SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Finansdepartementet

Pressmeddelande

2002-06-27

Maja Nilsson
Pressekreterare
08-405 16 25
070-586 59 90

Anders Domert
Rättssakkunnig
08-405 16 59

www.finans.regeringen.se

 

Ringholm: Försäkringsbolagens handläggningstider vid trafikskador måste kortas

Regeringen har idag gett Finansinspektionen i uppdrag att följa upp försäkringsbolagens skadereglering vad gäller trafikskadade. I denna grupp ingår bland annat en stor andel pisksnärtskadade.

– Försäkringsbolagens handläggningstider för att reglera trafikskador är fortfarande för långa. Detta medför ofta mycket tragiska konsekvenser för pisksnärtskadade och andra drabbade. Det är inte acceptabelt. Det behövs ökad press på bolagen att korta handläggningstiderna, säger finansminister Bosse Ringholm.

I en rapport i december 1998 föreslog Finansinspektionen åtgärder för att förkorta försäkringsbolagens handläggningstider för trafikskador. Förslagen innebar bland annat att bolagen skulle bedriva en aktivare skadereglering och offentliggöra sina handläggningstider.

Några av förslagen har genomförts. Regeringen kan emellertid konstatera att försäkringsbolagens handläggningstider fortfarande är långa. Finansinspektionen har därför i dag fått i uppdrag att följa upp rapporten från år 1998. Inspektionen ska redovisa hur försäkringsbolagens skadereglering har utvecklats sedan rapporten lämnades. Den ska ange om bolagen har vidtagit de åtgärder för en aktivare skadereglering som föreslogs i rapporten eller vidtagit andra åtgärder. Finansinspektionen ska också ange vad den gör inom ramen för sin löpande tillsyn över försäkringsbolagen för att se till att bolagens trafikskadereglering förbättras.

Finansinspektionen ska ange vilka åtgärder som kan behöva vidtas. I detta ligger även att överväga om åtgärder kan behövas för att öka sakkunnigläkarnas oberoende. Socialministern har dessutom aviserat att frågan om Socialstyrelsens tillsynsansvar för dessa läkare kommer att bli föremål för en översyn.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 januari 2003.

Läs hela uppdraget (Läses med pdf- version 5 eller högre, 31k  Your ALT-Text here )

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.