SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadebehandling
Äldre grundläggande skaderegleringsprinciper
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Medicinskt tabellverk

Gradering av medicinsk invaliditet - 1996

Tabeller för bedömning av invaliditetsgrader har funnits i Sverige sedan 1900-talets början. I 1901 års lag om arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för skada till följd av olycksfall i arbetet fanns tabeller inskrivna i lagtexten. Dessa tabeller hade en stark anknytning till ”Das Wienerschema” som tidigare fanns i Österrike.

Invaliditetstabellerna, som är gemensamma för svenskt försäkringsväsende, har under årens lopp blivit omarbetade. Sedan 1981 används tabellverket ”Grunder för gradering av kvarstående men efter skador (medicinsk invaliditet)”.

De senaste ändringarna gjordes 1996 och 2004. Sedan dess skall kvarvarande medicinska besvär efter whiplash trauma (följdtillstånd efter kotpelardistorsion) ersättas med maximalt 18 % (enligt tabellverket).

I tabellverket försöker

Läs  gärna

Medicinskt tabellverk 1996 - (pdf-fil 352 kB)

Medicinskt tabellverk 2004 - (pdf-fil 622 kB)

------------------------------

1996:

2.2     Ryggskador

Vid sammanträde 1997-03-19 beslöt Försäkringsförbundets styrelse att rekommendera ett förtydligande av detta avsnitt, vilket härmed är inarbetat i boken. Ändringen innebär endast ett förtydligande gentemot tidigare skrivning.

2.2.1      Följdtillstånd efter kotpelardistorsion

Följdtillstånd efter kotpelardistorsion:

18 %

Häri inbegrips exempelvis de symptom som uppstår efter vad som benämns whiplash associated disorder (WAD). Vissa av dessa symptom liknar dem som ses efter skalltrauma (posttraumatiskt cerebralt syndrom, se 2.1.6). Övergången mellan de båda syndromen är flytande. Däremot ingår inte tillstånd efter sensoriska eller motoriska bortfallssyndrom indikerande nervrotsskada eller myelopati.

------------------------------

2004:

2.1.6 Kronisk traumatisk smärta, reaktiva och psykogena tillstånd m m

Den medicinska invaliditeten vid dessa subjektiva symptomkomplex inkluderar en rad traumatiska följder, t ex trötthet, yrsel, huvudvärk, kognitiva besvär, smärtbetingad rörelseinskränkning, känsel- och kraftnedsättning, tinnitus, ångest, asteni, fobier, depression, psykosomatiska reaktioner, generell smärtspridning och myofasciellt syndrom.

Lätta eller måttliga besvär som lätt kan lindras, innebär ingen medicinsk invaliditet. En viss invaliditet kan föreligga även vid besvär som inte medför någon väldefinierad funktionsnedsättning.

I första hand beaktas funktionsnedsättningar som påverkar ADL, psykiska elementarfunktioner och social aktivitet. I andra hand beaktas av individen upplevda symptom:  

 35

(Följdtillstånd efter kotpelardistorsion graderas normalt till högst 18. Följdtillstånd efter hjärnskakning graderas normalt till högst 13.)Min betoning)

Start ] Uppåt ] Medicinskt tabellverk 1996.pdf ] Medicinsk invaliditet 2004.pdf ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.