SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
EU Ombudsmannen kritiserar ministerrådet
Europeiska kommissionen frågar allmänheten
European Ministers of Justice:
Kommissionen ingriper mot svenska sista instanser
Kommissionen och svensk domstolspraxis
Ministerrrådet
Svar på öppen fråga
Recommendation No. R (93) 1
Explanatory Memorandum No.R(93)1
Resolution (75)7
Explanatory (75)7
Resolution (76) 5
Resolution (78) 8

EU Ombudsmannen kritiserar ministerrådet för bristande öppenhet

Europeiska ombudsmannen, Nikiforos Diamandouros, anser att rådets vägran att alltid sammanträda offentligt när det behandlar förslag till lagstiftning är ett fall av missförhållande i verksamheten. Ombudsmannen rekommenderar att rådet överväger sitt ställningstagande. För att sätta politisk kraft bakom rekommendationen kan även Europaparlamentet komma att anta den.

EU:s institutioner ska fatta beslut så öppet som möjligt. Det framgår av EU-fördraget. I sin arbetsordning har rådet emellertid begränsat öppenheten till den inledande och avslutande behandlingen av förslag till bindande regler som ska beslutas av rådet och Europaparlamentet gemensamt. Detta ställer sig ombudsmannen tveksam till. För även om rådet ska anta sin egen arbetsordning så anser ombudsmannen att det inte innebär att rådet efter eget skön kan avgöra i vilken utsträckning rådet ska vara öppet för allmänheten när det agerar som lagstiftare.

Att rådet argumenterat för att EU-fördragets skrivning om öppna beslut mer ska uppfattas som en programförklaring om en utveckling mot öppnare beslutsförfaranden, anser ombudsmannen inte är hållbart. Tvärtom menar han att rådet, genom att öka öppenheten i en ändring av arbetsordningen för fem år sedan, visat inte bara att öppenheten behöver öka utan också att det är möjligt. Ombudsmannen konstaterar att allt som krävs är att rådet ändrar sin arbetsordning.

Ombudsmannen har utrett rådets öppenhetsregler efter att en tysk Europaparlamentariker tillsammans med en tysk medborgare lämnat ett klagomål. Klagomålet hänvisade till fördraget om en konstitution för Europa där det heter att rådet ska sammanträda offentligt när det överlägger och röstar om utkast till lagstiftning. Eftersom fördraget inte har börjat gälla så har ombudsmannen i sin undersökning utgått från vad dagens fördrag säger. Även om det saknas så tydliga regler som i konstitutionen så anser ombudsmannen att rådets ovilja att ändra sin arbetsordning och rådets brist på giltiga motiv för att begränsa öppenheten, är ett exempel på missförhållande i institutionens verksamhet.

Ombudsmannens rapport om rådets öppenhet är lämnad till Europaparlamentet. Parlamentet kan nu välja att ansluta sig till ombudsmannens rekommendationer och därigenom sätta politiskt tryck på rådet.

Källa: EU-Upplysningen

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.