SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadebehandling
Äldre grundläggande skaderegleringsprinciper
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

72-timmars regeln

De flesta försäkringsläkare hävdar vid sin bedömning av orsakssamband att den skadade måste ha sökt läkarvård inom 72 timmar efter traumat (olyckan) för att ett orsakssamband skall kunna finnas mellan olycka och eventuell personskaddynamisk a. Försäkringsläkarna kallar det för "Den Traumatiska Principen"

Detta påstående från försäkringsläkare saknar vetenskaplig grund eller ens stöd i seriösa studier.

Trots avsaknad av litterärt eller annat stöd för sin ståndpunkt fortsätter försäkringsläkare att hävda 72 timmars regeln och neka orsakssamband med försäkringshändelser, dvs trafikolyckor eller andra händelser som skall omfattas av allmän – eller privat försäkring (arbetsskada enligt lag, trafik- och olycksfallsförsäkring etc).

Man har hävdat denna regel så framgångsrikt att även Trafikskadenämnden och domstolar tror att denna 72 timmars regel har vetenskaplig grund.

Om försäkringsläkarna pressas på att redovisa stöd för 72 timmars regeln – så måste de krypa till korset på så sätt som försäkringsläkaren Tyko Tullberg tvingades göra i Kalla Faktas inslag den 16 maj 2002 om försäkringsläkare, och erkänna att detta var praxis bland svenska försäkringsläkare att hävda 72 timmars regeln.

Detta är något försäkringsläkare lär sig vid försäkringsläkarnas förenings sammankomster. De tränas då bl.a. i att finna orsaker att avslå orsakssamband.

Jag tror och påstår att tusentals skadade fått felaktig eller ingen skadeersättning beroende på att försäkringsbolag och den allmänna försäkringskassan felaktigt nekat ersättning pga denna 72-timmars regel

Start ] Uppåt ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.