SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
EU Ombudsmannen kritiserar ministerrådet
Europeiska kommissionen frågar allmänheten
European Ministers of Justice:
Kommissionen ingriper mot svenska sista instanser
Kommissionen och svensk domstolspraxis
Ministerrrådet
Svar på öppen fråga
Recommendation No. R (93) 1
Explanatory Memorandum No.R(93)1
Resolution (75)7
Explanatory (75)7
Resolution (76) 5
Resolution (78) 8

Svar på öppen fråga från EU inför bildandet av

Byrån för fundamentala Rättigheter

Svaret är insänt på Engelska och är här översatt till svenska av författarna.

Översättning av uppropet till alla medlemsstater och dess invånare inför bildandet av

Byrån för fundamentala Rättigheter (Fundamental Rights Agency)

http://europa.eu.int/comm/employment_social/consultation_sv.html

========

Fråga1.  hur skall Byråns remitterande definieras för att för att garantera värdet för både EU:s Institutioner och medlemsstaterna i byråns operativa verksamhet?

Mitt Svar  på  fråga1.

Vilken byrå som helst som handlägger dessa frågor måste ha tillgång till representant(er) i berörd medlemsstat för att kunna fullfölja  sitt och Byråns  uppdrag inom skälig tid.

I annat fall tvingas befolkningen i Europa att vänta i åratal i Den Europeiska Domstolen för Mänskliga Rättigheter i berörds fall, med det idag befintliga antalet – över 75.000 fall kan inte den Domstolen själv besluta inom ”skälig tid” i enlighet med konventionen.

Förundersökningarna i dessa fall – kränkningar av Mänskliga Rättigheter - måste utredas i den stat som berörs av denna Byrå eller dess representant, och detta måste utföras av människor i samma medlemsland för att kunna utföra utredningen så nära offret som möjligt.

Berörd representant, måste tala det aktuella språket  lika väl som engelska och/eller franska, också ha god kännedom om lagstiftningen i aktuell stat, och befullmäktigas som ”ombud” genom fullmakt, för auktorisation i aktuellt fall.

Denna representant skall svara endast inför Byrån! Inte inför aktuell Stat!

Måste utbildas genom Europarådet, eller Europakommissionens organisation i berört land och måste erhålla någon sorts ”immunitet” i samma Stat.

Här bifogas dokument i ett fall, sänt till Europeiska Domstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg. Rätten har handlingarna skrivet på Svenska, Engelska och Franska. Fallet är – som vi förstår det – i riskzonen att borttas från handläggning eller förstöras!

Eu:s Fråga nr 2. 

Inom vilka områden skall Byrån vara verksam? Skall dessa områden definieras i relation till Unionens författning om de fundamentala rätigheterna och om så är fallet mot artikel eller kapitel? Borde vissa prioriteringar göras? Om så är fallet, hur? Hur kan vi garantera att den idag befintliga remissen från EUMC (rasism och främlingsskräck) är vidmakthållen och kan byggas ut? 

Svar på fråga 2.

Byrån måste vara verksam enligt författningen mot artikel i vilket kapitel som helst.

Orsaken härtill är att endast så är de Fundamentala Rättigheterna uppfyllda i enskilds fall - och garantin om de Mänskliga Rättigheterna är individuell!

Prioriteringarna måste vara individuella och inte berörd Stats! Detta för att vidmakthålla denna befintliga här nämnda remissen så är detta sätt  det enda att garantera det!

Eu:s Fråga nr 3.

3.Hur kan Byråns geografiska täckning bäst definieras, med i minnet i behåll att undvika överlappningar med befintliga organisationer och med beaktande av att Byrån måste kunna få  arbeta på det möjligast effektiva sättet?

Svar på fråga3:

Den geografiska täckningen måste vara just detta - geografiskt organiserad, följande den organisation som berörd stat har i sakfrågan!

Till exempel, när Social skyddsnätsfrågor handläggs, eller sakfrågor inom ex.vi. Försäkringskassan i Sverige, måste strukturen för Byrån och dess representanter organiseras i överensstämmelse med strukturen och anpassas till detta område!

Det finns ingen överlappning och i detta var det enda sättet att följa upp procedurerna i aktuellt fall. Det är troligen det enda sättet att vara verksam på möjligast effektiva sätt! Fallet kan då följas från start i vilken region som helst där så är nödvändigt.

Eu:s fråga nr 4.

Vilka uppgifter skulle ges till Byrån? Hur kan Byrån få in objektiva, tillförlitliga och jämförbara data på europeisk nivå? Hur kan man tillförsäkras samarbete med medlemsstaterna och Civila Samhällen för att få in denna information?

På vad sätt skall Byrån presentera sina slutsatser och rekommendationer? Hur skall Byråns arbete bli allmänt känt?

Svar på fråga 4:

I mina svar ovan är Byråns uppgifter givna, att erhålla objektiva  tillförlitliga och jämförbara data in på Europeisk nivå är bara möjligt genom representant i aktuell Stat, med eller utan samarbete med Staten i fråga men med idag befintlig Europeisk representation i varje Stat.

