SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rättshjälpslagen gäller inte för de trafikskadade

Så här skrev departementschefen Laila Freivalds i sin proposition 1996/97:9 sid 91 (Rättshjälpslagen) under rubriken Skälen för regeringens förslag:

Ett annat försäkringsrelaterat undantag i rättshjälpslagen infördes år 1988. Det innebär att rättshjälp inte får beviljas i angelägenhet enligt trafikskadelagen eller rörande skadestånd som kan betalas från en föreliggande ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas om angelägenheten behandlas vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada (8 § första stycket 10 rättshjälpslagen). Anledningen till detta undantag är att försäkringsbolagen genom ett frivilligt åtagande normalt betalar den skadelidandes kostnader för juridiskt bistånd under skadereglering av personskada (min betoning).

Hon fortsätter på sidan 92:

Europarådets resolution (78) 8 om rättshjälp är allmänt hållen. Den innebär i stora drag att alla skall ha rätt till nödvändigt rättsligt bistånd vid förfaranden i domstol. Den del av kostnaden för det rättsliga biståndet som en rättssökande själv skall stå för får inte överstiga vad denne kan betala utan otillbörliga svårigheter (undue hardship). Staten skall enligt resolutionen ha ansvaret för finansieringen av rättshjälpen. Resolutionen bör naturligtvis beaktas vid utformningen av reglerna om rättshjälp. En regel som innebär att rättsskyddet skall utnyttjas i första hand medför enligt regeringens mening inte att finansieringen av rättshjälpen överlåts, utan att statens ansvar kommer in först när en försäkringslösning inte står den rättssökande till buds.

Frågan om juridiskt ombud togs även upp i Justitieutskottet behandlade betänkande 2003/04:JuU14 - Processrättsliga frågor.

Där togs bl.a. upp Rättshjälp rent allmänt och rättshjälp vid whiplash (pisksnärtskador). I beslutet återfinns en del mycket intressanta uttalanden, som torde få betydelse för skadade som är oense med motparten, dvs sitt eget försäkringsbolag.

"....... rättshjälp inte får beviljas så länge tvisten om trafikskadeersättning är utomprocessuell. Under detta skede förutsätts försäkringsbolagen bära parternas kostnader för rättsligt biträde."

"..... återstår för den skadelidande att väcka talan vid domstol. När ett skadeståndsärende gått så långt brukar försäkringsbolagen i allmänhet upphöra att ta ansvaret för den skadelidandes kostnader för förfarandet. Är saken anhängig vid domstol, bör därför den skadelidande ha möjligheter till rättshjälp"


Ja - vad säger man? Jag kan konstatera att många med mig inte delar regeringens syn på vare sig tolkningen av Europarådets Resolution eller den idag existerande vardagen för trafikskadade!

Hela grunden för den nya rättshjälpslagen från 1997 har fallit platt till marken eller den grå vardagsbetongen.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.