SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
2010-03-03 RegR Arbetsskada mål 467-08.pdf
T10582-01
LR_om_ersattning_vid_utlandsvard.pdf
T 11776-99:6
NJA 2002 s 375 (nr46)
4978-04 om arbetsskadelivränta
HD_T4948-2006.pdf
2006-12-27_T_4853-03_dom_HD
T 3695-97
T 619-00
T 7732-01
Mål nr T 1645-05

Mål nr T 7732-01

SVEA HOVRÄTT

Avd. 13

DOM

2002-12-13

DT 98

Mål nr T 7732-01

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom 2001-10-10 i mål nr T 18833-00, se bilaga A

KLAGANDE

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), 516401-7799, 106 26 STOCKHOLM

Ombud

Försäkringsjuristen Richard Christophersson, samma adress

MOTPART

RF, , vägen ,111 11 Staden

Ombud

Advokaten Elias Martin, Box 5779, 114 87 STOCKHOLM

SAKEN

Rättsskydd

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom, dock att den i domslutet (punkten 1) angivna tiden skall räknas från dagen för hovrättens dom. 2. Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolagskall ersätta RF för hans rättegångskostnader i hovrätten med tvåtusenniohundratretton (2 913) kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag tills betalning sker.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M.

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) har yrkat att hovrätten ogillar RFs talan, befriar bolaget från skyldigheten att ersätta hans rättegångskostnader vid tingsrätten och förpliktar honom att ersätta bolaget för rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten. RF har bestritt ändring och yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Hovrätten har med stöd av 50 kap. 13 § andra stycket första punkten rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan i enlighet med vad som framgår av tingsrättens dom. Vad som förekommit i hovrätten föranleder ingen annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom skall därför fastställas. Den tid som har angetts i domslutet för RF att påkalla rättsskyddet bör dock beräknas med utgångspunkt i dagen för hovrättens dom.

Vid denna utgång skall bolaget ersätta RF för hans rättegångskostnader i hovrätten. Yrkat belopp får anses skäligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2003-01- l p

I hovrättens avgörande har deltagit hovrättsråden Gudmund Toijer, referent, Roland Halvorsen och Henrik Runeson. Enhälligt.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Rotel 303

Avd 3

DOM

2001-10-10

meddelad i Stockholm

Mål nr T 18833-00

PARTER

Kärande

RF, Vägen 1, 111 11 STADEN

Ombud:

Elias Martin, LEGIO Advokatfirma AB, Box 5779,114 87 Stockholm

Svarande

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), 516401-7799, Juristavdelningen, 106 26 STOCKHOLM

Ombud:

Richard Christophersson, c/o Trygg-Hansa, Juridik FG 38, 106 26 STOCKHOLM

DOMSLUT

1.        Tingsrätten förklarar att RF utan hinder av villkoret nr 571 i den mellan parterna tecknade motorfordonsförsäkringen har rätt att inom tre månader från denna dag påkalla att rättsskydd skall utgå.

2.        Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag skall ersätta RF för rättegångskostnader med trettontusenniohundratvå (13 902) kr, varav 13 452 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills, betalning sker.

YRKANDEN M M

Vid en trafikolycka den 20 mars 1988 påkördes RFs fordon bakifrån av ett annat fordon varvid RF åsamkades nacksmärtor. RF anmälde olyckan till Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (Trygg-Hansa) den 5 maj. 1988 varefter skadereglering med visst uppehåll har pågått till och med den 8 november 2000 då RF tog del av Trygg-Hansas slutliga ställningstagande i skadeärendet. Sedan RF inte godtog Trygg-Hansas förslag till slutlig skadereglering begärde han att rättsskydd skulle utgå ur gällande motorfordonsförsäkring hos Trygg-Hansa. Trygg-Hansa har bestritt att rättsskydd skall utgå i angelägenheten.

Mellan parterna gäller allmänna villkor nr 571. I villkorets första stycke anges följande:

”57 När gäller försäkringen?

