SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rehabilitering från tyst kunskap till profession

Del 1. Teori och metod i individinriktad rehabilitering

Del 2. Tyst kunskap och metodutveckling i ett handläggarperspektiv

Rehab - från tyst kunskap till profession Susanne Ekblad 2002, FK Stockholm FoU, ISSN 1103-5986, ISBN 91-89198-15-8, FK FoU rapport nr 39. Det går inte längre att beställa denna rapport. Försäkringskassan har lagt ned FoU enheten.

Förord

FoU-enheten på Försäkringskassan i Stockholms län arbetar aktivt i sökandet efter nya kunskaper i syfte att utveckla verksamheten och medarbetarnas kompetens.

I detta projekt är det rehabiliteringssamordnare Susanne Ekblad vid Citykontoret som tagit initiativ till projektet och som planerat och genomfört det.

Susanne Ekblad tar i föreliggande rapport upp ett mycket intressant och viktigt ämne, individinriktad rehabilitering ur ett handläggarperspektiv. Från flera håll i samhället ställs krav på att försäkringskassan måste arbeta mer effektivt och med högre kvalitet med samordnad rehabilitering för att komma till rätta med de ökande långtidssjukskrivningarna.

Rapporten, som håller en mycket hög kvalitet, kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till diskussionen om arbetssätt och arbetsmetoder när det gäller utvecklingen av rehabiliteringssamordnarrollen.

Den vetenskapliga granskningen av denna rapport har utförts av med.dr. Marianne Upmark.

Författaren står själv för innehållet i rapporten.

Annette Nordqvist

Tf enhetschef, FoU-enheten

Läsanvisningar

Inled gärna med att ta en titt på Innehållsförteckningen. Den ger tillsammans med författarens Sammanfattning en överblick över allt vad den här rapporten omfattar. I sammanfattningen återfinns även huvudsyfte och delsyften med rapporten.

FoU-enheten har i drygt ett år försett alla FoU-rapporter med läsanvisningar. Anledningen är att det finns specifika krav på vetenskapliga rapporter vad gäller innehåll och det gör dem ibland svåröverskådliga. Avsnitt om teorier, metoder och urval är exempel på sådant, som man ofta kan läsa senare eller hoppa över helt och hållet.

Syftet med föreliggande rapport är emellertid bland annat en ge­nomgång och beskrivning av olika teorier och metoder, varför det inte finns så mycket "överhoppningsbart", annat än möjligen bland de inledande sex avsnitten. Efter att ha fått en överblick, kan man därför läsa rapporten från början till slut. Den är mycket lättläst och speciella begrepp som tas upp, förklaras direkt i texten.

Textmaterialet i rapporten är omfattande, varför den har delats in i två delar. Del 1 presenterar och diskuterar olika teorier och meto­der inom rehabiliterings- och annan forskning. Del 2 behandlar re­habiliteringssamordnarens yrkesroll. Varje kapitel avslutas med en förteckning över Referenser och dessa finns sedan samlade för hela rapporten under Litteratur.

Rapporten avslutas med Slutdiskussion – förslag till förändringar

Anna-Lisa Regner Hultgren, FoU-enheten

Se innehållsförteckningen

Det går inte längre att beställa rapporten, eftersom Försäkringskassan lagt ned denna enhet.

Ändrad: 2011-04-07

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.