SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Tema Invaliditetsintyg

Detta Tema handlar om invaliditetsintyg.

Invaliditetsintyg måste utfärdas för att bestämma av graden av medicinsk invaliditet, dvs graden av funktionsnedsättningar sett ur ett rent medicinskt perspektiv (bestående kroppsskada), till skillnad mot graden av ekonomisk invaliditet. (Ekonomisk invaliditet innebär att skadan medför bestående arbetsoförmåga ur ett inkomstmässigt perspektiv, vanligtvis att inkomstförmågan påverkats med minst hälften. Ofta krävs i försäkringsvillkoren också att den skadade beviljas förtidspension från försäkringskassan.)

Den medicinska invaliditetsgraden har (många gånger helt) avgörande betydelse för ersättningens storlek vid alla typer av olycksfallsförsäkringar (individuella-, kollektiva- och gruppförsäkringar) samt vid bl.a. lyte & menersättningar, anspänningar mm (se Trafikskadenämndens ersättningstabeller).  

Att utfärda ett invaliditetsintyg tar mycket tid i anspråk. Den som borde har bäst överblick över en skadad person i dessa sammanhang torde vara den behandlande primärvårdsläkaren, men de har oftast vare sig tid eller kunskap nog att utforma ett invaliditetsintyg så att det dels uppfyller de strikt försäkringsmedicinska kraven, dels de försäkringsjuridiska kraven (jag återkommer till detta begrepp i ett särskilt tema). Av bl.a. dessa skäl är den skadade så gott som helt beroende av privatpraktiserande läkare som dels arbetar med den aktuella skadetypen, dels är vana att skriva invaliditetsintyg.

Rör det sig om omfattande journaler, undersöknings- och utredningsresultat så är det inte ovanligt att det kan ta åtskilliga timmar för att inte säga en halv till en hel arbetsdag för en läkare att utforma och skriva ett invaliditetsintyg. Läkaren skall för det första skaffa sig tillgång till (samla in, bearbeta och systematisera) allt erforderligt underlag, undersöka den skadade och göra sina egna sammanställningar, och slutligen skriva själva intyget.

Försäkringsbolagen vill inte ersätta denna kostnad, trots att den är central och mycket viktig för den skadade och i stort är elementär för fastställande av ersättningens storlek från många försäkringar.

För att bestämma den medicinska invaliditeten används tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet – 1996. Tabellverket är sammanställt och utformat av försäkringsbranschen, med medicinsk hjälp av sina försäkringsläkare (de kallas sakkunniga i tabellverket). 1996 gjordes den senaste ändringen, vars konsekvens i huvudsak innebär en kraftig sänkning av ersättningen till dem som får bestående skador av whiplashtrauma. Branschen anser nu att den totala ersättningen för denna skadegrupp skall begränsas till maximalt 18% (se punkten 2.2 samt 2.2.1 i tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet – 1996).

I det nya tabellverket höjdes ersättningen för varje invaliditetsprocent men det gjordes en sänkning av invaliditetsgraderna så att en total invaliditet med flera skador inblandad aldrig kunde överstiga 100 % vilket det kunde i det gamla tabellverket eftersom man där summerade del invaliditeterna och på så vis kunde komma upp i invaliditeter över 100 %.

När det gäller skador vid whiplashtrauma enligt gamla tabellverket, gav det enligt moment 2.1.1.1 en invaliditet på 5-15 %. Till detta kunde det också vid whiplash enligt moment 2.2 tillkomma 5-10 % för medelsvåra smärttillstånd och /eller parestesier. Alltså en total invaliditet på 25 % för en whiplashskada.

I det nya tabellverket moment 2.2.1 har man tagit bort motsvarigheten om medelsvår smärta (som fanns i det gamla tabellverket). Istället ingår dessa moment i de 18 % som tabellverket anger för whiplash. En maximerad invaliditet för en whiplashskada i det nya tabellverket är 18 % och var alltså tidigare 25 % (15 +10) i det gamla tabellverket.

Enligt SOU 1995:33 framgår det också att omräkningen mellan tabellverken skall vara sådan att det nya tabellverkets invaliditetstabell motsvaras av en invaliditetsgrad om 1,45 i det gamla tabellverket. Alltså 18 % uppräknat med 1,45 blir 26,1 % vilket ligger nära de 25 % i gamla tabellverket.

Exempel på utformning av ett invaliditetsintyg

Invaliditetsintyg

Beställare: Om intyget avser en trafikolycka eller annan personskadad så är det lämpligt att ett juridiskt ombud (advokat) beställer intyget. Om ombudet är beställare så ökar möjligheten för den skadade att få kostnaden för intyget täckt via patientens rättskyddsförsäkring (se 7.4 Kostnader som ersätts i exemplet på rättsskyddsförsäkring). 

Patient: Namn och personnummer

Orsak till intyget: Se beställare

Eventuella skadedatum:

Skada/Primärt diagnosnummer: Exempelvis 91/ D 902/KEP

Undersökningsdatum:

Socialt

En beskrivning av patientens sociala status, dvs familjeförhållanden,  hobbys, intressen etc

Arbetsförhållanden

Kortfattat om patientens utbildning, yrke och/eller arbetsförhållanden

Tidigare sjukdomar

 

En beskrivning över tidigare sjukdomar.

Aktuella mediciner

 

Ange patientens aktuella mediciner

Aktuellt

 

Här ges en beskrivning över den skada/de skador som är den primära orsaken till detta intyg.

Denna beskrivning skall vara så utförlig som möjligt.

Subjektiva besvär

 

Här beskrivs de besvär som patienten beskriver sig uppleva

Dagliga olägenheter

 

Vilka problem i det dagliga livet upplever patienten

Sociala förluster

 

Ange patientens sociala nätverk och kontakter innan skadan/sjukdomen och beskriv de inskränkningar patienten tvingats till i detta avseende pga skadan.

Psykisk status

 

Beskriv hur du upplever patientens psykiska status.

Fysisk status

 

Ange de fynd du gjort vid din undersökning av patienten

Neurologisk status

 

Ange de fynd du gjort vid din undersökning av patienten

Bedömning

 

En skriver du en utförlig bedömning av patienten inkl funktions- och förmågebegränsning. Beskriv med vad och i vilken omfattning har patienten ett hjälpbehov i den dagliga livsföringen, samt om hjälpbehovet kan kopplas till funktions- och förmågebegränsningen.

Medicinskt underlag

 

Ange det underlag du haft tillgång till.

Utlåtande

 

Kortfattat utlåtande.

Exempel:

Med stöd av ovan angivna material samt undersökningar av patienten uttalar jag följande:

  • att patienten vid olyckstillfället den ...... ådragit sig skador i .....
  • att patientens beskrivning av sina symptom är väl förenliga med de objektiva undersökningsfynd som patienten uppvisar
  • att prognosen för utläkning är ......
  • att skadan innebär påtaglig anspänning för patienten
  • att patienten för överskådlig framtid är i behov av funktionsbevarande behandling för att ej försämras

Diagnos

 

Diagnos i klartext samt med diagnosnummer enligt ICD-10 eller DSM IV.

Exempel:

Posttraumatiskt cervikalsyndrom 847 A (whiplash trauma). The Quebec classification of WAD, grad 3.

Tomas Alsbro, Kenneth Leander, 2003

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.