571 Rättsskydd lämnas om försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år."

RF har yrkat bl a att tingsrätten fastställer att RF äger rätt till ersättning för sina ombuds- och rättegångskostnader genom gällande trafikförsäkrings avtal med Trygg-Hansa utan hinder av försäkringsvillkoret nr 571 i första hand genom att försäkringsvillkoret nr 571 lämnas helt utan avseende eller, i andra hand, att villkoret jämkas på så sätt att preskription kan åberopas först efter det att rådrum om sex månader - eller annat rådrum som tingsrätten finner skäligt - lämnats efter det att Trygg-Hansa har lämnat sitt slutliga ställningstagande i skaderegleringsärendet

Trygg-Hansa har bestritt käromålet.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i målet.

RF har till utvecklande av käromålet anfört: Enligt det av Trygg-Hansa åberopade försäkringsvillkoret beviljas rättsskydd endast om anmälan om att utnyttja rättsskyddsmomentet görs inom tio år från det att de omständigheter som ligger till grund för ersättningsanspråket inträffat, d v s senast tio år från det att trafikolyckan inträffat. För att erhålla rättsskydd i den aktuella tvisten skulle RF ha varit tvungen att söka rättsskydd redan under 1998, d v. s under pågående skadereglering och innan ärendet prövats i Trafikskadenämnden. Hade RF sökt rättsskydd under 1998 hade Trygg-Hansa inte beviljat det med hänvisning till att skaderegleringen inte avslutats. Huvudvillkoret för beviljande av rättsskydd är nämligen att det. skall föreligga en tvist som kan prövas av domstol. Under pågående skadereglering föreligger inte någon tvist i egentlig mening trots att parterna redan då kan vara oense beträffande vissa ersättningsposter. Tvist anses föreligga först då ett försäkringsbolag förklarat att slutlig ställning tagits i ersättningsfrågan. Först då kan försäkringstagaren med säkerhet veta vilka ersättningskrav som vitsordas av bolaget. Handläggningen har dragit ut på tiden delvis beroende på att RF inte aktivt drev sina anspråk men även på grund av handläggarbyten, ombudsbyte samt den omständigheten att parterna under pågående skadereglering överenskommit om att invänta resultatet av prövningen av RFs rätt till förtidspension och arbetsskadelivränta i allmän förvaltningsdomstol.

Det är oskäligt att kräva att en skadelidande försäkringstagare skall kunna förutse Trygg-Hansas framtida inställning till hans ersättningsanspråk långt innan dessa. prövats eller ens utretts mellan parterna. Även processekonomiska skäl talar emot att en försäkringstagare med komplicerade personskador skall väcka talan i frågor som kanske inte ens är tvistiga för att kunna erhålla rättskydd ur den gällande motorfordonsförsäkringar

Trygg-Hansa har som grund för bestridandet anfört: Det aktuella försäkringsvillkoret är en omfattningsbestämmelse som anger att rättsskyddsförsäkringen inte kan ianspråktas för det fall att tvist uppkommer mer än tio år efter grunden för tvisten, vilket i målet är den tidpunkt då skadan inträffade. Försäkringsskyddet sträcker sig med andra ord tio år från skadan.

Fristen kan inte i något avseende anses vara oskälig. Ett försäkringsvillkor som medför att försäkringsskydd föreligger under tio år kan inte till någon del anses oskäligt. Försäkringsvillkoret har tillställts RF då försäkringen tecknades. Han har därigenom haft möjlighet att sätta sig in i försäkringsvillkoret dels då försäkringen tecknades, dels efter det att personskadan inträffade och även under den tid skaderegleringen pågick. RF har företrätts av juridiska ombud som haft i uppdrag att företräda RF på sådant sätt att denne inte riskerade att lida förlust. Det skall framhållas att RF i maj 1988 skriftligen meddelade Trygg-Hansa att han var besvärsfri. Han har efter att ha återkommit till Trygg-Hansa den 23 september 1996 uppgett att hans besvär efter olyckan accentuerades ca ett år efter olyckan. Trots att RF således haft besvär sedan 1989 har han inte återkommit till Trygg-Hansa förrän 1996. Under tiden mellan 1988 och 1996 hade det funnits möjlighet att fä sambandsfrågan prövad av Trafikskadenämnden. Skulle nämnden ha funnit att samband inte förelåg hade Trygg-Hansa meddelat slutligt beslut i enlighet härmed. RF hade då haft möjlighet att föra ärendet till prövning av domstol. Med hänsyn till att RF således haft möjlighet att återkomma till Trygg-Hansa under åtta år kan det inte anses föreligga några omständigheter som medför att försäkringsvillkoret skall anses oskäligt.

