”Tomten” Tonys Lilla Lathund

Handbok för skadedrabbade & deras anhöriga.

(Skapad av Tony (Alias ”Tomten” den: 2004-11-13)

Denna ”lilla lathund för skadedrabbade och dessa anhöriga” med dess innehåll skall

 endast ses som rekommendationer och dessa baseras uteslutande på egna och andras

sammanställda erfarenheter och kunskaper som förvärvats under åren skadedrabbad,

varje individ som använder sig av den ”lilla lathund” måste oavsett rekommendationer

även på egen hand se till att rådgöra med såväl medicinska som juridiska experter för

att få bästa tänkbara hjälp, Sedan kan författaren av denna ”Lilla lathund” eller inte heller WhiplashInfo:s ägare och/eller administrator ställas till ansvar för hur eller till

vad utomstående individer använder denna ”lilla lathund” till i det enskilda fallet.

 

 

20 viktiga punkter och tips till dem som har drabbats av fritidsskada/trafikskada/arbetsskada.

 


1. SE TILL ATT SNARAST MÖJLIGT få samtliga skador och symptom noggrant medicinskt dokumenterat, (även röntgen, t.ex. Magnetröntgen) detta gäller även om det uppstår komplikationer i efterhand (senare) t.ex. restsymptom, smärtor, följdskador/effekter etc. få även dessa restskador/följdskador medicinsk väldokumenterade. Vid läkarkontakt/kontakt sjukvården gällande dina skador efter den akuta sjukdomstiden se då till att ALLTID FÅ SAMTLIGA kvarvarande skador/symptom dokumenterade och att dessa skador och symptom är relaterade/förorsakade av trafikskada/arbetsskada som ni råkat ut för, Sedan skall du INTE bara nöja dig med vad din behandlande "husläkare" säger, var inte rädd för att kräva en remiss till specialistläkare för ytterligare bedömningar och utlåtanden av dina skador och symptom.


2. ANMÄL ALLTID OVILLKORLIGEN trafikskadan/arbetsskadan/färdolycksfallet till arbetsgivaren och till ditt fackförbund, Vid arbetsskada ska arbetsgivaren och ett fackombud medverka vid upprättandet av såväl en arbetsskadeanmälan och av en rehabiliteringsplan, detta ska sedan snarast möjligt skickas till försäkringskassan och till arbetsgivarens försäkringsbolag.

OBS: Spara ALLTID en kopia för egen del och för säkerhets skull.


3. SE TILL ATT ARBETSGIVAREN (bl.a. vid arbetsskada) ALLTID medverkar till att upprätta en skriftlig rehabiliteringsplan som även ska delges försäkringskassan, Du har vid upprättandet av rehabiliteringsplanen rätt att ha en facklig ombudsman/kvinna från ditt fackförbund med vid upprättandet av rehabiliteringsplanen som kan se till att allt går rätt till.


4. ANMÄL ALLTID TRAFIKSKADAN/ARBETSSKADAN TILL AFA, även vid så kallat färdolycksfall i arbetet ta även kontakt med arbetsgivarens försäkringsbolag (Vid arbetsskada), Vid fritidsskada utanför "ordinarie arbetstid" anmäl skadan till ditt försäkringsbolag och kolla igenom alla dina familjemedlemmars försäkringar då man kan ha rätt till ersättning från flera olika försäkringar genom att man är s.k. "medförsäkrad”.


5. ANMÄL ALLTID TRAFIKSKADAN/ARBETSSKADAN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN, (Gäller både vid arbetsskada, färdolycksfall och fritidsskada.) Du hittar anmälningsblanketter under punkt 19. Man skall till anmälan bifoga medicinska läkarutlåtanden som styrker och beskriver skadan/skadorna och händelseförloppet som förorsakade olyckan/skadan.


6. MEDDELA ALLTID TRAFIKSKADAN/ARBETSSKADAN TILL DITT FACKFÖRBUND detta p.g.a. att du även kan ha rätt till olika ersättningar och hjälp från facket genom bl.a. försäkringar i kollektivavtalet och dess olika medlemsförsäkringar. (Se även punkt: 4)


7. KONTAKTA/ANLITA ALLTID EN KOMPETENT OCH ERFAREN ADVOKAT.

Kontakta alltid en advokat som är kunnig och erfaren inom bl.a. trafikskaderätt personskaderätt och skadeståndsrätt... (Detta ska Försäkringsbolaget ovillkorligen bekosta, Som skadedrabbad ska du INTE betala ett dugg för denna hjälp.)


