SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Riksdag & Regering

Under denna rubrik visas vad som händer inom riksdag och regering när det gäller frågor av betydelse för personskadade i allmänhet och trafikskadade i synnerhet.

Innehåll

Ersättningsrättsliga frågor

Ersättning för ideell skada

Samordning och regress.

Försäkringsrättsliga frågor

Tomas Alsbro kommenterar


Innan vi går djupare in på detta område rekommenderar jag läsning av följande dokument. Det kan sägas utgöra en plattform för var vi står idag.

Lagutskottets betänkande 2001/02:LU10 Ersättningsrättsliga frågor

Detta betänkande behandlade bl.a. Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor

Betänkandet till någonting. Samtliga motioner avslogs och Lagutskottet lämnade väsentliga frågor till Regeringen att behandla vidare.

Många delar av betänkandet - särskilt då de som berör trafikskador och Nämndverksamheten är mycket intressant läsning.

  • Bla kan man konstatera att RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade) inte anser att Trafikskadenämnden är ett problem för de skadade, till skillnad mot Finansinspektionens ståndpunkt.

  • Anmärkningsvärt och noterbart är att Konsumenternas Försäkringsbyrå inte känns vid några problem med försäkringsläkarna.


Propositionen 2000/01:68

Ersättning för ideell skada (-pdf fil)

Läs särskilt

  • § 8: Skadeprövningsnämndernas roll

  • Bilaga 3 angående de medicinska tabellverken.

  • Bilaga 6 och 7: Remissinstanser

  • Punkten 11.2: Förslag till ändring i Trafikskadelagen


Ju 1999:04 Personskadekommittén

SOU 2002:1 Samordning och regress. Ersättning vid personskada


Du hittar allt detta på WhiplashInfo


Tomas Alsbro kommenterar:

När jag studerat vad som hänt (eller snarare inte hänt) inom de olika utskotten som i demokratisk anda behandlat frågor som angår personskadades / trafikskadades situation så kan jag inte låta bli att förundras över att det snarare verkas som om utskottsmajoriteten inte vill att något skall hända.

Utredningar, studier och seriösa beredningar mynnar inte ut i någonting. Utskotten avslår närmast rutinmässigt motioner och förslag till förbättringar eller förändringar - i bland  med motivationen att de (utskottsmajoriteten) utgår från att regeringen skall göra något åt de konstaterade problemen. Jag frågar mig då vilket berättigande som utskottet de facto har?


Försäkringsrättsliga frågor

Lagutskottets betänkande 2002/2003 LU5

Lagutskottet svek de trafikskadade


 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.