Det nu aktuella villkoret är ett standardvillkor och liknande villkor finns hos andra motorfordonsförsäkringsbolag i Sverige. Allmänna reklamationsnämnden har i. beslut den 24 februari 2000 funnit att en rättsskyddsförsäkring inte kan tas i anspråk då mer än tio år förflutit från den tidpunkt då grunden för tvisten uppkom. Tingsrätten gör följande bedömning

I villkor nr 571, som reglerar frågan när rättsförsäkringen skall gälla, anges i första stycket att rättsskydd lämnas om försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år.

Det är ostridigt att gällande försäkring förelåg vid tidpunkten för trafikolyckan och att denna, som ägde rum den 20 mars 1988, utgör grund för anspråket. Det är också ostridigt att RF i en skrift den 9 november 2000 begärde att få ianspråkta det i trafikförsäkringen ingående rättsskyddsmomentet. En tillämpning av det ifrågavarande villkoret innebär således att RF inte längre äger rätt till något rättsskydd.

Frågan är då om en tillämpning av bestämmelsen skulle vara oskälig mot RF.

Beträffande försäkringsersättningen som sådan kan en försäkringstagare enligt 39 § andra stycket konsumentförsäkringslagen (1980:38) alltid få till stånd en domstolsprövning genom att väcka talan inom sex månader från det att slutlig ställning tagits i försäkringsfrågan, förutsatt att anmälan gjorts inom gällande tidsfrister. Någon motsvarande bestämmelse finns inte intagen i försäkringsvillkoren när det gäller rätten att påkalla försäkringsskyddet.

Av en besökspromemoria den 28 januari 1998, som upprättats av Trygg-Hansa efter ett möte den 26 januari samma år, framgår att Trygg-Hansa inledningsvis reglerat viss mindre ersättning för läkarvård. RF har därefter i brev till Trygg-Hansa förklarat att han från den 26 maj 1988 blivit helt återställd efter nackskadan. Först i augusti 1996 återkom RF i saken och under 1997 har viss ytterligare ersättning för läkarvård betalats ut. Vid mötet den 26 januari 1998 framkom att Försäkringskassan avslagit en ansökan om arbetsskadelivränta eftersom RFs arbetsoförmåga inte bedömts ha samband trafikolyckan år 1988 och att RF hade överklagat beslutet till länsrätten. Av promemorian framgår att parterna var överens om att i första hand avvakta länsrättens dom eftersom länsrättens bedömning hade betydelse för sambandsfrågan. Det angavs också att RF var införstådd med att ett överklagande i länsrätten kunde ta mellan ett och två år. Vid mötet tillerkändes RF viss ersättning för sveda och värk.

Tingsrätten konstaterar att skadereglering pågick så sent som i januari 1998 och således endast någon dryg månad innan tiden för ianspråktagande av rättskyddet gick ut. Mötet den 26 januari 1998 resulterade bl a i parterna kom överens om att avvakta länsrättens besked i sambandsfrågan. Till saken hör att RF oemotsagt påstått att det inte varit möjligt för honom att aktualisera frågan om rättsskydd så länge skaderegleringen pågick. Sett mot denna bakgrund och oavsett de närmare orsakerna till att ärendets handläggning blivit fördröjt finner tingsrätten därför att den tioårsregel som försäkringsvillkoren innehåller får anses oskälig mot RF. Hans talan skall därför bifallas på så sätt att han skall beredas möjlighet att påkalla ianspråktagande av rättsskyddet.

Vid denna utgång skall Trygg-Hansa utge ersättning för RFs rättegångs­kostnader. Om beloppet råder inte någon tvist.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall ha kommit in till tingsrätten senast den 31 oktober 2001.

 

 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.