäkringsbranschen eller satt på dubbla stolar, och jobbade åt både försäkringsbranschen och skadade, som tvistade mot sitt försäkringsbolag. Det är i direkt strid mot Advokatsamfundets portalparagraf om dubbla lojaliteter.

Jag har fått tillgång till brev från Advokatsamfundet ställt till regeringen, där advokatsamfundet gör en pudel. Du kan läsa brevet via denna länk.

Enträgen vinner...

Tomas Alsbro, Whiplashinfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.