SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Försäkringsläkaren Lars-Åke Broström
Experter och proffstyckare
Forskare som pratar strunt
Forskningsfusk
Fusk tystas ner
Kammarrätten i Stockholm bidrar till ...
Kan man lita på SBU
Läkarförbundets ovetenskap och beprövade politisering
Starka bevis - men för vad?
Vetenskap är inte bara statistik

Läkarförbundets ovetenskap och beprövade politisering

Läkarförbundet driver "sjukförsäkringspolitik". Det är knappast en politik för att slå vakt om patienternas rättigheter. Det skriver distriktsläkaren Bengt Järhult, Jönköping, och kräver att förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm gör avbön vid Riksstämman, som hålls i Stockholm den 3o oktober till den 2 november.

Författare: Bengt Järhult. Debattartikeln var ursprungligen publicerad i Dagens Medicin nr 46/2005. Publiceras med författarens medgivande.

Min fackordförande har blivit nasare i sjukskrivningsfrågor. På tankesmedjan SNS och på en mängd andra marknadsplatser ses Eva Nilsson Bågenholm. Men vad är det hon säljer? Och på vems mandat? Är hennes åsikter förenliga med "vetenskap och beprövad erfarenhet"?

Läkarförbundet driver "sjukförsäkringspolitik". Det är knappast en politik för att slå vakt om patienternas rättigheter. Almedalsveckans utspel från Läkarförbundet gick under temat "Ägnar sig sjukvården åt arbetsmarknadspolitik?"

Titeln och innehållet är ett exempel på det subversiva opinionsarbetet. Generaldirektör Anna Hedborg, som opportunt tagit till sig de nya föreställningarna om utnyttjande och fusk, folkpartiets ekonomiska talesperson, Karin Pilsäter, och så kallade liberala Dagens Nyheter med Hanne Kjöller utgjorde hjärntrusten - förutom förbundets företrädare.

Nu står Läkarförbundet för den mest rabiata försämringen av sjukersättningen.

Just från DN:s ledarsida har kampanjen mot de sjukskrivna och förtidspensionerade länge haft sin kärnkraft. En moraliserandets härdsmälta - att det är den sjukskrivnes fel, bristande ansvar och arbetsvilja samt släpphänta doktorer som förklarar ökningen av sjuktalen. Inte någon med ett annat perspektiv hade rum i panelen när Läkarförbundet omvandlar sin fackliga uppgift till systemförändrande politik.

Läkarförbundet har nu antagit sitt sjukskrivningspolitiska program. Där föreslås att de som varit sjukskrivna mer än ett år ska ha sänkt ersättning till drygt 6o procent. Det borgerliga blocket har enats om att efter en eventuell valseger inte röra nivåerna.

Nu står Läkarförbundet för den mest rabiata försämringen av sjukersättningen - med åtföljande vidgade sociala klyftor. Det är läkarnas företrädare som vill putta utmattade ensamstående kvinnor med barn och värkande muskulatur, en stor del av de långtidssjuka, de som redan tillhör låginkomstgruppen, ut i existensminimum.

Bågenholm höll den 3 oktober presskonferens tillsammans med representanter för Försäkringskassan (FK) - om de färre sjukskrivningarna detta år. Av vilken anledning mitt fack sätter sig i knäet på FK framgick inte men gemensamt förklarar man i Dagens Medicin nr 40/05 att "det är attityderna som har förändrats"!

Bågenholm anser att det är fullt rimligt att halvera antalet sjukskrivningar till 2008. "Och det innebär ju i sig att den ena halvan inte uppfyller kraven för att uppbära full sjukpenning", slår hon fast i artikeln. Begrunda logiken! Om människor vid sjukdom genom FK:s vantolkning förnekas den rätt till försäkring de har, då kan man inte dra den slutsats som Bågenholm gör.

I Jönköping, och på många andra håll, ser läkare i dag hur sjuka människor med uppenbar arbetsoförmåga nekas hjälp - och tillika förnedras av ett samhällsorgan. FK:s beslut överklagas i logaritmisk ökning men fortfarande är det få som har råd, orkar eller av språk- eller utbildningsskäl kan. Detta är en uttalad klassfråga. Men i Länsrätten i Jönköping får nu 43 procent upprättelse! Att myndighetsbeslut, när de väl prövas rättsligt, till nästan hälften är felaktiga är oförenligt med ett demokratiskt rättsamhälle. FK i Jönköping aktar sig noga att till Kammarrätten överklaga dessa beslut. För då skulle prejudikat fastställas.

