SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Läkarutlåtanden och intyg i skadeärenden

  • Läkarintyg / utlåtanden

  • Orsakssamband

Läkares intyg underkänns ofta av försäkringsbranschen och väger lätt i eventuell försäkringstvist om sambandsfrågor.

Detta beror i stor utsträckning på att vanliga läkare ofta saknar erfarenhet om hur intyg skall utformas för att rätt kunna bedömas ur juridisk tolkning och synpunkt.

Läkarens språkbruk och vana att uttrycka sig ställer ofta till problem när journaler och intyg skall tolkas juridiskt. Det beror många faktorer, varar den viktigaste kanske är att medicin inte är en exakt vetenskap. Det betyder bland annat att det kan vara rent fel att vara kategorisk, entydig eller exakt.

En läkare som inte är juridiskt skolad, uttrycker sig ytterst sällan på ett sätt som accepteras av jurister som godtagbart i bevishänseende när det kommer till orsakssambandsproblem. En vanlig läkare kan sträcka sig till att säga att det torde finnas samband, att det kanske finns samband, eller att det är hans/hennes uppfattning/tolkning att det finns samband.

En försäkringsbolagsläkare är tränad i juridisk bevisföring. Denne säger att det med övervägande sannolikhet inte finns samband.

Hur rätt i sak en skadedrabbad än har - om journaler och intyg inte kan vägas juridiskt - så riskerar den skadedrabbade att förlora i sak vid tvist med försäkringsgivare. Försäkringsgivarnas sakkunnigläkare är mycket vana att formulera sig på ett sätt så att deras utlåtanden kan vägas juridiskt. 

Det är därför viktigt att skadade som vänder sig till sitt försäkringsbolag med skadeanspråk har läkare som kan utfärda intyg och uttrycka sig på ett sätt som kan ha tyngd även i juridisk mening. Försäkringsgivaren kommer att anlita sina egna försäkringsläkare, som kommer att leta efter alla upptänkliga möjligheter att finna skäl att rekommendera sin uppdragsgivare att avslå skadeanspråken. Dessa försäkringsläkare kommer då i sina bedömningar att uttrycka sig på ett försäkringsmedicinskt/juridiskt sätt som ger försäkringsbolagens jurister möjlighet att vägra ersättning.

Om den skadade då väljer att gå till domstol, så gäller de bevisregler som tillämpas inom personskaderätten. Där gäller det att göra klart för rätten att det är med klar mer sannolikt att skadan beror på en ersättningsbar händelse än motsatsen. Detta vet och kan försäkringsbolagens läkare.

Det är dock endast några få läkare utanför försäkringsbranschen som vet och kan detta.

Orsakssamband

Det i särklass mest förekommande argumentet för avslag på yrkade försäkringsersättningar är att orsakssamband saknas. Om en skadedrabbad nekas ersättning som han eller hon anser sig ha rätt till enligt försäkringsvillkoren, har den försäkrade - skadedrabbade - att driva sitt ersättningsanspråk vidare.

Läkarutlåtanden - exempel

Under denna sida kommer vi att samla exempel på läkarintyg och utlåtanden skrivna av försäkringsläkare och Trafikskadenämndens läkare. Vi kommer också att diskutera huruvida dessa försäkringsläkare behöver stå juridiskt ansvar för sina utlåtanden.

Exemplen kommer från skadedrabbade som "råkat" ut för dessa försäkringsläkare. Samtliga exempel är givetvis avidentifierade så att ingen skall kunna veta vem utlåtandet gäller.

Genom att publicera dessa exempel hoppas vi att åtminstone andra läkare och förhoppningsvis juridisk skolade läsare skall genomskåda vad som pågår inom försäkringsbranschen och Trafikskadenämnden.

En fråga till försäkringsbranschen:

Hur många försäkringsmedicinskt sakkunniga har rekryterats via annons eller öppet ansökningsförfarande?

Svaren kan sändas till WhiplashInfo

Referat av whiplash dom i Tingsrätten

Sambandsbevisning vid personskada, en uppsats av juristen Mikael Trogisch  


Om någon av läsarna vill bidra med exempel på intyg och utlåtanden från försäkringsläkare eller Trafik- eller Personskadenämnd: Skriv till WhiplashInfo.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.