Varje material som representanter sänder måste vara det rätta att presenteras för byrån som underlag för slutsatser och rekommendationer!

Kunskapen om Byråns arbete måste spridas till Den Europeiska befolkningen genom varje tillgänglig kanal, i tidningar, i media och genom information spridd genom varje enskild medlemsstats Regerings försorg!

Detta är dock – i vilket fall som helst – inte problemet i Sverige så vitt vi kan se.

Eu:s fråga 5.

5. Hur kan en  meningsfull och effektiv dialog mellan befolkningen och  det civila samhället komma till stånd?

Svar på fråga 5:

Detta sätt är ett, vår dialog idag är nu etablerad, och vi har flera hem - sidor på Internet

Att sprida information på, idag är denna kanske den effektivaste just nu, och  möjligheten   att nå vilken individ som helst ökar ständigt i hela världen.

Även enskilds fall kan sändas till Byråns kännedom som vi här visat.

Eu:s fråga 6.

Hur kan ett när samarbete med andra rättsinnehavare tillgodoses, fördragsvis med Europarådet? Hur kan Byrån kapitalisera på erfarenhetsrikedomen i nationerna

Till skydd för  och främjande av fundamentala rättigheter och andra nationella byråer?

I uppföljande av bildandet av en Byrå, hur kan n det tilläggas värde av oberoende nationell experter?

Svar fråga 6:

Nära samarbete med andra - rättsinnehavare eller inte – kan bara uppnås inom Staten ifråga, och fördrags - vis bara på detta sätt som varande det snabbaste.

Till en början behöver Europarådet frivillighet från berörd befolkning,
för det andra kan fördelen med böter användas, på samma sätt som fackföreningar bötfäller arbetsgivare när dessa överträder fackliga lagar och regler, avtal o.s.v.
För det tredje, så är fördelen med att ge ekonomisk hjälp till de drabbade genom ny lagstiftning  (ex. vis. rättshjälp) en väg ut ur de ekonomiska problemen, och dess möjligheter måste förstärkas i vilken Stat som helst i Europa! Europarådet är redan oroat av dagen situation för dessa offer!

Efter att Byrån är skapas, så påvisar jag här, i detta mail – möjligheten till spridning i våra nationella nätverk, genom att visa Ert brev i detta. Samtliga adresser kan användas för att sprida Era frågor, de flesta förstår engelska men jag översätter dessa Era frågor till Svenska till deras förfogande. Detta är en väg. Media är en annan som tidigare sagts.

Eu: s fråga 7.

Vilka strukturer måste på plats för att garantera att Byrån kan var verksam på ett oberoende och effektivt sätt? Vem, skulle representera i Byråns styrelse? Skulle en rådgivande vetenskaplig kommitté  etableras?

Svar fråga 7.

Att ge Byrån den Status den måste ha för att vara verksam på ett oberoende och effektivt sätt, på vilket sätt detta kan uppnås är inte ett alltför stort problem med tanke på att såväl Europarådet och Europakommissionen också är oberoende. Detta måsta kunna garanteras genom någon sorts immunitet för representanter eller andra.

När det gäller att välja vem, är det nödvändigt att alla  Byråns  representanter  har detta skydd. I urvalsprocessen av dessa representanter måste dock åtskilliga aspekter beaktas,, kunskapen kring berörd Stat, dess lagstiftning, den utvalda representantens erfarenhet i sak.

I förlängningen av denna process ser jag ett behov av erfarenheter i berörd Stat och dess tillämpning av inblandad sak, till exempel får bara 4 av 1.000 fall prövningstillstånd i Regeringsrätten i sin sak.

En rådgivande vetenskaplig kommitté är en mycket  intressant tanke, medlemmar i denna måste hämtas från berörd Stat, i Sverige finns många organisationer som redan representerar kunskap och kapacitet i försvaret av Barnens rättigheter, här kan nämnas NKMR – Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter – Ruby Harrold Claesson- välkänd i såväl Strasbourg och Sverige som för det mesta för barnens talan.

I medicinska frågor finns Svenska Läkarföreningar som idag är starkt kritiska till Försäkringskassans åtgärder. I en av dess har 54 läkare skrivit ett mycket kritiskt brev till Regeringen rörande tillämpningarna av deras sjukintyg i enskilda individers sjukdomstillstånd för att få den rätta respekten för det medicinska innehållet som intygats i avgivna intyg.

Genom denna skrivning är det mitt hopp att alla som läser detta skall ge detta dess rätta respekt. Mitt nästa steg blir att översätta Er Lista på frågor för vårt Nätverk, sprida detta via 25 mail - adresser i Sverige som visats ovan och anmanande dessa att sända detta vidare i kampen för Mänskliga Rättigheter

Er

Bertil Andersson                  Viola Skogman

Se

www.rygginfo.com

www.whiplashinfo.se

m.fl

Bertil Andersson  
2005-03-07 
E-post Bertil Andersson

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.