8. SKRIV ALDRIG UNDER EN FULLMAKT TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGET.

Oavsett vad försäkringsbolaget säger och/eller kommer med för "hotfulla" påtryckningar? Hänvisa då till din advokat (som du förhoppningsvis har hunnit anlita). Om du ändå råkat skriva under en fullmakt till F-bolaget bör du OMGÅENDE återkalla denna från F-bolaget både i original + eventuella kopior på fullmakten som Försäkringsbolaget kan tänkas ha. Tala med din advokat om detta för det är din advokat som skall ha en fullmakt och INTE försäkringsbolaget.

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) avråder bestämt från användandet av generella fullmakter. Orsaken är den att journaler som förts i hälso- och sjukvårdssyfte kan innehålla omfattande och integritetskänslig information som likväl saknar betydelse ur försäkringssynpunkt samt att journaler och material som förvaras hos försäkringsbolag inte omfattas av sekretesslagen. Läs mera på följande länk: Försäkringsbolagens Journalhantering


9. SPARA SAMTLIGA KVITTON FÖR ALLA UTLÄGG/MERKOSTNADER.

Detta gäller ALLA utlägg, t.ex. merkostnader och utlägg för sjukvård, behandlingar/sjukgymnastik,

såsom exempelvis läkemedel/mediciner som du har behövt under skadeperioden och som har samband med din trafikskada/arbetsskada/fritidsskada.


10. BEGÄR ALLTID SKRIFTLIGT PÅ ALLT SOM SÄGS/BESLUTAS/UTLOVAS.

Detta gäller oavsett om det är från t.ex. Försäkringsbolaget eller från Försäkringskassa, m.fl. berörda/inblandade myndigheter/företag etc. Du skall under INGA förutsättningar acceptera muntliga löften, detta då det vid eventuell tvist kan bli svårt att bevisa vad som lovats.


11. ACCEPTERA ALDRIG ALLT FÖR SNABBA/TIDIGA SLUTREGLERINGAR.

Man skall aldrig förhasta sig i ett skadeärende och man skall inte acceptera eller skriva under utfästelser och eller uppgörelser med försäkringsbolaget. I allt för många fall lockar bolagen med allt för snabba avslut av skadeärenden. Man skall ALLTID rådgöra med sin advokat innan man beslutar sig för något och innan man accepterar några som helst erbjudanden från försäkringsbolaget, oavsett om det gäller ersättningar eller erbjudande/förslag om procentuell invaliditetsgrad. Prata ALLTID med din advokat först oavsett hur frestande försäkringsbolagets erbjudanden än är.


12. SKICKA ALLTID IN FÖRNYADE LÄKARINTYG TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGET.

Detta bör man göra minst en gång/år och det räcker oftast med ett helt vanligt läkarintyg från behandlande husläkare där läkaren styrker att man fortfarande är sjukskriven, etc. p.g.a. aktuella skador och symptom och funktionshinder som du drabbats av p.g.a. olyckan, Detta bör man som sagt göra minst en (1) gång/år så att försäkringsbolaget inte får minsta lilla anledning att göra ett allt för snabbt avslut av ditt skadeärende. (Prata med din advokat om detta).


13. SE ALLTID TILL ATT UPPDATERAD DIG OM DITT LÖNELÄGE.

Detta oavsett om du har blivit långtidssjukskriven med sjukersättning + eventuell livränta p.g.a. dina skador etc. Du skall trots detta hålla dig underrättad om löneläget för just din yrkesgrupp och även ta in aktuella eller uppdaterade löneintyg från din arbetsgivare. Meddela sedan försäkringskassan och försäkringsbolag om din rätt till ny årsinkomst (minst 1 gång/år) så du får RÄTT ersättningar så som t.ex. sjukersättning och livränta.


14. ÄR DU MISSNÖJD MED DIN ADVOKATS INSATSER KRING DITT SKADEÄRENDE?

