SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsläkare

Försäkringskassornas läkare

Försäkringsläkare ska finnas på varje försäkringskassa. I landet arbetar cirka 600 offentligt anställda och privatpraktiserande läkare som försäkringsläkare, alltifrån några timmar i veckan upp till halvtid.

Yrkeskåren har en facklig intresseförening inom Sveriges Läkarförbund, kallad Försäkringsläkarföreningen.

Försäkringsläkaren är tjänsteman på försäkringskassan och står därför under JO:s tillsyn. Eftersom han inte utför sjukvård i denna roll och inte tillåts träffa den försäkrade, tar varken Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upp frågor om försäkringsläkare. JO vägrar att granska försäkringsläkarens utlåtanden.

Försäkringsläkaren är enligt Försäkringskassans uppfattning juridiskt ansvarig för sina handlingar och utlåtanden.

Försäkringsläkare får inte träffa den försäkrade i samband med sina försäkringsmedicinska bedömningar. Om försäkringsläkaren träffade den försäkrade skulle försäkringsläkarens utlåtanden kunna bli föremål för granskning enligt Sjuk och Hälsovårdslagen, vilket man till varje pris vill undvika.

Man motiverar detta med att om försäkringsläkaren skulle träffa den försäkrade så skulle det kunna uppstå ett band mellan den försäkrade och läkaren. Läkarens påstådda objektivitet skulle då kunna påverkas. 

Huruvida försäkringsläkarens objektivet påverkas av det ekonomiska bandet till sin uppdragsgivare - Försäkringskassan eller det privata försäkringsbolaget - vill man inte diskutera.

Regeringen uppdrog den 20 december 2002 (i regleringsbrevet för budgetåret 2003) åt Socialstyrelsen att ”göra en översyn av sin roll beträffande tillsynen av de sakkunniga läkare som anlitas i försäkringsärenden” och ”att se över om det finns behov av att göra förändringar av det tillsynsansvar som gäller försäkringsläkarna vid försäkringskassan”. I detta sammanhang skulle ”också tillsynen över läkares utfärdande av intyg m.m. ses över”. Under utredningsarbetet skulle dessutom samråd ske med Finansinspektionen och Riksförsäkringsverket.

Läs rapporten (pdf-200Kb)


Försäkringsbolagens läkare

En annan och helt åtskild grupp av försäkringsläkare är de som arbetar på uppdrag av privata försäkringsbolag. Försäkringsbolagen är således deras uppdragsgivare och till dem står deras lojalitet.


Förvaltningsdomstolars sakkunnigläkare

Regeringen förordnar sakkunniga läkare till förvaltningsdomstolar.


Nämnders läkare

Regeringen förordnar sakkunniga läkare till nämndverksamheten.


Vilka är försäkringsläkarna?

Hjälp oss att hålla förteckningen över försäkringsläkare aktuell. Sänd in uppgifter om dem här.

Försäkringsläkare saknar förtroendekapital

Försäkringsläkarna saknar helt förtroendekapital bland skadade och sjuka, enligt några enkla webbfrågor på WhiplashInfo.

76 % har mycket svagt förtroende och 5 % ganska svagt förtroende.


Min uppfattning

Min uppfattning (så brukar försäkringsläkare säga!) är att försäkringsläkare är kända bland sjuka och skadade försäkringstagare för att, snart sagt utan undantag, ha avvikande uppfattning gentemot behandlande läkare - alldeles särskilt när det är frågan om orsakssamband. De sviker inte sin lojalitet gentemot sina uppdragsgivare och huvudmän.

Försäkringsläkarnas uppfattningar - som de normalt inte behöver ta vare sig medicinskt eller juridiskt ansvar för - stödjer oftast deras uppdragsgivares uppfattning om att sjukdomen/skadan inte är ersättningsgill enligt försäkringsvillkor.

Det är också av det skälet som sjuka och skadade har att välja på att acceptera 2-7% medicinsk invaliditet (hur skadade de än må vara) eller att ta den ekonomiska risken att stämma bolaget inför domstol.

Försäkringsläkarna kan (möjligen) gå med på att någon eller några procents kvarstående medicinsk invaliditet kan ha orsakssamband med det försäkringsfall som är aktuellt. De övriga kvarstående besvären - och alltid de som är dominerande - brukar enligt försäkringsläkare som regel ha annat konkurrerande orsakssamband (som då inte täcks av försäkringar).

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.