Som läkare ser jag därför gång på gång hur FK berövar människor den rätt de har, trots att FK redan fällts för sina felbedömningar i Länsrätten. Men man ändrar sig inte!

Några bevis för ett explosionsartat missutnyttjande har aldrig lagts fram.

På min vårdcentral har vi sett både suicidförsök och psykosgenombrott som direkt följd av FK:s oskickliga och inhumana beteende. För att inte tala om utslagningen av människor som borde ha fått FK:S hjälp med rehabilitering! Två anmälningar av FK i Jönköping, skrivna av läkare, har därför gått till jo.

Bågenholms ovetenskapliga utsagor om orsakerna till de mångåriga ökade och nu något minskade sjuktalen, och hennes illa dolda politiserande över huvudet på svenska läkarkåren, framstod klart ett par dagar efter jippot den 3 oktober.

Arbetslivsinstitutet lade då fram sin forskning om varför sjukfrånvaron ökat så kraftigt under de senaste tio åren. Det är inte attityderna utan strukturella orsaker, inte minst ett antal statliga beslut i bör jan av 9o-talet, som banade vägen för den ökade sjukfrånvaron, inte minst långtidsfrånvaron.

En strimma fusk har alltid funnits i välfärdssystemen, och finns för övrigt också i privata försäkringar. Några bevis för ett explosionsartat missutnyttjande har aldrig lagts fram. Jag förnekar inte att attityder till välfärdssystem finns som en komponent. Men Bågenholm lyfter utan dokumentation fram en delmängd som huvudorsak och berövar på kuppen människor sin trygghet vid arbetsoförmåga. Är det en läkaruppgift?

Nu bär det av till Riksstämman för Bågenholm, där det ska bli stort sjukskrivningssymposium

Ska man prata om förändrade attityder de senaste 10-15 åren, Bågenholms mantra, gäller det arbetsgivarna. Tidigare samhällskontrakt mellan staten och arbetsgivaren, där också FK hade en viktig roll, bröts på 9o-talet enligt forskarna. Ansvaret för rehabilitering flyttades till arbetsgivaren, som inte levt upp till åläggandet. Det är till del en fråga om vilja, en attityd, men har också andra orsaker. Det privata näringslivets ensidiga inriktning på produktivitet, utan att ta hänsyn till effekterna på människor, har dessutom på många håll blivit norm inom offentlig verksamhet, så kallad marknadsanpassning!

Nu bär det av till Riksstämman för Bågenholm, där det ska bli stort sjukskrivningssymposium. Jag förväntar mig att hon där:

  • Gör avbön för alla felaktiga åsikter hon spritt i läkarkårens namn.
  • Deklarerar att Läkarförbundet från och med nu ska stå på patienternas sida och inte längre ska använda facklig makt till nyliberal samhällsomvandling.
  • Redovisar vad som hänt alla människor som av FK på felaktiga grunder nekats sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabilitering.
  • Talar om hur många som har hamnat i utanförskap eller socialhjälpsberoende; hur stor del av kommunernas ökade kostnader som kan hänföras till FK:S rödljus.
  • Berättar hur många som har hänvisats till de arbetslösas skaror utan en realistisk chans att få arbete på grund av sina medicinska handikapp som inte godkänts av FK.
  • Försvarar sina medlemmar mot illa underbyggda påhopp från bland annat arbetslivsministern vad gäller släpphänt sjukskrivning.
  • Lovar att ta till vara sina medlemmars intressen, där konflikterna med FK blivit den kanske största negativa arbetsmiljöfrågan, åtminstone i primärvården.
Det är hög tid att Läkarförbundet slutar med sin ovetenskap och beprövade politisering!

Bengt Järhult är distriktsläkare vid vårdcentralerna i Ryd och Öxnehaga. Verksam vid primärvärdens FoU-enhet Jönköping.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.