Begär då först ett möte/samtal med din nuvarande advokat och kräv en förklaring och redovisning av advokatens insatser gällande ditt skadeärende, om inget sker trots detta så kan du försöka begära ett byte av ditt juridiska ombud, Om du beviljas byte av juridiskt ombud så KAN du i de fall där ditt ärende kanske har några år "på nacken" och innehåller ett lite mer omfattande inläsningsmaterial så kan du behöva bli tvungen att erlägga en så kallad inläsningskostnad till den nya advokaten, vad denna kostnad är varierar mellan olika advokatfirmor, ibland så kan advokatbyrån vara bussiga och bjuder på detta, men ibland kan det i vissa fall bli tal om en "symbolisk kostnad" men ibland om ärendet är oerhört omfattande med oerhört många år "på nacken" kan det bli tal om timdebitering" beroende på hur många timmar det tar för nya advokaten att läsa in sig i ärendet.


15. ÄR DU MISSNÖJD MED FÖRSÄKRINGSBOLAGETS BEDÖMNING AV SKADEÄRENDET?

Då kan du begära att ditt ärende hänskjuts till TSN (Trafikskadenämnden), Om din invaliditetsgrad uppgår från 1-9 % så måste du själv skriftligen på egen hand eller via din advokat begära hos försäkringsbolaget att ditt ärende hänskjuts till TSN (Trafikskadenämnden) för bedömning, MEN om din invaliditetsgrad är 10 % eller högre så är det försäkringsbolagets skyldighet att hänskjuta ditt ärende till TSN, Oavsett invaliditetsgrad så skall försäkringsbolaget sammanställa ett slutligt "skadereglerings-PM" som sedan du och din advokat först skall beredas möjlighet att kommentera och lägga fram era synpunkter och yrkanden, sedan när detta är gjort så skall försäkringsbolaget sända ärendet för prövning hos TSN (Trafikskadenämnden).

Om man inte är nöjd med bedömningen från försäkringsbolag eller TSN kan man välja att stämma försäkringsbolaget direkt i allmän domstol (Tingsrätten), MEN detta medföra oerhört stora risker då man kan bli tvungen att betala även motpartens rättegångskostnader OM man förlorar, vilket då kan leda till ekonomisk katastrof, Men möjligheten finns trots allt att man KAN stämma försäkringsbolaget, men man måste alltid bedöma riskerna och konsekvenserna i förhållande till vad man har att vinna, eller förlora på att stämma försäkringsbolaget, Prata med din advokat.


16. BEGÄR ATT FÅ ORDENTLIG FÖRSÄKRINGSMEDICINSK INVALIDITETSUTREDNING.

(Med detta menas att man skall ordna med ett invaliditetsintyg) Detta görs vanligtvis ca 1-1½ år efter skadehändelsen (Datum för skadeanmälan), Det är försäkringsbolagets skyldighet att bekosta detta med invaliditetsutredningen och invaliditetsintyget, ersättningen för dessa utlåtanden varierar från F-bolag till F-bolag, Det behöver inte vara någon speciell läkare som utfärdar ett invaliditetsintyg, MEN att tänka på är att ett invaliditetsutlåtande får större juridisk genomslagskraft och hållbarhet vid en slutreglering av skadeärendet om detta är utfärdat av någon/några specialistläkare med "höga fina titlar" t.ex. Professor eller docent inom neurologi och/eller ortopedi eller allra helst ett utlåtande från både en professor eller docent inom neurologi/neurokirurgi och en professor eller docent inom ortopedi.


17. SÄG ALDRIG UPP DIG FRÅN ANSTÄLLNINGEN UNDER PÅGÅENDE SKADEREGLERING.

Det är inte förens Försäkringskassan har avgjort ditt ärende i Socialförsäkringsnämnden och när det kan bli tal om stationär sjukersättning och livränta etc. istället för den tidsbegränsade sjukersättningen etc. och när sedan ens skadeärende mer eller mindre är färdigutrett även då hos Försäkringsbolaget, det är då det kan bli dags att gå med på en uppsägning från arbetsgivaren om det är fastställt och färdigutrett att du inte kommer att klara av att återgå till ditt arbete/tjänsts etc. och vid en sådan förhandling skall ALLTID ens fackliga företrädare närvara.


18. TÄNK PÅ ATT DU HAR ÄVEN RÄTT TILL SEMESTERLÖN FRÅN DIN ARBETSGIVARE.

Detta är en sak som man bör tänka på också, speciellt vid arbetsskada och är det som så att man har en anställning och drabbas av en arbetsskada eller färdolycksfall i arbetet så har man har rätt att få ut sin ordinarie semesterlön trots att man är långtidssjukskriven, Man har då rätt att få dels ordinarie semesterlön för intjänandeåret som är vid olyckstillfället samt även för de två (2) påföljande åren därefter, Detta innebär m.a.o. att man har rätt till semesterlön för år 1 (skadeåret) samt påföljande år 2 och slutligen för år 3 och man har då rätt att få ut RÄTT semesterlön baserat på vad man SKULLE ha tjänat under dessa tre aktuella år för semesterlönen.


19. HÄR KOMMER NÅGRA MYCKET BRA LÄNKAR TILL YTTERLIGARE INFORMATION:

– Läs mera om vad som menas med Whiplash.

http://www.whiplashinfo.se/whiplash.htm

 

– Att tänka på för den skadelidande/skadedrabbade:
http://www.whiplashinfo.se/juridik/att_tanka_pa_for_den_skadelidand.htm


– Angående utfärdande av olika slags läkarintyg/medicinska utlåtanden:
http://www.whiplashinfo.se/Skadereglering/lakarintyg.htm


– En annan lathund för intygsskrivande läkare gällande invaliditetsintyg:
http://www.whiplashinfo.se/lakare/lathund_vid_intygsskrivande.htm


– Trafikskadenämndens (TSN) tabellverk vid ersättningar vid skada:
http://www.trafikskadenamnden.com/ovrigt.htm


– Gradering vid medicinsk invaliditet enligt 1996 års tabell:
http://www.whiplashinfo.se/Skadereglering/medicinsk_invaliditet.htm


– Här finns tips om en del advokater som bl.a. hjälper trafikskadade:
http://www.whiplashinfo.se/advokat/advokater.htm


– Anmälningsblankett Arbetsskada skall skickas till Försäkringskassan:
http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/9210.pdf

– Ansökningsblankett ersättning vid arbetsskada skickas till Försäkringskassan:
http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/5002.pdf


– Ansökningsblankett Handikappersättning skickas till Försäkringskassan:
http://www.fk.se/pdf-blankett/rfv3070.pdf


– Ansökningsblankett Arbetshjälpmedel skickas till Försäkringskassan:
http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/7545.pdf


– Ansökningsblankett Rehabiliteringsutredning skickas till Försäkringskassan:
http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/6636.pdf


– Ansökan om tidsbegränsad sjukersättning skickas till Försäkringskassan:
http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/3030.pdf


Utöver skadeanmälan till arbetsgivare och Försäkringskassan skall man även sända in en arbetsskadeanmälan till AFA, Men sedan skall man vara medveten om att när det gäller AFA så måste man tyvärr själv skriftligen begära att få ut ersättning från AFA trots att man skickat in både anmälan om arbetsskada + läkarutlåtande. Begäran om utbetalning av t.ex. TFA och AGS ersättning et. görs skriftligen till AFA där man begär att de med hänvisning till inskickad arbetsskadeanmälan omgående reglerar ersättningar t.ex. vad gäller TFA och senare framöver även AGS-ersättning och ev. övriga ersättningar som du kan vara berättigad till.

– Anmälningsblankett Arbetsskada till AFA (Anställda kommunal, landsting + privata sektorn)

http://www.afa.se/upload/Blanketter/F7007.pdf


– Anmälningsblankett Arbetsskada till AFA: (Anställda inom Statliga sektorn)

http://www.afa.se/upload/Blanketter/F7099.pdf

 

Flera mycket nyttiga länkar som är av värde att läsa:

 

– Publikation om Whiplashskador – Patofysiologi:

http://www.whiplashinfo.se/publikationer/degenerativa_nacken/kap2/patofysiologi.htm

 

– Skadepanorama efter pisksnärtskada (Whiplashskada)

http://www.whiplashinfo.se/publikationer/gerdle-levander/skadepanorama.htm

 

– Whiplash syndrom (Grupper av symptom hänförliga till Whiplash)

http://www.whiplashinfo.se/whiplash/idrott_o_whiplash/whiplash_syndrom_karta.htm

 

– Förklaringar och information om skadereglering:

http://www.whiplashinfo.se/Skadereglering/skadereglering.html 

 

– Preskriptionsregler vid skada:

http://www.whiplashinfo.se/juridik/preskription/preskription.htm

 

– Att anlita ett juridiskt ombud vid personskada:

http://www.whiplashinfo.se/advokat/att_anlita_juridiskt_ombud.htm

 

– Försäkringsjuridisk översikt:

http://www.whiplashinfo.se/juridik/forsakringsjuridik.htm

 

– Skadestånd vid personskada:

http://www.whiplashinfo.se/juridik/skadestand/skadestand_vid_personskada.htm

 

– Sambandsbevisning i personskademål:

http://www.whiplashinfo.se/juridik/sambandsbevisning_i_personskadem.htm

 

– Information om olika samhällstöttamde insatser:

http://www.whiplashinfo.se/samhallsstod/samhallsstod.htm

 

– Dr. Jostein Kråkenes – Norge: (Angående diagnostik av bl.a. Whiplashskador)

http://www.uib.no/info/dr_grad/2004/kraakenes.htm

 

– Dr. Abbas Montazem – Tyskland: (Angående diagnostik av Whiplash och olika behandlingar)

http://www.montazem.de/

 

– Dr. E Volle – Tyskland: (Angående diagnostik av bl.a. Whiplashskador)

http://www.dr-volle.de/

 

– Dr. Åke Nyström – USA: (Angående Whiplashskador och behandling - Triggerpunktskirurgi)

http://www.unmc.edu/plasticsurgery/New_Web_Pages/nystrom.htm

 

– Vårdprogrammet för Whiplashskadade:

http://www1.vgregion.se/whiplash/

 

– Riksförsäkringsverkets olika vägledningar:

http://www.rfv.se/publi/vgl/index.htm

 

– Svenska Advokatsamfundet:

http://www.advokatsamfundet.se/customer/index.asp

 

– Handbok för Hälso- & Sjukvården:

http://www.infomedica.se/handboken/default.htm

 

– Handikappombudsmannen:

http://www.ho.se/start.asp?sida=

 

– Internmedicins webbsida om ICD-10 koder: 

http://www.internetmedicin.se/icd/

 

– Finns det interaktion mellan läkemedel:

http://drugdb.janusinfo.org/ddb/interactions/

 

– Whiplashkommissionens hemsida:

http://www.whiplashkommissionen.org/frame_ie.html

 

– Alfta Rehab Center AB.

http://www.alftarehab.se

 

– Mälargården Rehab Center:

http://www.malargarden.a.se/

 

– Hälso- & sjukvården s ansvarsnämnd HSAN: 

http://www.hsan.se/

 

– Varsam (Hjälpmedelsprodukter)

http://www.varsam.se/shop/

 

– Tempur AB (Madrasser, sängar och kuddar etc.)

http://www.tempur.se/page870.asp

 

– Hjälpmedelsinstitutets hemsida:

http://www.hi.se/

 

 – Rehabshop (Hjälpmedelsprodukter)

http://www.rehabshop.se/frameset.htm

 


 

 

20. ETT PAR SLUTLIGA GODA RÅD SOM MAN MÅSTE HA EN STOR PORTION UTAV:
- "EN ÄNGELS FINA OÄNDLIGT STORA TÅLAMOD".
- "EN TIGERS AGGRESSIVA & TUFFA KAMPVILJA”.
- "EN ELEFANTS STORA STYRKA & UTHÅLLIGHET".
- "EN ÅSNAS GEDIGNA & CHARMIGA ENVISHET".


Det är även oerhört viktigt att man får stöd och hjälp av förstående anhöriga/familjemedlemmar

och av omgivningen, Övriga VIKTIGA FAKTORER för att man som skadedrabbad skall orka med kampen mot såväl sjukvården, myndigheter och mot försäkringsbolag är att man vet med sig att man har respekt, förståelse och ömsesidig kärlek och trygghet från sina närmaste anhöriga.

Sen måste man ha i åtanken att dessa ovanstående 20 punkter i denna "lilla lathund" inte är helt till fullo komplett, då det även för mig är svårt att hålla reda på precis alla regler och tips.

Det finns säkert en hel del övriga saker och även punkter som jag inte har fått med och som skulle kunna tillföras denna "lilla lathund" som gör den än mer komplett, därför kommer med största sannolikhet denna ”Lilla Lathunden” att tidvis fyllas på med ännu flera punkter, så man måste se till att hålla sig uppdaterad med den senaste versionen av denna ”Lilla Lathund". Man måste även ha i åtanken både lagar och regelverk ändras och varierar och det tillkommer och ändras olika regler och lagar beroende på vad det gäller för slags skadeärende, beroende på om det är en arbetsskada, trafikskada, färdolycksfall eller fritidsskada, sen så är det även som så att lagar och regler ändras, så dessa ovanstående 20 punkterna i den "lilla lathunden" skall endast ses som råd/rekommendationer och som "tips", men håll dig ALLTID uppdaterad om aktuella lagar och regler etc. som kan tänkas gälla i ditt specifika skadeärende, men länkarna till de olika anmälningsblanketterna är dock aktuella.


EN PÅMINNELSE: SE TILL ATT SPARA ALLA KOPIOR SOM RÖR AKTUELLT SKADEÄRENDE.

Det gäller speciellt kopior på medicinska journaler, - läkarutlåtanden och medicinska bedömningar, - invaliditetsutlåtanden, - Beslut från både Försäkringskassan och försäkringsbolaget, - Spara ALLA kvitton på utlägg du haft och som har ett direkt/indirekt samband med skadeärendet.

 

NÅGRA LÄSVÄRDA TIPS OM MYCKET BRA BÖCKER, Dessa böcker rekommenderar jag VARMT för både skadedrabbade och kanske även för alla anhöriga och era vänner att läsa:
- Whiplashskada, handbok för skadade, anhöriga och personal. Författare: Gunilla Bring.
– Avhandlingen: Whiplashrelaterade skador och följdtillstånd... Författare: Gunilla Bring.
– När livet plötsligt tar en ny vändning. Författare: Helén Lindelöf.
– Stigfinnaren. Författare: Linda Rose och Ulf Orrenius
- Skadad i trafiken. Författare: Ola Schönning och Marie Svendelius.


Slutord:

Jag kan tillägga att denna lilla ”handbok” kan komma att kompletteras med tiden för att den skall vara aktuell och korrekt informativt innehåll och material som möjligt, så se till att ni håller er uppdaterad med den senaste versionen av denna handbok, i övrigt önskar jag att alla ni som tar del av ”Den Lilla Lathunden – Handbok för skadedrabbade och deras anhöriga” att ni med hjälp av bl.a. denna sammanställning av olika råd och tips etc. att ni nu får upplysningar som är tillräckligt för att ni skall kunna få styrkan och kunskapen om hur ni skall kunna gå vidare med erat skadeärende, jag önskar er lycka till med erat skadeärende.

Med vänlig hälsning: Tony. (Medlem i WhiplashInfo under pseudonymen: ”Tomten”)

 

(Kan tillägga att jag själv är skadedrabbad/arbetsskadad sedan många år tillbaka genom två svåra trafikolyckor som skedde i mitt arbete som busschaufför där jag drabbades av dels en mycket svårt Whiplashskada (WAD-3) men även av andra mångfacetterade skador av ortopedisk- och neurologisk karaktär som lett till att jag med största sannolikhet inte kommer att kunna återgå i arbetslivet igen. Det kan även tilläggas att en av anledningarna till att jag har haft oerhört ”bra flyt” i mina skadeärenden beror på att jag dels är oerhört ”stark och envis” och ALLTID sett till att få mina skador och symptom medicinskt dokumenterade samt att jag även har ett enormt stort stöd och hjälp och orubblig kärlek och tilltro av från min underbara fru och familj samt enorm hjälp av en av de mest kompetenta och erfarna advokaterna i Sverige.)

 

Denna ”Lilla Lathund – Handbok för skadedrabbade och dess anhöriga” har jag skapat som ett bidrag till alla er skadedrabbade och era anhöriga så att ni på ett överskådligt sätt skall kunna finna råd, tips och hjälp vid er skadereglering. Tipsen och råden i denna handbok bygger på egna erfarenheter och kunskap som jag inhämtat som medlem i whiplashskadeforumet www.whiplashinfo.se Jag vill rikta ett varmt tack till Tomas Alsbro som förestår och är skaparen av WhiplashInfo, och för att han gjort detta tillgängligt för alla oss skadedrabbade.